This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
radicală şi nu conservatoare; de obi- are o incidenţă mică de 1,5-2%; are o cerele tiroidiene; tratamentul este
cei este unilateral cu pedicul destul de malignitate deosebită, mult mai mare chirurgical şi constă în ablaţia tumo-
lung, ceea ce poate duce la torsiune; decât a chistului dermoid degenerat rii.
microscopic, structura celulelor sea- malign; dă frecvent metastaze la dis- ii-5 Gonadoblastomul. În aceas-
mănă cu spermatogoniile testiculare tanţă, prognosticul fiind extrem de tă categorie sunt incluse: forma pură;
embrionare; se dezvoltă dintr-un rest grav; tratamentul se rezumă efectiv la forma mixtă cu disgerminomul sau
celular primitiv; ca particularitate te- intervenţia chirurgicală, radioterapia alte forme de tumori cu celule ger-
rapeutică chirurgicală, când tumoarea şi chimioterapia fiind ineficiente; minale; în 30% din cazuri interesează
ovariană unilaterală este extirpată 8 chistul dermoid este un teratom ambele ovare; s-ar dezvolta aproape
chirurgical, tumoarea din ovarul con- matur benign, conţinând structuri exclusiv la persoane cu anomalii so-
trolateral nu mai apare
(2, 3, 10)
; provenite din cele trei foiţe embrio- mato-sexuale ( fenotip feminin; ovare
8 tumori ale sinusului endodermal; nare; reprezintă 10% din totalul tu- sau testicule disgenetice; sex croma-
8 carcinomul embrionar; morilor de ovar; în 18-25% din cazuri tinian şi genetic masculin/cromatină
8 poliembrioamele sunt tumori ma- este bilateral; la fetele tinere circa sexuală negativă; cariotip 46 XY): mi-
ligne rare, foarte grave, care provin din 50% din tumorile de ovar sunt tera- croscopic, sunt evidenţiate celule mari
vestigii embrionare; toame; mărimea lor este varibilă; de germinale, asemănătoare celor întâl-
8 choriocarcinomul ovarian (mai la dimensiuni microscopice până la nite în disgerminom sau celule mici
este denumit şi chorioepiteliom pri- dimensiunea unui cap de făt; pereţii imature care se aseamănă cu celulele
mitiv al ovarului, deciduom malign, sunt netezi, lucioşi; pe faţa internă a granuloase, cât şi celule interstiţiale
teratocarcinom ovarian, choriocarci- tumorii predomină “polipul chistu- de tip Leydig; poate secreta androgeni
nom “de novo” pentru a fi diferenţiat lui/burjonul” de dimensiuni variabile în cantităţi variabile, cât şi estrogeni;
de choriocarcinomul gestaţional după ce conţine structuri de provenienţă tratamentul chirurgical în fazele iniţi-
mola hidatiformă şi mola invazivă, heterogenă în proporţii diferite (de ale are un prognostic relativ bun; sunt
după un avort, naştere prematură sau natură ectodermică/ţesut nervos, citate cazuri rare la care după 12 ani
naştere la termen); de obicei, este uni- dinţi, păr; mezenchimatoasă/oase, de intervenţie chirurgicală s-au cons-
lateral, interesând în aproape 100% cartilaje; endodermică/ţesut intes- tatat metastaze retroperitoneale la
din cazuri ovarul drept; se caracteri- tinal, hepatic etc.; conţinutul chis- nivelul ganglionilor lombo-aortici sau
zează prin secreţie excesivă de gona- tului este reprezentat de o substanţă pericavi.
dotrofine; dimensiunile sunt variabile, sebacee, pastoasă, gălbuie ce conţi- urmează alte trei grupe de tumori
uneori creşte foarte rapid, deformând ne smocuri de păr); malignizarea lui ovariene asupra cărora nu este ca-
abdomenul; este o tumoare malignă este relativ rară (1,5-3% din cazuri); zul să insistăm:
rapid metastazantă, cu un prognostic tratamentul este chirurgical (ovarec- - grupa VI: tumori cu ţesuturi moi ne-
infaust; tratamentul de o eficacitate tomie sau anexectomie); specifice ovarului (melanoame, leiomio-
efemeră este histerectomia totală cu 8 struma ovarii/guşa ovariană sarcoame, neurinoame, limfoame);
anexectomie bilaterală şi polichimio- (este un teratom ovarian monoder- - grupa VII: tumori neclasificate;
terapie (monochimioterapia cu Me- mic; tumoare benignă alcătuită din - grupa VIII: tumori secundare, metas-
thotrexat nu este suficientă); ţesut tiroidian; poate atinge dimen- tatice).
8 teratoamele solide şi polichisti- siunile unui cap de făt; în 5-6% din Incontestabil, patologia tumorală
ce (teratocarcinoamele) sunt malig- cazuri este funcţională şi poate pro- ovariană este dificil de abordat atât
ne şi foarte metastazante; operate în duce manifestări de tireotoxicoză; clinic şi paraclinic, cât mai ales terape-
fazele incipiente (înainte de a sparge microscopic aspectul este caracte- utic, cunoaşterea formelor anatomo-
capsula) pot fi radical curabile; tera- ristic/vezicule ce au conţinut coloid, clinice iniţial benigne cu potenţialul
tomul malign este predominant solid delimitate de celule cubice dispuse lor variat de malignizare, constituind
cu o creştere foarte rapidă; poate fi într-un singur strat; malignizarea un argument în reducerea incidenţei
întâlnit la toate vârstele, dar intere- este posibilă, dar rară (4-5%); poate acestora atât în beneficiul bolnavelor,
sează în mod deosebit femeile tinere; da metastaze similare celor din can- cât şi al societăţii.
Bibliografie selectivă
1. Fayez I.A.M.H “Patologia tumorală ovariană benignă şi abordul copy, Strassbourg, Ircad/ Eits, 2004, 126-153,
laparoscopic”, Teză de doctorat, Craiova, 2007 6. D. Pelinescu- Onciul, Maria Bari –“Ecografia în obstetrică şi gine-
2. Alessandrescu D., Maria Bedivan – “Consideraţii în legatură cu ter- cologie” Ed. Didactică şi Pedagogică R.A. Bucureşti, 2005, 60- 99
atoamele ovariene “, Obst. Ginecol., 1983, vol. XXXI, nr.1. 29 – 39, 7. Mathieu G. – “Les formes rares de tumeur de l`ovaire” La Revue du
3. Butureanu St., Chisleag FL., Pricop Florentina –“Microlaparosco- Praticien, No.26, p.2329-2333, 1989
pia diagnostică si terapeutică”, Rev. Med. Chir. Soc. Med. Naţ. Iaşi, 8. Manhes H., Mageg, Pouly J.L., Ropert J.F., Bruhat M.A.- “Traitement
2001, 2, 105 – 229 coelioscopique de la grossesse tubaire: amelioration technique”,
4. Georgescu Brăila M., Sabina Berceanu, Oprescu S., Horhoianu Presse Med., 12, 1421, 1983
V., -“Tratamentul chirurgical în ginecologie”, Editura Medicală, 9. Vîrtej P. - “Ginecologie”, Ed. All, Bucureşti, 1997, 116- 127
Bucureşti, 2002, cap. 8, 248-252 10. M.G. Brăila, Sabina Berceanu, Lucia Cornea, Anca Patraşcu
5. Konincks P.H.R. – “Laser surgery for endometriosis” in: Wattiez et – “Ginecologia“, vol. II, Ed. Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti,
al (Eds) “Advanced Techniques in Operative Gynecological Endos- 2003, 29, 165-186
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 185
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com