This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
ori pozitive în cancerele de ovar în 8. Consemnare selectivă răspund la tratament polichimioterapic
stadii avansate, nu există comunicări
şi nu exhaustivă a unor varietăţi
după exereza largă chirurgicală;
în privinţa testărilor cervico-vaginale 8 adenofibromul şi chistadenofibro-
pe sistemul Bethesda în tumorile de
de tumori benigne de ovar şi leziuni
mul - sunt tumori benigne, maligniza-
ovar);
distrofice/pseudotumori mai
rea lor fiind destul de rară; se pretează
8 laparotomia şi examenul histo-
frecvent întâlnite în practică
la anexectomie, dar în funcţie de vârstă,
patologic extemporaneu, suverane Această trecere în revistă nu are sco- pentru o mai mare siguranţă se practică
atunci când cu mare probabilitate pul de a evalua fiecare tip histopatologic operaţia radicală/histerectomia totală
se suspicionează o tumoare de ovar de tumoare benignă de ovar, obiectivele cu anexectomie bilaterală; unii practici-
ce poate fi un cancer, indiferent de lucrării, fiind predominant cele clinice şi eni pe un col uterin curat clinic, citolo-
vârstă; ea are avantajul că în acelaşi de strategie terapeutică. Ne-am propus gic şi endoscopic practică histerectomia
timp operator permite intervenţia numai consemnarea anumitor date des- subtotală în scopul conservării staticii
chirurgicală radicală sau ultraradi- pre formaţiunile tumorale benigne de pelvi-genitale;
cală
(4,5,8)
. ovar mai frecvent întâlnite în practică. i-2 tumori mucinoase benigne:
chistul mucoid (mai este cunoscut şi ca
6. Diagnosticul pozitiv Grupa I - tumori un chistadenom mucinos sau pseudo-
al tumorilor de ovar epiteliale comune
mucinos sau enteroid; reprezintă circa
25% din tumorile ovariene benigne; se
Prin examenul clinic şi explorările i-1 tumori seroase benigne: întâlneşte în special între 20 şi 35 de ani,
paraclinice ţintite amintite anterior, 8 chistadenomul seros şi chistadeno- în 17-20% dintre cazuri fiind bilateral,
se stabileşte: mul seros papilar - reprezintă circa 25% are volum variabil de la dimensiunile
8 natura anexială a tumorii pelvine din totalitatea tumorilor benigne de unei nuci uscate până la mărimea unui
sau pelvi-abdominale; ovar; apare între 20 şi 50 de ani; în circa cap de adult; dacă acestor chisturi li se
8 originea ovariană a formaţiunii; 50-80% din cazuri este bilateral; chis- adaugă prezenţa de vegetaţii endo- şi
8 caracterul predominant chistic turile papilare prezintă vegetaţii sesile exofitice, riscul malignizării este de 6-
sau solid al tumorii de ovar; pe suprafaţa lor internă/vegetaţii en- 12%; bilateralitatea este un indiciu de
8 natura benignă sau malignă, exa- dochistice care se pot impregna calcar; malignizare în circa 50% dintre cazuri,
menul histo-patologic fiind suveran vegetaţiile au o structură benignă, dar tratamentul este chirurgical ca şi în ca-
(prin laparoscopie sau laparotomie). malignizarea lor este estimată în 20-80% zul chistadenoamelor seroase; ruperea
din cazuri; vegetaţiile pot deveni extra- chistadenoamelor mucinoase în cavi-
7. Diagnosticul diferenţial chistice, invadează seroasa peritoneală, tatea peritoneală se complică cu pse-
în tumorile de ovar
determină ascita şi au o evoluţie seve- udomixomul peritoneal sau maladia
ră/fatală dacă nu se intervine chirurgi- gelatinoasă a peritoneului ce determină
intră în discuţie: cal în timp util; în funcţie de context, se aglutinări de anse intestinale, aderenţe
8 tumorile cu sediul pelvin: fi- pot practica per-laparoscopic sau prin multiple, ocluzii intestinale, intervenţii
bromiomul uterin pediculat sau laparotomie operaţii conservatoare/la chirurgicale laborioase adeseori succe-
subseros; uterul malformat; sarci- vârste tinere - anexectomia, dar cel mai sive, reintervenţii; evoluţia chistadeno-
na ectopică tubară; piosalpinxul; sigur operaţii radicale sau, dacă este ca- mului mucinos bengin este lungă în 5-10
abcesul tubo-ovarian; boala infla- zul, ultraradicale/histerectomia totală ani; dacă nu este descoperit la timp şi
matorie pelvină; pelviperitonita; cu anexectomie bilaterală şi omentecto- survine malignizarea, bolnava se emaci-
abcesul rece tubar/la fete tinere mie, eventual peritonectomie, hemico- ază - facies ovarica, devine caşectică.
cu primoinfecţie TBC; hidrosalpin- lectomie, enterectomie segmentară cu
xul; apendicita; tumorile intraliga- entero-anastomoză în cancerele de ovar i-3 tumori endometrioide de ovar:
mentare; rinichiul ectopic pelvin; verificate intraoperator prin estimarea sunt denumite astfel deoarece elemen-
sigmoidita diverticulară; endome- extensivităţii în cavitatea peritoneală şi tele celulare din componenţa lor repro-
trioza; cancerul simoidian; lim- la nivelul organelor vecine, pe examenul duc structura endometrului; în această
fangiomul chistic al mezenterului; histo-patologic extemporaneu; subgrupă sunt incluse: adenomul şi
schwanomul malign cu localizare 8 papilomul de suprafaţă - se carac- chistadenomul endometrioid, adenofi-
pelvină; terizează prin existenţa vegetaţiilor bromul şi chistadenofibromul endome-
8 tumorile cu sediul pelvi-abdo- exochistice, având uneori aspect macro- trioid; în cazul malignizării, tumoarea
minal: sarcina intrauterină după pri- scopic conopidiform; de obicei, sunt bi- ia aspectul cancerului de endometru/
mul trimestru; sarcina ectopică ab- laterale fie cu predominanţa chistică, fie adenocarcinom, adenoacantom, ade-
dominală; ascita în contextul bolilor solidă; metastazează în contextul cance- nofibrom şi chist adenofibrom malign;
hepatice; chistul hidatic hepatic; tu- rizării în proporţie de 10-15%; în climax tratamentul este chirurgical, mai rar
morile mezenterice; tumorile-gigant când apar au cea mai mare tendinţă de conservator, cel mai frecvent radical.
retroperitoneale; splina ptozată cu malignizare dintre tumorile ovariene; în i-4 tumori cu celule benigne (me-
pedicul lung; rinichiul polichistic; fi- stadiile iniţiale au evoluţie asimptoma- zonefroide): adenofibromul ovarian
bromul uterin voluminos, pediculat, tică; prin operaţii radicale se poate obţi- este o tumoare rară care apare cel mai
torsionat, cu necrobioză
(6,7,9)
. ne vindecarea; sunt radiorezistente, dar probabil în parenchimul ovarian din
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 183
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com