This page contains a Flash digital edition of a book.
Rotterdamse Maastunnel wordt gerenoveerd


‘Oude Dame’ vergt speciale aanpak


Een uniek project, daar zijn ze het in Rotterdam wel over eens. De Maastunnel, gelegen in het hart van de havenstad en die Noord en Zuid met elkaar verbindt, is aan een grootscha- lige renovatie toe. Daarnaast moet de tunnel ook worden aangepakt om aan de eisen van de vernieuwde wet Tunnelveiligheid te kunnen voldoen. Deze wet, die is voorzien van nieuwe Europese richtlijnen, gaat per 1 mei dit jaar in. Maar voor de Maastunnel heeft Rotterdam, net als alle andere niet-rijkstunnels, uitstel gekregen tot 1 mei 2019 en daar zijn de beheer- ders niet ongelukkig over, want er moest en moet enorm worden gepuzzeld. Eind dit jaar nog hopen zij met de aanbestedingsprocedure te kunnen beginnen. Tekst: Olav Lammers


de 72 jaar oude tunnel fors was aange- tast. Dat gold ook voor de vloer van de autotunnels. Snel optreden leek onver- mijdelijk. Maar renovatie van een tunnel in een belangrijke en drukke hoofdver- keersader midden in een stad als Rot- terdam, vergt veel voorbereiding van- wege de te verwachten verkeershinder.


A


l in 2011 werd tijdens onder- houd aan de ventilatiekanalen vastgesteld dat het beton van


Hinder die zich vrijwel zeker tot op de ring van Rotterdam zal laten voelen en dus ook het doorgaande verkeer daar zou kunnen belasten. Volledige afslui- ting van de tunnel om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten, bleek al snel geen optie te zijn. Die keu- ze zou de stad lange tijd verlammen en tot ver daarbuiten ongewenste extra fi - levorming doen ontstaan. Nader onder- zoek wees echter uit dat de toestand


van de Maastunnel minder ernstig was dan aanvankelijk gedacht. Daarom kon meer voorbereidingstijd worden geno- men.


Buis-voor-buisafsluiting Vervolgens werd gekozen voor een buis-voor-buis afsluiting die in ieder ge- val relatief minder verkeershinder zal opleveren. Tijdens de werkzaamheden, die waarschijnlijk dit jaar nog van start


Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56