This page contains a Flash digital edition of a book.
Transparant en goed tunnelbeheer met assetmanagement


Tot aan het begin van deze eeuw werd bij het ontwerp en realisatie van grote infrastruc- turele projecten weinig tot geen aandacht geschonken aan de beheerfase. Aspecten als betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid waren voor rekening van de beheerder. Sinds de toepassing van geïntegreerde contracten en principes uit assetmanagement is hierin verandering gekomen. Assetmanagement is voor de infrastructurele assets steeds vaker het leidende principe voor beheer. Tekst: Jeroen van Herwaarden, Hans Janssens en Peter Vriends D.O.N. Bureau


O


mvangrijke beheerders van openbare ruimte als Rijkswaterstaat, grote gemeenten en provincies stel- len de totale levenscyclus van een beheerobject steeds vaker centraal. Het gedachtegoed van assetmanage- ment, waar instrumenten als ‘total cost of ownership’ en risi- comanagement worden gehanteerd, is steeds vaker gemeen- goed. Zo ook bij de grotere tunnelprojecten.


Totaalvisie Tegenwoordig wordt in deze tunnelprojecten een totaalvisie voor assetmanagement gemaakt, waarin bijvoorbeeld in de ontwerpfase al rekening wordt gehouden met het toekomstig beheer van de tunnel om een duurzaam veilig gebruik mo- gelijk te maken. Vroegtijdig wordt de bijdrage van te nemen maatregelen inzichtelijk gemaakt, die het verzorgen van een veilige doorgang voor de weggebruiker moeten garanderen. De huidige tunnelprojecten van Rijkswaterstaat maar ook de Waterwolftunnel (Provincie Noord-Holland) en de ontwikkeling van de Rijnlandroute (Provincie Zuid-Holland) zijn voorbeel- den van projecten waarin assetmanagement wordt toegepast.


Leidend


Als gevolg van fi nanciële beperkingen en de trend dat over- heden in hun rol als opdrachtgever steeds meer naar een re- gie-organisatie toe groeien, zet deze ontwikkeling in de Ne- derlandse infrastructurele sector de komende jaren door. De aandacht verschuift van de ontwikkel- en bouwfase naar een integraal beheer van de infrastructuur, waarin de uitdaging is dat naast aandacht voor het bouwproces ook nadrukkelijk


30 Nr.3 - 2014 OTAR


aandacht wordt besteed aan het uitvoeren van goed beheer en onderhoud. Assetmanagement is voor de infrastructurele assets steeds vaker het leidende principe voor beheer.


Veiligheidsbeheerplan Vanuit de Tunnelwet is onder meer een Veiligheidsbeheerplan vereist. Hierin dienen diverse processen te worden geborgd, waarin de eisen van de betrokken partijen inzichtelijk zijn opgenomen. Voorafgaand aan de openstelling van nieuwe tunnels is dit gegeven vaak onderkend en geborgd, maar tij- dens de beheer- en onderhoudsfase is dit proces en deze aanpak een uitdaging voor de asset-manager en service- provider. In het Veiligheidsbeheerplan moet bijvoorbeeld re- kening worden gehouden met de mogelijkheid dat de eisen van de betrokken partijen in de beheerfase (gebruiksfase) van een tunnel veranderen. Daarnaast dienen de leerpunten uit ervaringen en voorvallen geïmplementeerd te worden. Daar- om is een gestructureerde en transparante aanpak van het tunnelbeheer noodzaak.


Assetmanagementplan


Door toepassing van assetmanagementprincipes wordt hier- aan op adequate manier invulling aan gegeven: de minimale eisen uit de tunnelwet ten aanzien van het beheer van de tun- nel zijn op gestructureerde wijze en transparant opgenomen in het assetmanagementplan. Uiteindelijk gaat het om het op kosteneffectieve wijze vervullen van de bedrijfsdoelstellingen met behulp van de assets die de organisatie ter beschikking heeft. Assetmanagementprincipes waren al vastgelegd in de


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56