This page contains a Flash digital edition of a book.
Voordelen CAD Standaard Aanleiding voor de totstandkoming van de NLCS is de moeizame uitwisseling van tekeningen. Veel tijd werd onnodig besteed aan het bestuderen van teke- ningen van derden en vaak werden deze zelfs opnieuw getekend om aan te kun- nen sluiten op de ‘eigen’ standaard. Lans legt uit: “De NLCS staat voor meer eenheid in het tekenwerk, bij het uit- wisselen met zowel interne als externe partijen begrijpt men de opbouw van de tekening en is er minder ruimte voor foutmarge. En dit zorgt voor extra kos- tenbesparing en meer efficiëntie. Bo- vendien levert de NLCS grote voordelen bij het verwerken van As-built tekenin- gen naar (GIS) beheersystemen bij onze opdrachtgevers.”


Keuze NLCS software


Rijkswaterstaat heeft in het verleden RTW CAD tools geleverd om het teken- werk te vereenvoudigen. Met het uitfa- seren van de RTW heeft Rijkswaterstaat aangekondigd dat het ontwikkelen van software niet meer aansluit bij de kern- activiteiten. Rijkswaterstaat zal hierdoor geen software meer leveren voor de NLCS, maar laat dit over aan de markt. Lans onderschrijft de noodzaak van een goede NLCS-applicatie: “De NLCS is een zeer uitgebreide standaard en zon- der applicatie is het bijna onmogelijk om de standaard op de juiste wijze toe te passen.”


Dit was voor Lans en zijn collega’s aan- leiding om op zoek te gaan naar een goede NLCS-applicatie die Grontmij- breed ingezet kon worden. Hierbij is een aantal belangrijke criteria gehanteerd vertelt Lans: “De applicatie moest al- lereerst gebruiksvriendelijk en flexibel inzetbaar zijn op de verschillende af- delingen. Maar ook de stabiliteit en de ondersteuning vanuit de leverancier wa- ren voor ons belangrijke punten. Verder was er vanuit de afdeling IT gesteld dat de oplossing als netwerklicentie ingezet moest kunnen worden.”


Met dit lijstje als basis heeft Lans sa- men met zijn collega’s meerdere appli- caties bekeken en is de keuze gevallen op InfraCAD. Lans legt uit waarom: “In- fraCAD stelt een tekenaar in staat om in AutoCAD te blijven tekenen zoals hij ge-


wend is. Daarbij wordt de NLCS op de juiste wijze toegepast, waardoor een te- kenaar enorm snel kan werken. Dit was een belangrijk pluspunt ten opzichte van andere aanbieders. Ook bevat InfraCAD zeer sterke controlefunctionaliteit, waar- door wij de kwaliteit van onze NLCS- tekeningen met weinig moeite op een hoog niveau kunnen houden.”


Implementatie Vanwege de nieuwe structuur van de NLCS heeft Grontmij gekozen om de te- kenaars een korte opleiding te geven. Lans legt uit hoe dit in zijn werk is ge- gaan: “Grontmij heeft twee key-users aangewezen voor InfraCAD. Deze men- sen hebben bij CAD Accent een oplei- ding gevolgd en daar alle ‘ins & outs’ van de NLCS en InfraCAD geleerd. Ver- volgens hebben onze key-users samen met de specialisten van CAD Accent de bibliotheken voor de verschillende af- delingen geoptimaliseerd. Onze key- users hebben daarna de gebruikers bin- nen Grontmij opgeleid, die hierdoor een probleemloze overgang hebben gekend naar het nieuwe systeem.”


Lans kijkt terug op een geslaagde im- plementatie: “Voorheen hanteerden onze experts op het gebied van Wegen andere tools dan de experts op het ge- bied van Kunstwerken. Daar wilden we vanaf en dat is gelukt.” Alle nieuwe pro- jecten binnen Grontmij worden nu gete- kend conform de NLCS, ook wanneer de opdrachtgever dit niet voorschrijft.


“Wanneer de opdrachtgever specifiek een andere lagenstructuur voorschrijft, dan gebruiken we deze uiteraard”, al- dus Lans, “maar gelukkig merken we dat steeds meer opdrachtgevers blij zijn met een marktbrede standaard.”


Wat betreft de samenwerking met CAD Accent is Lans positief: “Wanneer we vragen hebben, worden we direct ge- holpen. Ook wanneer wij wensen heb- ben wordt er naar ons geluisterd en op deze manier kunnen we een bijdrage le- veren aan de doorontwikkeling van In- fraCAD en de NLCS.”


Project Rijnlandroute Binnen Grontmij zijn reeds diverse pro- jecten gestart conform de NLCS stan- daard. Lans geeft aan dat het integraal wegontwerp van de Rijnlandroute voor Provincie Zuid-Holland met InfraCAD gedaan wordt. “We merken dat dankzij de NLCS bij de opstart van een nieuw project er weinig tot geen faalkosten zijn door conversies die eerder nodig waren bij tekeningen van verschillende partij- en. InfraCAD geeft door middel van de controlefunctionaliteit aan of alle objec- ten in de tekeningen aangebracht zijn conform de NLCS structuur.” Lans stelt dat hij blij is met alle ontwik- kelingen rondom de NLCS: “Het laat zien dat wij in Nederland in staat zijn om sectorbreed afspraken te maken waar- door iedereen profi teert van een effi ci- enter proces.”


Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 47


Meer informatie over de NLCS?


De NLCS wordt beheerd door SBRCURnet. Op de website www.nlcs-gww.nl is meer informatie te vinden over deze tekenstandaard.


CAD Accent organiseert met regelmaat gratis NLCS workshops voor mensen die overwegen om aan de slag te gaan met de NLCS, zie ook www.infracad.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56