This page contains a Flash digital edition of a book.
wet moeten opereren om te proberen op hetzelfde veiligheidsniveau uit te ko- men. Die ruimte biedt de wet ons wel, maar vergt extra werk, capaciteit en tijd en daagt ons ook uit om tot innovaties te komen”, vervolgt Admiraal.


Gigantisch leerproces Van der Maas: “In de oude situatie was het de dienst Gemeentewerken die zich met de tunnel bezighield en werkten de verschillende afdelingen als toezicht, verkeer, beheer en onderhoud tiental- len jaren naast elkaar. Met de nieuwe tunnelwet en de vereiste tunnelbeheer- organisatie moet veel meer mét elkaar worden gewerkt en dat is een gigan- tisch leerproces geweest binnen de ge- meentelijke organisatie; er was in feite een geheel andere mindset nodig.” Ad- miraal: “Het hele denken over beheer en onderhoud moest veranderen. Tunnel- veiligheid is veel meer dan het afvinken van een checklist en minstens zo essen- tieel als de ventilatoren die erin hangen en die het op het juiste moment moe- ten doen.”


Matrixorganisatie Om tot de wettelijk vereiste tunnelbe- heerbeheerorganisatie te komen, is vol- gens Admiraal in Rotterdam de unieke vorm van een matrixorganisatie geko- zen waarbij de verschillende betrokken afdelingen zelf en van elkaar precies weten op welke manier en wanneer zij erbij betrokken zijn. Geen gemakkelijke opgave. De reorganisatie van het amb- telijke apparaat van Rotterdam is daar- bij aangegrepen om tot de juiste taak- verdeling te komen en nog belangrijker, tot het besef onder de medewerkers van de verschillende afdelingen dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn bin- nen de organisatie, dat de organisatie goed in elkaar steekt, kritisch naar zich- zelf is, voldoende evalueert en ook kijkt naar wat er gebeurt. “Ik volg dat nu op afstand en dat werkt wonderwel goed”, constateert Han Admiraal.


Intensief overleg


Maar dan de praktijk. Om de werkzaam- heden aan de tunnel zo goed mogelijk te laten verlopen tijdens de perioden van afsluiting, is het van groot belang dat alle belanghebbenden bij de voor- bereidingen van deze, voor de Rotter-


Het ventilatiegebouw naast de Euromast is een van de iconen van Rotterdam.


damse economie vitale, oeververbinding te betrekken. Dat wil zeggen: intensief overleg met de Kamer van Koophan- del, bedrijven, winkeliers en bewoners, maar ook de veiligheidsregio en andere betrokkenen. Van der Maas: “De werk- zaamheden hebben een enorme uitstra- ling op de stad en het is van het groot- ste belang dat iedereen weet waar die aan toe is. Verkeersstromen dienen in kaart te worden gebracht. Dagelijks passeren zo’n 60 duizend voertuigen de tunnel, waarvan dan de helft tijdens de werkzaamheden via omleidingroutes hun bestemming moeten kunnen berei- ken. Dat is enorm ingrijpend omdat an- dere delen van de stad extra worden belast. Daarvoor is een speciaal dyna- misch verkeersmodel gemaakt in Pa- ramics, waarmee meerdere scenario’s gesimuleerd kunnen worden. Verkeers- lichten moeten op elkaar worden afge- stemd om de doorstroom zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dat vergt enorm veel overleg en afstemming met meerdere belanghebbende partijen, waaronder bijvoorbeeld winkeliers die gebaat zijn bij een goede bereikbaarheid van hun zaak, maar ook grote bedrijven verderop, die voor hun aan- en afvoer sterk afhankelijk zijn van de Maastun- nelroute. Denk ook aan de verschillende hulpdiensten en de Veiligheidsregio die nauwgezet moeten kunnen beoordelen over wat ze te wachten staat wat betreft de bereikbaarheid bij eventuele calami-


teiten in en rond de stad. Ook tijdens de werkzaamheden moeten zij allemaal worden geïnformeerd wanneer de situ- atie veranderingen ondergaat. Maar ook ten aanzien van de periode na het ge- reedkomen van de Maastunnel moeten alle partijen op de hoogte zijn van de gevolgen van de veiligheidsmaatregelen op de nieuwe verkeerssituatie.”


Filemanagement Admiraal: “Voor de veiligheid is het bij- voorbeeld van groot belang dat er geen files ontstaan in de tunnel waardoor mensen niet weg kunnen komen bij bij- voorbeeld een brand. Bij een tunnel in het Rijkswegennet is dat niet zo’n moei- lijke puzzel, maar in een stad als Rotter- dam kan er zo een situatie ontstaan dat alle verkeer in de directe omgeving van de tunnel vast komt te staan. Filema- nagement wordt dus een integraal on- derdeel van het veiligheidsconcept van de Maastunnel. Dat wil zeggen dat bij een calamiteit bijvoorbeeld tot ver bui- ten de tunnel verkeerslichten vanuit één centraal punt te beïnvloeden moeten zijn. Op dat punt is de nieuwe verkeers- regiecentrale van Rotterdam een wel- kome faciliteit en dat geldt tevens voor het Stedelijk Overleg Bereikbaarheid die de verkeersregie afstemt met de regio. Een en ander houdt wel in dat operators bijgeschoold moeten worden, omdat zij ook op tunnelgebied van alle aspecten op de hoogte moeten zijn en hun ver-


Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56