This page contains a Flash digital edition of a book.
TVL MAAKT FORMEEL ONDERDEEL UIT VAN HET VEILIGHEIDSCONVENANT


het buitenland, dat er, zonder innova- tie, meer files in tunnels komen. Daarom moeten we ook kijken naar alternatieve systemen waarmee het gevaar van een brand voorkomen kan worden. Bijvoor- beeld met actieve blussystemen.”


Vervoer gevaarlijke stoffen Een ander punt waar Buisman en Hol- thuis voor pleiten is een beter toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Buisman: “We hebben hele goede re- gels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in tunnels, maar hoe zit dat met de handhaving? Hoe zorg je er daad- werkelijk voor dat er niets gevaarlijks door de tunnels gaat? Er staat niemand te kijken wat er inrijdt. Er zijn wel geau- tomatiseerde systemen die een vorm van detectie kunnen doen, maar dat is nog heel beperkt. Dus in principe is er nog geen goede handhaving. Ik denk dat er op termijn ook een detectie komt van stoffen die worden vervoerd. Zodra er dan een voertuig gedetecteerd wordt, wordt aan dit voertuig de toegang tot de tunnel ontzegd.”


Voorbereiden Voor heel veel niet-rijkstunnels is er vol- gens Holthuis nog een weg te gaan om QRA’s uit te laten voeren. “Die tunnels zijn van verschillende eigenaren en het is niet duidelijk hoe die ervoor staan. Het zijn door de band genomen veel oude tunnels. Om zich goed voor te be-


reiden op 2019 zouden tunnelbeheer- ders volgens hem voor hun tunnel na moeten gaan waar ze staan. “Daar kan de QRA een goed hulpmiddel bij zijn. Laat een analyse uitvoeren of doe dat zelf om de status van de tunnel te bepa- len ten opzichte van de aanbevelingen en de wettelijke verplichtingen. Op het moment dat je die analyse hebt, kun je bepalen wat je de komende jaren gaat doen.”


Vacuüm


Er is, met het wegvallen van de Tunnel- commissie, geen expertisepunt meer, iets wat Buisman en Holthuis betreuren. “Ik had een beetje dubbel gevoel toen die commissie werd opgeheven,” ver- telt Buisman. “Als de regels zijn vastge- steld, is het logisch de commissie op te heffen, anders blijf je discussie houden. Maar als je kijkt naar de totaalproblema- tiek van tunnels in Nederland en je be- seft je dat er veel niet-Rijkstunnels zijn, dan is het jammer dat je geen punt hebt voor advies en onafhankelijke toetsing. Daar is nu een vacuüm ontstaan.”


Nog volop mogelijkheden Beide heren zien op middellange termijn zeker potentie voor nieuwe tunnels. Holthuis: “We hebben te maken met veel waterwegen die we graag willen doorkruisen, zonder dat er een obstruc- tie komt. En er is enorm veel verste- delijking, dus ook daar bieden tunnels


Hoe nu verder? Buisman ziet de Tunnelwet zeker niet als eindstation. “Door richtlijnen en wetge- ving hebben we een duidelijke stap ge- maakt, waar we voor op moeten passen is dat we nu niet stoppen. In het gebruik en de veiligheid van tunnels zijn zeker nog ontwikkelingen te verwachten. We zitten nu in een periode waarin we kijken hoe we die optimalisatie kunnen berei- ken en wie daarvoor het initiatief neemt. Is dat het Rijk? Of Rijkswaterstaat? Ie- mand anders? De commissie Tunnelvei- ligheid is opgeheven, toch moeten alle betrokkenen in gesprek om te kijken wat de optimalisatiewensen zijn en hoe we dat proces gaan faciliteren. Als we het met elkaar eens zijn dat het in een klein land als Nederland heel belangrijk is om de ondergrond te gebruiken, dan moet je samen nadenken over een volgende stap.”


grote voordelen.” Buisman stelt dat er op de korte termijn niet veel tunnels bij zullen komen. “Die staan namelijk niet aangekondigd in het MIRT (Meerjaren- programma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Op de middellange termijn, kijkende naar de ontwikkeling van Ne- derland, dan geloof ik er zeker in. On- dertunneling is dan een logische oplos- sing, zeker nu dat goedkoper wordt en makkelijker te realiseren. Het zal onge- twijfeld weer op de agenda komen.”


www.kienia.nl Advies- en projectmanagementbureau


voor het specifi ceren, aanbesteden en verifi ëren van industriële automatisering


Projecten waaraan wij o.a. werken: • Maastunnel • Noord/Zuidlijn • Erasmusbrug • Nieuwe Botlekbrug


• Centrale Object Bediening bruggen/sluizen Amsterdam • Sluizenprogramma Rijkswaterstaat


Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56