This page contains a Flash digital edition of a book.
Excursie Sluiskiltunnel | Tunnelcongres 2014


Dinsdag 17 juni vindt het 3e Tunnel- congres plaats, dé jaarlijkse prak- tijkdag over tunnels in België en Ne- derland. Inclusief een bezoek aan de bouw van de Sluiskiltunnel. Ver- der aandacht voor Europese ont- wikkelingen, TTI, tunnelveiligheid, de plannen voor de Oosterweel- tunnel (PRIMEUR), Rotterdamse- baan en de ervaringen van A4 Delft- Schiedam. OTAR-lezers krijgen 50 euro korting (kortingscode OTAR50).


Meer informatie: www.tunnelcongres.com


ten toonde deze zich een betrokken en slagvaardige projectopdrachtgever die op technisch en juridisch gebied en wat betreft de risico-analyses kennis en on- dersteuning inhuurde. Met name het toezicht op de projectuitvoering was hierdoor goed geregeld. De winst zit in de combinatie van relatief grote vrijheid om zelfstandig en eenduidig te kun- nen beslissen zonder als private partij te opereren. In de klassieke construc- tie waarin Rijkswaterstaat de projectop- drachtgever is, zijn verantwoordelijkhe- den en beslissingsbevoegdheden vaak verdeeld over meerdere ambtelijke ge- ledingen. Een effectieve en efficiënte constructie dus, die als nadeel heeft dat deze minder transparant is en minder publieke controle toelaat dan de klas- sieke constructie.


Sluiskiltunnel De Westerscheldetunnel is alweer elf jaar in bedrijf als snelle en veilige scha- kel in de noord-zuidverbinding (N62) tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid- Beveland / Walcheren. Inmiddels is ook de in 2011 gestarte bouw van de 1.145 meter lange Sluiskiltunnel bijna afge- rond. Verwacht wordt dat deze tunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneu- zen, iets ten noorden van Sluiskil, in juni 2015 in gebruik genomen kan worden. Daarmee behoort ook het tweede grote knelpunt in Zeeland, de Kanaalbrug bij Sluiskil, tot het verleden. De N62 is dan


met passages door beide tunnels ook richting België knelpuntvrij.


Voor de bouw en exploitatie van de Sluiskiltunnel is voortgeborduurd op de succesformule van de Westerschel- detunnel. Ook hier is de boormetho- de gebruikt met het oog op de drukke scheepvaart op het kanaal en de over- last voor omwonenden. De Provincie Zeeland is de opdrachtgever van het project, maar heeft die rol onderge- bracht in een besloten vennootschap, de BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS). Deze private projectorganisatie is onder meer verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden, budgetbewaking, projectadministratie, vergunningaanvragen en de in- en exter- ne communicatie. De bouwwerkzaam- heden voor een aanneemsom van 208 miljoen euro worden uitgevoerd door de Combinatie BAM-TBI (CBT), waarin BAM Civiel, ingenieursbureau Wayss & Freitag, Croon en Mobilis samenwerken. Ook in dit project biedt Rijkswaterstaat ondersteuning en advies.


Geen tol Voor de Sluiskiltunnel wordt geen tol ge- heven. De fi nanciering wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd met bijdra- gen uit de tolinkomsten van de NV Wes- terscheldetunnel. De rijksoverheid heeft hiertoe in 2009 al haar aandelen in de NV aan de Provincie Zeeland verkocht.


Deze bekostiging was al in de Tunnelwet Westerschelde opgenomen. Daarnaast betaalt het rijk 137,5 miljoen euro mee in de bouwkosten, terwijl de gemeente Terneuzen 1 miljoen euro bijdraagt. Als de bouw is afgerond wordt de BV KKS opgeheven en wordt de NV Wester- scheldetunnel verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer, en het verkeers- en incidentmanagement van de Sluiskil- tunnel.


Of het nagenoeg probleemloze bouw- verloop van de Sluiskiltunnel betekent dat ‘de succesformule Westerschelde- tunnel’ ook daar heeft gewerkt, zal on- derzocht moeten worden.


Met het beheer en onderhoud van twee openbare verkeerstunnels onder de pa- raplu van één ‘private’ uitvoeringsorga- nisatie zullen de ervaringen nog opge- daan moeten worden.


VOOR DE SLUISKILTUNNEL IS


VOORTGEBORDUURD OP DE SUCCESFORMULE VAN DE


WESTERSCHELDETUNNEL Nr.3 - 2014 OTAR


O Nr.3 - 2014 TAR 21


Foto: Mark Neelemans


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56