This page contains a Flash digital edition of a book.
kan inschatten wat effecten van beleid zijn in de praktijk, maar ook met welk beleid praktijkvragen kunnen worden beantwoord.


Leen van Gelder – Expert TTI/ civiele bouw


“Sinds 1998 ben ik betrokken bij natio- nale- en internatio- nale infrastructure- le projecten en bij de ontwikkeling van ver- keersbeheersing en


bedienruimten en -systemen voor de Nederlandse verkeerscentrales”, zegt Van Gelder, consultant bij Soltegro. Van Gelder heeft zijn ervaring zowel op- gebouwd bij de markt (ingenieursbu- reaus) als bij de overheid (Rijkswater- staat). Zijn expertisegebieden zijn de centrale bediening (stedelijke, regiona- le- en verkeerscentrales), verkeerssys- temen en technische installaties voor tunnels, bruggen en sluizen. “Als expert TTI/Civiele bouw wil ik dit voortzetten door gezamenlijk een kennisplatform tot stand te brengen dat nationaal, maar zeker ook internationaal, de onafhanke-


lijke vraagbaak is voor alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie en exploi- tatie van tunnels. In mijn visie geldt dit zowel voor de specifieke systemen en installaties als bijbehorende processen.”


Ron Beij – Expert veiligheidsorganisatie/ hulpverlening


Na een studie Mole- culaire Wetenschap- pen heeft Ron Beij de Brandweeracade- mie afgerond; inmid- dels is hij bijna twin- tig jaar werkzaam


bij Brandweer Amsterdam. Beij: “In die twintig jaar heb ik kennis gemaakt met alle aspecten van de brandweer, cri- sismanagement en hulpverlening. Mijn oorspronkelijke vakgebied is gevaar- lijke stoffen, maar ik ben ook actief op de terreinen van (multidisciplinaire) plan- vorming, Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) en risicobeheersing. Ik ben al- tijd nieuwsgierig naar de oorzaak van gebeurtenissen. In mijn zoektocht naar antwoorden heb ik gemerkt dat er veel kennis is bij tunnelbeheerders, ingeni-


eursbureaus, kennisinstituten en hulp- diensten, maar dat deze werelden zo ver uit elkaar liggen dat er nauwelijks uitwisseling van deze kennis plaats vindt”, vertelt Beij.


Toezicht Het KPT wordt gefinancierd door het mi- nisterie van Infrastructuur en Milieu. Van daaruit is een raad van advies opgericht, voorgezeten door een vertegenwoordiger vanuit het ministerie. Daarnaast nemen vertegenwoordigers vanuit onderstaande organisaties zitting in de raad van advies: • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) • Interprovinciaal Overleg (IPO) • Rijkswaterstaat • Landelijke Tunnelregisseur (LTR) • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)


Het COB (Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en onder- gronds ruimtegebruik) faciliteert het KPT op het gebied van administratie en huis- vesting.


Meer informatie: www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl


Connecting consultancy & solutions


Integraal infra en vastgoedbeheer


Real-time inzicht in veiligheid en beschikbaarheid


covalent.nl Covalent-Corporate-178,5x126-DEF.indd 1 24 Nr.3 - 2014 OTAR 10-04-14 17:21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56