This page contains a Flash digital edition of a book.
‘PARTNERSCHAP WAS HET CODEWOORD BIJ DIE COMPLEXE SAMENWERKING’


schap: meedenken en faciliteren. Het is gewoon geven en nemen - het is net een huwelijk. En het werkt, dat blijkt: 1 april 2013 bereikten we ons tussentijdse doel: de tunnel was open, de trein reed op tijd en iedereen was blij.”


te zijn moesten alle partijen zich inspan- nen: de Combinatie moest zorgen voor de tunnel, ProRail voor het spoor, en de gemeente voor het station. Dat was best spannend.”


Resultaatgerichtheid


De sleutel van de goede samenwerking bleek vooral te liggen in een gebundel- de resultaatgerichtheid. ProRail-pro- jectmanager Bernadette Paping vertelt daarover: “Het is essentieel dat je el- kaars belangen kent én allemaal steeds hetzelfde doel voor ogen houdt. Rijks- waterstaat maakte zich zorgen over de spoortunnel, terwijl het voor mij meer een spoor met een dakkie erop was. De aandacht van ProRail ging juist meer uit naar de ondergrond. Want als er een verzakking in het spoor ontstaat, vliegt de trein eruit. Zo had elke partij zijn ei- gen focus. Dat is geen probleem, zo- lang je iedereen in zijn waarde laat en onthoudt wat het gezamenlijke doel is. Dat was zo goed aan dit traject: uitein- delijk was iedereen echt gericht op sa- menwerking.” Robert Maat van Combi- natie Leo ten Brinke: “Het creëren van een gezamenlijk doel was van doorslag- gevend belang. We hebben dit in prak- tijk gebracht door de openstelling van de spoortunnel als gezamenlijk doel te benoemen en dit geconcretiseerd door één integrale detailplanning die weke- lijks door alle partijen gezamenlijk werd gemonitord.” Paping van ProRail vult aan: “Om die reden hebben we ook een regiegroep ingesteld, om snel en effec- tief te kunnen escaleren zodat proble- men niet leiden tot complicaties. Daar- naast hadden we een centrale, zeer gedetailleerde planning die wekelijks werd besproken. Daarbij gold ook heel


duidelijk: ‘afspraak is afspraak’. Als je je daar echt aan houdt, werkt dat heel goed, want dan zijn er minder procedu- res en goedkeuringstrajecten nodig. Je kunt dus sneller beslissingen nemen en je houdt de vaart erin. Ik vind dat een manager moet ondersteunen, moet hel- pen. Je kunt wel denken ‘je moet doen waar je voor betaald wordt’ maar mijn voorkeur gaat uit naar dienend leider-


Minder hinder Wat het Combiplan omgevingstech- nisch uitdagend maakt, is dat de nieu- we weg en spoorlijn in de bebouwde omgeving moesten worden aangelegd. Sommige damwanden van de tunnel- bak werden op acht meter van wonin- gen ingetrild. Maatregelen om de om- geving te beschermen tegen overlast waren dan ook extra belangrijk. Van ‘t Hoog: “In het contract met de aannemer hebben we maximumwaardes voor tril-


Lean werken kan alleen als je echt samenwerkt


Royal HaskoningDHV is betrokken geweest bij het ontwerp voor wegen, ri- olering, waterhuishouding, betonconstructies, tunneltechnische installaties, tunnelveiligheid en geluid van het Combiplan. Systems Engineering was daarbij de basis. Bij deze ontwerpmethodiek schrijft de opdrachtgever geen oplossingen voor, maar functionele eisen waaraan het project moet voldoen. Ir. Ronald Hergarden, binnen het Combiplan ontwerpleider civiel, vertelt: “We hebben diverse veiligheids- en tunnelscenario’s meegenomen. Om te komen tot een optimaal integraal ontwerp moesten we bij de installaties rekening houden met andere disciplines, zoals civiel, wegontwerp en waterhuishou- ding. Daarnaast hadden we te maken met beperkingen in ruimte én tijd - 1 april 2013 moest de trein door de tunnel rijden. Dat alles vereiste een strakke planning, intensieve samenwerking en maatwerk. Bij een standaard tunnel ligt er tussen de rijbuizen een middentunnelkanaal waar de kabels en leidin- gen liggen en die dient als vluchtroute. Maar voor zo’n kanaal was hier geen ruimte. Daarom liggen de vluchtdeuren tussen de tunnelbuizen voor het weg- verkeer. En de aanvalsdeuren (voor de brandweer) liggen tussen de spoor- tunnel en de noordelijke buis voor het wegverkeer. Verder zijn de vloeren en het tunneldak van het spoor- en weggedeelte op gelijke hoogte aangebracht, hoewel de weg minder hoogte nodig heeft. Hierdoor kon de tunnel eenvou- diger en sneller worden gebouwd, en de kabels en leidingen in een zandbed onderin de wegtunnel worden aangelegd. Het ontwerp is steeds tot in de de- tails afgestemd met de uitvoerende partijen; elke week hadden we overleg in de keet. Die afstemming leidde er bijvoorbeeld toe dat wij aanpassingen heb- ben gemaakt in ons ontwerp voor de betonwapening van de tunnel. Daar- door kon de Bouwcombinatie rijdende bekisting inzetten en dus effi ciënter en effectiever werken. Want Lean werken kan alleen als je echt samenwerkt. Daar is dit project een prachtige illustratie van.”


Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56