This page contains a Flash digital edition of a book.
Installatietechnisch hoogstandje


Sluiskiltunnel


Als alles volgens planning verloopt, rijden in de zomer van 2015 de eerste auto’s door de nieuwe Sluiskiltunnel in Zeeuws-Vlaanderen. De verkeersproblemen bij de huidige brug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen bij Sluiskil behoren dan defi nitief tot het verleden.


K


oninklijke BAM Groep en TBI Holdings NV vormen samen de combinatie BAM-TBI die het


werk uitvoert. De geboorde Sluiskiltun- nel bestaat uit twee tunnelbuizen met elk twee rijstroken. Het diepste punt ligt bijna 34 meter beneden NAP. De lengte van de tunnel is, inclusief toeritten, ruim dertienhonderd meter. De betrokken be- drijven deden al eerder, op een steen- worp afstand, ervaring op met de aan- leg van de Westerscheldetunnel.


Bewezen technologie De Sluiskiltunnel wordt, ook installatie- technisch gezien, een van de modern- ste tunnels in ons land. Aspecten als veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid zijn in het ontwerp inte- graal opgepakt, vertelt disciplineleider VTTI (verkeers- en tunneltechnische in- stallaties) Hans Nuhn van combinatie


26 Nr.3 - 2014 OTAR


BAM-TBI. Een robuust voedingssys- teem (enkelvoudig 10 kV) komt op hoogspanningsniveau binnen en levert aan alle deelsystemen in de tunnels. Daarnaast is de UPS/NSA-noodstroom- voorziening zeer innovatief. Zelfs bij een dubbele calamiteit blijven alle func- ties werken tot de tunnel veilig en ver- antwoord is afgesloten. “Voor voeding, besturing en bediening werken we met bewezen technologie, die ook in de Westerscheldetunnel succesvol is toe- gepast”, aldus Nuhn.


De Sluiskiltunnel is het eerste project waarbij het basisontwerp voor de VTTI tijdig samenliep met de andere ontwer- pen. Binnen de bouwwereld is dit een unieke prestatie. Het beperkt faalkosten en verkort de doorlooptijd. Het VTTI- ontwerp omvat in totaal 54 installaties voor onder meer signalering, bediening,


beveiliging, verlichting, ventilatie, com- municatie, energievoorziening en evacu- atie. Veel onderdelen ervan kunnen wor- den vervangen zonder dat het verkeer wordt gehinderd.


Minder onderhoud


Kabels en apparatuur zijn zoveel moge- lijk geplaatst in een kabelkanaal onder het wegdek. Zo zijn ze toegankelijk voor bijvoorbeeld onderhoud zonder dat de tunnel hoeft te worden afgesloten. De apparatuur die wel in de tunnelbuizen zelf zit, is betrouwbaar en duurzaam. Zo is minder onderhoud nodig wat een voordeel is voor de toekomstige weg- gebruikers. Ook aan hun veiligheid is veel aandacht besteed. Nuhn van com- binatie BAM-TBI: “De tunnel heeft om de vijftig meter hulppostkasten met te- lefoon en brandblusvoorzieningen. Ver- der zijn er zes dwarsverbindingen waar-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56