This page contains a Flash digital edition of a book.
ederlandse economie om zeep’


vol is met allerlei projecten, heb je ei- genlijk geen minister meer nodig. Dan heb je alleen een uitvoerder nodig de komende jaren. Dat is een consequen- tie van het afbraakbeleid van deze re- gering. Het CDA kiest een andere weg dan het kabinet, dat de weg kwijt is. Wij spelen 3,75 miljard euro vrij voor extra investeringen in de wegen. Wij kiezen voor banen in plaats van bijstand.”


“Het CDA roept het kabinet al maanden op om de accijnsverhogingen terug te draaien. Deze hebben ontzettend gro- te nadelige gevolgen voor de transport- sector en tankstations in de grensgebie- den. De economie wordt grote schade toegebracht en het leidt tot leegloop van de grensregio’s. Ik zie in mijn ei- gen provincie Gelderland dat onderne- mers het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Gelderland vormt de cruciale verbindingsschakel tussen de Randstad en de rest van Europa. Veel goederen die Nederland binnenkomen, verlaten Nederland via de A1, A12 of A73. Allemaal rijkswegen die op Gelders grondgebied liggen. Op deze wegen neemt ook het forenzen-verkeer toe, en leidt de toenemende behoefte aan re- creatie tot een hogere mobiliteit. Daar- door staat het Gelders wegennet onder grote druk. Krachtige investeringen in weg-, water-, fi ets- en spoorinfrastruc- tuur zijn hard nodig. Hier zie ik kansen voor de markt. Prima, als commerciële partijen doormiddel van PPS willen sa- menwerken, maar de overheid is na- tuurlijk wel eindverantwoordelijk. Tol- tarieven worden dus door de overheid bepaald en niet door een belegger.”


“Het CDA is geen asfaltpartij. Wij be- oordelen investeringen in wegen altijd in combinatie met andere maatrege- len, zoals de aanwezigheid van veilige


fi etspaden, goed openbaar vervoer, al- ternatieve vrachtroutes over het spoor, en over water. Waar een weg moet wor- den aangelegd of verbreed, moet aan- dacht zijn voor de omgeving. Tegenover de winst van de weggebruiker staat na- melijk vaak het offer van een aangetas- te leefomgeving van omwonenden. De provincie spant zich wat het CDA betreft optimaal in om aan alle belangen zoveel mogelijk recht te doen. De provincie moet een bemiddelende rol spelen bij belangentegenstellingen tussen naburi- ge gemeenten, vooral als het gaat over ruimtelijke ordening en infrastructuur. Veiligheid op de weg is ook een groot speerpunt van het CDA. We besteden extra aandacht aan de 80-kilometer- wegen. Hier gebeuren veel ongelukken, vooral in de plattelandsgebieden. Laten we kijken hoe we het hier veiliger kun- nen maken.”


“Een verschuiving van wegvervoer naar vervoer over water is duurzame winst. Daar zet het CDA op in. Een knelpunt daarbij is de vernieuwing van de vloot. Veel binnenvaartschippers zijn eigen baas en willen dat ook graag blijven. Door afnemende omzetten en grote concurrentie vindt er te weinig vernieu- wing plaats van de vloot. Daar zouden slimme oplossingen voor gevonden moeten worden. Op regionaal niveau zijn er al verschillende goede voorbeel- den, zoals bij Alphen aan den Rijn. Aan rivierkanaal de Gouwe maken bedrijven als Heineken en Zeeman daar duurzaam gebruik van de binnenvaart.”


“Wat het openbaar vervoer betreft wil het CDA meer aandacht vestigen op de regio’s. Het lijkt soms wel alsof dit kabi- net er alleen voor de Randstad is, maar het grootste deel van Nederland ligt daarbuiten. Door andere spelers dan de


NS op het spoor toe te laten kan er veel verbeterd worden. Concurrentie is goed voor het verder verbeteren van open- baar vervoer.”


“Vlak bij mijn woonplaats Voorthuizen ligt Barneveld. Deze gemeente ligt op een belangrijk scharnierpunt tussen de uitdijende Randstad, de Veluwe en de Gelderse Vallei. De gemeente Barneveld en de regio Foodvalley zouden graag zien dat de trein die tussen Apeldoorn en Amersfoort rijdt ook een stop maakt in Barneveld-Noord. Ik heb daar een motie over ingediend. Het zou het ver- keer op de A1 en de A30 ontlasten en de Gelderse Vallei ook beter ontsluiten. Barneveld-Noord kan daardoor een nog belangrijker transferpunt worden. De auto kan nu al gratis geparkeerd worden in het Transferium.”


REAGEREN?


Mail naar info@otar.nl Nr.3 - 2014 OTAR


O Nr.3 - 2014 TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56