This page contains a Flash digital edition of a book.
Advies en Engineering


Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR. Zie ook www.vib-infra.nl


95e jaargang, Nr. 3- 2014


Bestuur VIB Jenne van der Velde - voorzitter


Dick Ottevanger – secretaris


Theo van Ieperen– penningmeester Ronald Molendijk – algemeen bestuurslid Angelien van Boxtel – algemeen bestuurslid Koos Kamsteeg – algemeen bestuurslid Jan Albert Kram – algemeen bestuurslid


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger


Advies en begeleiding Redactie Advies Commissie VIB


Medewerkers Olav Lammers, Constant Gras, Sandra Krens, Edith Andriesse.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persbe- richten of andere tips kunt u mailen naar info@otar.nl


Uitgever AcquiMedia Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht Henk van der Brugge Tel.: 0184-481041 info@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Wim Boer


Fabiënne Leenart Tel.: 0184-481042 info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementen


Abonnementsprijs 2014 Otar Magazine in print € 84,50 excl. BTW, binnen Nederland, voor acht achtereenvolgende uitgaven (+ digitale versie gra- tis!). Abonnementen buiten- land (Europa) € 109,50 excl. BTW. Het tarief voor alleen Otar Digitaal bedraagt € 52,50 excl. BTW. Losse nummers kosten € 9,50 per stuk excl. BTW, excl. verzendkosten.


Voor opgave en vragen over abonnementen (per post of telefoon) kunt u terecht bij Abonnementenland, Postbus 20,


Afscheider- & pomptechniek


Ingenieursbureau Boorsma B.V. Postbus 647


9200 AP Drachten Tel.:+31(0) 512 58 03 00 j.wessels@boorsma-consultants.nl www.boorsma-consultants.nl


1910 AA Uitgeest. Tel.: 0900-ABOLAND of 0900-226 52 63 € 0,10 per minuut Fax: 0251-31 04 05 Site: www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen, opzeg- gingen en overige vragen.


Als vakblad zijnde, hanteren wij de opzegregels uit het ver- bintenissenrecht. Wij gaan er vanuit dat u het blad ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt uw abonne- ment steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. De op- zegtermijn is twee maanden voor het einde van uw abon- nementsperiode. Als opzeg- datum geldt de datum waarop uw opzegging door Abonne- mentenland is ontvangen. In- dien u hierom verzoekt, ont- vangt u een bevestiging van uw opzegging met daarin de defi nitieve einddatum van uw abonnement.


‘Wie Wat Waar’ Een reservering/abonnement op de rubriek ‘Wie Wat Waar’ omvat 8 achtereenvolgen- de afplaatsingen voor slechts € 395,- en wordt zonder we- deropzegging steeds met een jaar (8 afplaatsingen) verlengd.


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Re- dactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van Otar samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aan- gaande inhoud en vormgeving van het magazine Otar. Desal- niettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor even- tueel in deze uitgave voorko- mende onjuistheden.


Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uit- sluitend toegestaan na vooraf- gaande schriftelijke toestem- ming van de uitgever.


ISSN 0376 – 6799


Aquafix Milieu bv Postbus 288 3640 AG Mijdrecht Tel.: 0297-26 29 29 info@aquafix.nl www.aquafix.nl


Asfaltonderhoud


Diepeveen VOF De Hooge Hoek 17 3927 GG Renswoude Tel.: 06-20417349 info@diepeveenvof.nl www.asfalt-onderhoud.nl


Betonreparatie & Beton-/ Staalcoating producten


Bermbeveiliging


Sika Nederland B.V. Zonnebaan 56 3542 EG Utrecht Tel.: 030-241 01 20 info@nl.sika.com www.sika.nl


Prins Dokkum B.V. Postbus 4 9100 AA Dokkum Tel.: 31 (0) 519 298 555 info@prinsdokkum.com www.prinsdokkum.com


Bermbeveiliging


Betonfabrikant


Laura Metaal Eygelshoven BV Postbus 42


6470 EA Eygelshoven Tel.: 31(0) 45 546 88 88 h.verstappen@verran.nl www.verran.nl


Spanbeton BV Postbus 5


2396 ZG Koudekerk a/d Rijn Tel.: 071-342 02 00 info@spanbeton.nl www.spanbeton.nl


Betonrenovatie, -injectie en –conservering


Wie Wat Waar


Kreeft Betonrenovatie & Injectietechnieken BV A.G. Bellstraat 11 7903 AD HOOGEVEEN Tel.: 0528 - 277 377 info@kreeft.nl www.kreeft.nl


52 Nr.3 - 2014 OTAR


Uw vermelding (en foto) voordelig en doeltreffend in deze rubriek & op www.otar.nl


Info: tel. 0184 - 481042 E-mail: info@otar.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56