This page contains a Flash digital edition of a book.
E


r zijn veel overeenkomsten tus- sen het leveren van toppresta- ties in de sport en in het wegbe-


heer. Bij het leveren van topprestaties zijn er altijd enkele belangrijke aspecten die aandacht vragen, dat is bij infra niet anders dan sport. In dit artikel worden zes belangrijke punten genoemd, die re- levant zijn om de weg in conditie te hou- den, om topprestaties te leveren.


BOBO-aspect


Bij onderhoud is altijd een duidelijk be- leid nodig over wat het doel is om pres- taties te leveren. Dit kan ook benoemd worden als het onvermijdelijke BOBO- aspect dat nodig is bij het leveren van elke prestatie. Daarom geeft REDMIJN- WEG (voormalige) bestuurders spreek- tijd om hun visie te geven op het on- derhoud en hun rol daarbij. Om een prestatie, om goed onderhoud te kun- nen en mogen uitvoeren, dient er be- leid en visie aan ten grondslag te liggen, besloten en gedragen door het bestuur. Geen topprestatie zonder een top-plan.


Basistalent Om prestaties te leveren moet bekend zijn wat de basiskwaliteiten zijn van de weg die de prestatie moet leveren. Hoe is de ‘patiënt’ eraan toe? Wat kan en mag worden verwacht bij een presta- tieverhogende injectie? Je wordt geen kampioen als er geen ‘talent’, geen in- houd is bij het product dat de presta- tie moet leveren. En zelfs bij het motto ‘meedoen is belangrijker dan’ geldt dat er wel potentie moet zijn.


Presteren door specialisten In de sport kan een kampioen niet pres- teren zonder een team van specialisten om zich heen (coach, manager, fysio, arts). Dat geldt ook voor het functione- ren van de weg. Als de weg wordt be- handeld door hobbyisten, welwillende amateurs, dan kan het resultaat nooit echt top zijn. Juist technisch geschool- de deskundigen hebben de kennis en de tools om de weg op niveau te bren- gen, hem langer mee te laten gaan en hem uithoudingsvermogen te geven.


Ontwikkelingen


Sportsuccessen komen er omdat de sportwereld steeds zoekt hoe het beter kan. De klapschaats, de nieuwste voet-


50 Nr.3 - 2014 OTAR


bal, hawkeye bij tennis, allemaal ontwik- kelingen om sport beter te maken. Dit geldt ook voor producten en technieken in de wegenbouw. Zonder goed en vast- houdend onderzoek was de introductie van Pentack, van EAB+ en ZOEAB, Meshtrack, et cetera er niet! Door te zoeken naar verbeteringen worden prestaties beter. Daarbij hoort ook als uit onderzoek blijkt dat mooie ideeën soms niet werken: leer van falen in de voorbereiding en win de wedstrijd.


Vernieuwing Echte vernieuwing bij de gevestigde orde, maar ook met name nieuwkomers in het spel doen het niveau stijgen. Bij competitie is progressie mogelijk. Bij onderhoud zijn ondernemingen steeds bezig om bestaande technieken te op- timaliseren en om echte vernieuwingen, ook vanuit het buitenland, te testen om uiteindelijk de weg beter te laten functi- oneren. Ondernemers moeten niet bang zijn van nieuwkomers, maar het zien als de kans om zelf ook beter te (kunnen) worden.


Topcondities Als de voorbereiding is gericht op het leveren van topprestaties, speel de wedstrijd dan niet onder erbarmelijke, onverantwoorde omstandigheden. Het heeft geen zin de lichtste, snelste fiets te ontwikkelen om het wereldrecord tijd- rijden te verbeteren als de recordrace in storm, bij regen op een slecht weg- dek plaatsvindt. Onderhoud van we- gen is niet anders. Let op dat de rand- voorwaarden presteren mogelijk maken. Onderhoud is maatwerk en vakwerk,


topresultaat kan alleen als uitvoerings- condities voor een betere weg opti- maal zijn. Dit wordt te vaak vergeten en dan is de gehele voorbereiding verloren energie. Geen topprestatie zonder top- condities.


Nabeschouwing Prestatieverhoging in wegonderhoud vereist aandacht om te kunnen pres- teren. Het inzetten van de burger in dit spel, als resultaat van transfers via bur- gerparticipatie, betekent geen top- maar amateursport. Dat wordt een verloren wedstrijd. Zonder kennis van zaken de burger op eigen gezag en zonder aan- dacht voor (spel)regels onderhoud la- ten uitvoeren aan de weg is dom en ri- sicovol. Ongetraind loopt die burger ook geen marathon! Aansprakelijkheid, vei- ligheid, kwaliteit worden dan losgelaten. Een supporter is geen topsporter, een weggebruiker géén wegenbouwer. Ga- ten in de weg dichten met ondeskundig materiaal en ondeskundig oordeel, dat is geen onderhoud. Dan is REDMIJN- WEG over enige tijd niet jaarlijks, maar dagelijks nieuws en toponderhoud als het Noors schaatsen.


REDMIJNWEG 2014


Op REDMIJNWEG 2014, met ruim 200 gasten, spraken nog vijf andere des- kundigen. Robert Jan van den Berg (CROW) sprak over spelregels bij top- prestaties in de infrawereld. Immers, de Standaard RAW-bepalingen en de vele richtlijnen zijn steeds meer leidend voor alle partijen in de branche. En zeker de richtlijnen en de CROW-publicaties wor- den steeds meer als wet gezien, maar


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56