This page contains a Flash digital edition of a book.
H


et centrum van Emmen on- dergaat de komende jaren een enorme verandering. Het wordt


aantrekkelijker voor de regio, als winkel- stad, maar ook om te recreëren en uit te gaan. Een Centrumplein verbindt in de toekomst de oost- en westkant van het centrum met elkaar. Om die verbinding mogelijk te maken wordt een deel van de Hondsrugweg een 235 meter lan- ge tunnel. De werkzaamheden vooruit- lopend op de bouw van de tunnel, be- staande uit twee buizen met elk twee rijstroken, gingen in februari 2013 van start. In grote lijnen waren dit het aan- leggen van diepriolering en het ma- ken van aansluitingen op het bestaan- de wegennet en de parkeergarages. In juni 2013 is begonnen met de voorbe- reidende werkzaamheden voor de bouw van de tunnel, door het inrichten van het bouwterrein en de sloop van de traverse over de Hondsrugweg.


Duurzame oplossing De vier tunnelwanden zijn vervaardigd met de CSM-techniek (Cutter Soil Mix). “Een frees woelt de zand- en leemgrond los en mengt hierdoor een groutmeng- sel”, legt projectleider Fred van Weerdt uit. “Dit doen we paneel voor paneel met steeds een tijdelijke tussenruimte om instorten van de grond te voorko- men. Na het mengen plaatsen we stalen profi elen als wapening in de wand. Om de bouwtijd te verkorten, werkten we met drie freesmachines aan vier wanden tegelijk. Het mooie van deze techniek, in vergelijking met een diepwand, is dat we geen grote bentonietcentrale nodig hebben, geen grond en bentoniet hoe- ven af te voeren en geen beton hoeven aan te voeren. Dit beperkt de uitstoot van CO2 en de hinder voor de omge- ving aanzienlijk. De technologie bestaat circa 15 jaar, maar is nog niet toegepast op een project met een vereiste 100-ja- rige levensduur. In samenwerking met onder meer TU Delft, TNO en Deltares is aan de hand van berekeningen aange- toond dat dit mogelijk is.”


Bijzonder is ook de aandacht voor de vleermuizen, een beschermde dier- soort, in deze omgeving. Een stellage met een doek vervangt de gekapte bo- men en zorgt ervoor dat de vleermuizen


Ondertunneling Hondsrugweg Emmen.


zich kunnen oriënteren en op een veilige hoogte blijven vliegen.


Betonwerk


Na de zomer in 2013 is gestart met het betonwerk voor de tunnel. De dekslo- ven voor de prefab betonliggers wor- den momenteel gestort. De tunnelcon- structie is zo ontworpen dat de wanden drie meter uitgegraven worden en dat er vervolgens een dek op wordt gemaakt van prefab volstortliggers die worden afgestort. Vervolgens kan onderdeks doorgegraven worden tot de gewenste diepte. “De dekken zijn de basis voor het aan te leggen centrumplein. In juni 2014 kan het verkeer al door de eer- ste tunnelbuis, in december 2014 komt ook de tweede tunnelbuis beschikbaar. De tunnel krijgt functionele en oriënta- tieverlichting, en ook bijzondere kunst- verlichting in motief die qua kleurscha- kering aan verschillende gelegenheden kan worden aangepast.”


Omgevingsmanagement De winkeliers, omwonenden, scholen en zorginstellingen in de buurt worden regelmatig geïnformeerd over de werk- zaamheden. “In overleg en in samen- werking met de gemeente hebben we bijgedragen aan informatieavonden. Ook worden bij nieuwe ontwikkelingen nieuwsbrieven verstuurd. Met onze om- leidingen houden wij het centrum be- reikbaar. Wij begrijpen hoe belangrijk dit is voor de omwonenden, de winkeliers en het dierenpark”, besluit Van Weerdt.


Social return Harm Middelveen, hoofduitvoerder, ver- volgt: “We zijn middenin het centrum van Emmen aan het werk, waardoor ik, naast de betrokken partijen op de bouw, ook regelmatig contact heb met de om-


geving. Daarnaast besteed ik mijn tijd aan het begeleiden van langdurig werk- zoekenden die, dankzij hun inzet op dit project, werkervaring opdoen om hun kansen op de arbeidsmarkt te ver- groten. Dit zijn tunnelassistenten, een schoonmaakster, een grondwerker, een betontimmerman, wapeningsvlechters, een mixerchauffeur en kabelmonteurs.”


Procesbeheersing Bas van Schaik, projectorganisator, be- waakt op dit project de strakke plan- ning. “Alle berekeningen, tekeningen en werkplannen stem ik af met alle be- trokkenen. Dit is een belangrijk en tijdro- vend proces dat essentieel is voor een goede voortgang van het werk. De uit- daging is om de kwaliteit optimaal te blijven borgen ondanks de tijdsdruk.”


Op 15 december 2014 worden de tun- nel en de aansluitende infrastructuur opgeleverd.


Meer informatie: www.emmen.nl.


Betrokken BAM-partijen: •


Bam Civiel Noordoost: civiele constructie


• BAM Wegen + BAM Verkeerstechniek: grondwerk, riolering, verhardingen en tijde- lijke wegomleggingen


• BAM Infratechniek Mobiliteit: functionele oriëntatie, verlichting en sregelinstallaties BAM Infraconsult: ontwerp (i.c.m. Grontmij)

• BAM Techniek Energie Systems: helling- baanverwarming


• BAM Materieel •


BAM Civiel Prefab Beton: 400 step barriers Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56