This page contains a Flash digital edition of a book.
PAS 55, welke inmiddels een meer generieke opvolger heeft: de NEN ISO 55000. In beide methodieken staat de Deming- cirkel (Plan-Do-Check-Act) centraal. Een sectorspecifi eke in- vulling van de NEN ISO 55000 kan bijdragen aan een verde- re ontwikkeling van assetmanagement bij de beheerders van openbare ruimte.


Toegankelijker De introductie van de NEN ISO 55000 maakt het voor de Ne- derlandse infrabeheerders en (decentrale) overheden moge- lijk om op nog toegankelijker wijze kennis te nemen van wat er komt kijken bij gestructureerd assetmanagement. Het ver- kennen van assetmanagement binnen de eigen organisatie op basis van de NEN ISO 55000 is dan ook een trend die te zien is bij deze organisaties. Zodra er een sectorspecifi eke invul- ling is van deze assetmanagementnorm voor infrabeheerders zal naar verwachting de invoering daarvan in een stroomver- snelling raken. Zal dit evenwel ook het geval zijn voor toepas- sing bij bestaande en nog te bouwen tunnels? En wanneer op deze vraag en bevestigend antwoord wordt gegeven: op welke wijze kan de (NEN) ISO 55000 dan ondersteuning bie- den aan het voldoen aan wet- en regelgeving waar het tun- nels betreft?


Wat en hoe?


Om op deze vragen een antwoord te krijgen, is het van belang dat de beheerders het kennisvraagstuk op het gebied van as- setmanagement snel oppakken. In de NEN ISO 55000 is, net als in de PAS 55, op algemeen toepasbare wijze beschreven wat assetmanagement is. De inrichting van hoe assetmanage- ment toegepast kan worden, hoe bijvoorbeeld deze proces- sen geborgd kunnen worden is niet alleen sectorspecifiek, maar ook vaak organisatiespecifi ek. Het beantwoorden van deze ‘hoe’-vraag is nu de grote uitdaging.


Samenhang Veel organisaties hebben al instrumenten, methoden, werk- processen en technieken die invulling geven aan de onder- werpen en processen, zoals beschreven in de ISO 55000. Meestal zijn die nog niet bewust in samenhang met elkaar ge- bracht. Dit geldt ook voor veel van de Nederlands wegtun- nels, waarbij diverse (ondersteunende) systemen, processen, leidraden en werkwijzen worden toegepast. Door al deze pro- cessen en systemen in de samenhangende context van as- setmanagement te brengen is in principe al een grote stap gemaakt naar volledige implementatie van assetmanagement, ofwel een goede basis voor het ‘echte werk’.


Kennisportaal D.O.N. Bureau werkt gezamenlijk met de Nederlandse Pro- vincies aan een kennisportaal: iAMPro (infra AssetManage- ment voor Professionals). Dit digitale kennisportaal komt begin 2015 nationaal beschikbaar en is gericht op het asset- management van infrastructurele assets. In deze webbased applicatie worden best practices vanuit diverse Provincies en andere infrabeheerders verzameld en gerelateerd aan de NEN ISO 55000 onderwerpen. Zo wordt als het ware een biblio- theek gecreëerd, waarin werkwijzen, instrumenten, tutorials


ISO 55000


De ISO 55000 is een internationale norm die eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en ver- beteren van een systeem voor assetmanagement be- schrijft. De norm geeft aan welke elementen in een as- setmanagementsysteem aanwezig moeten zijn en hoe deze met elkaar verbonden zijn. Zoals aangegeven is het organisatiespecifi ek om de concrete invulling daar- van vorm te geven en een antwoord te geven op de ‘hoe’-vraag.


De focus van de ISO 55000 ligt meer op de stakehol- ders in tegenstelling tot de PAS 55 die meer intern ge- richt is. De verwachtingen en eisen van stakeholders zijn naast de doelstellingen van de organisatie zelf het startpunt voor het assetmanagementsysteem. De ISO 55000 legt een sterkere en meer expliciete relatie met het fi nancieel management. Bewustwording en betrok- kenheid op alle organisatieniveaus zijn expliciet onder- deel van de ISO 55000.


In januari 2014 is de internationale norm voor asset- management ISO 55000 gepresenteerd; aan de ontwik- keling ervan hebben 31 landen meegewerkt, waaron- der Nederland. Vervolgens is op 12 maart 2014 door de NEN de Nederlandse vertaling gepubliceerd: de NEN- ISO 55000. Asset-eigenaren en -managers zowel als de uitvoerende partijen wereldwijd kunnen vanaf nu op een uniforme wijze een assetmanagement kwaliteits- systeem invoeren.


Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 31


en voorbeelden zijn opgenomen die kunnen helpen bij het beantwoorden van de vraag: ‘Hoe pas ik


assetmanage- ment toe op de diverse niveaus


binnen mijn organisatie?’ Voor tunnels werkt D.O.N. Bureau


eraan om de NEN ISO 55000 praktisch toepasbaar te ma- ken, in combinatie met de processen die nodig zijn voor het opstellen van een Veiligheidsbeheerplan. Hiermee wordt het voor een tunnelbeheerder mogelijk om op een transparante en gestructureerde wijze aan de betrokken partijen aan te to- nen dat wordt voldaan aan de gestelde eisen.


Meer informatie: www.donbureau.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56