This page contains a Flash digital edition of a book.
Deze vorm van transparantie – een kijk- je in de keuken – kan enorm helpen. De klant en wij ervaren het als heel prettig.”


Hans Nuhn


door mensen in geval van een incident van de ene naar de andere buis kunnen. Deze verbindingen zijn voorzien van ge- luidsvoorzieningen en optische hulp- middelen om ze naar een veilige vlucht- weg te begeleiden.”


Het tunnelventilatiesysteem is eveneens volgens de laatste stand van de tech- niek. De ventilatoren zitten niet aan het begin, maar aan het einde van een tun- nelbuis, in een opgaande lijn. Voordeel is dat rook op deze manier met de rij- richting mee de tunnel wordt uitgezo- gen. Nuhn: “Het motto voor het project is niet voor niets ‘direct goed en altijd veilig’.”


Investeren in gedrag De veiligheid geldt uiteraard ook voor de bouw en de bouwers zelf. Jan de Jong, voorzitter van de Combinatieraad BAM- TBI: “De veiligheid van alle betrokkenen heeft onze hoogste prioriteit. Daarom in- vesteren we in niet alleen in middelen, maar óók in het gedrag van mensen.” Zo zijn er heldere afspraken en proto-


Jan de Jong


collen voor iedereen die aan de Sluiskil- tunnel werkt of de bouwplaats bezoekt. Dagelijks wordt het werk gecontroleerd en worden werknemers op hun gedrag aangesproken, zowel positief als nega- tief. De Jong: “Bouwen is mensenwerk en leidt alleen tot succes als iedereen de wil en wens deelt om een gezamen- lijk doel te realiseren. Dat betekent open communiceren. Samen met de op- drachtgever zitten we dan ook regelma- tig om de tafel met omgevingspartijen.”


Samen voor kwaliteit


Ook op het gebied van kwaliteit werken aannemer en opdrachtgever nauw sa- men. Kwaliteitsmanager Ruud Emmer: “Veel acties ondernemen we daadwerke- lijk in gezamenlijkheid. Dat is al snel zo gegroeid. Mijn counterparts bij KKS en combinatie BAM-TBI ontwikkelen met el- kaar bijvoorbeeld audits en toetsingen en voeren die samen uit. Hier op de bouw, maar ook bij toeleveranciers. Zeker als het gaat om kritische leveranties is dat heel nuttig. Er worden steeds hogere ei- sen aan producten en diensten gesteld.


Audit Bewuste Bouwers De beoogde kwaliteit kwam ook naar voren bij een audit van Bewuste Bou- wers. Deze audit is gericht op de wijze waarop een bouwproject rekening houdt met de gevolgen voor de omgeving. Sluiskiltunnel heeft hierbij de hoogste score gehaald. Met drie best practi- ces laat het project zien op basis waar- van deze hoge score is behaald. Bij de bouw van de tunnel is verder veel aan- dacht voor aanspreekbaarheid, com- municatie en klachtenafhandeling. Ver- der vielen de veiligheidsmaatregelen de auditeur in positieve zin op.


BAM en TBI


Koninklijke BAM Groep en TBI Holdings NV vormen samen de combinatie BAM-TBI die de Sluiskiltunnel realiseert. Onder de combinatie werken vier bedrij- ven samen. BAM Civiel en Mobi- lis doen het civieltechnische werk en de wegenbouw. Het Duitse Wayss & Freytag Ingenieurbau verricht de boorwerkzaamheden. Croon Elektrotechniek ontwerpt en realiseert de verkeers- en tun- neltechnische installaties. Op- drachtgever is Provincie Zeeland die de realisatie heeft onderge- bracht bij de BV Kanaalkruising Sluiskil (KKS).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56