This page contains a Flash digital edition of a book.
gaan, zal steeds één tunnelbuis voor het autoverkeer beschikbaar zijn en alleen in de richting van zuid naar noord. Dit onder andere vanwege de bereikbaar- heid van het Erasmus Medisch Centrum dat zich pal aan de noordelijke uitgang van de tunnel bevindt. In de zomer van 2019 moet de tunnel weer volledig func- tioneren.


Belangrijke schakel


De Maastunnel vormt een zeer be- langrijke schakel binnen het stedelijk wegennet van Rotterdam en behoort samen met de Willemsbrug en Eras- musbrug tot de drie oeververbindin- gen tussen het noordelijke en zuidelijke stadsdeel. De tunnel is in 1942 gereed- gekomen en is de oudste grote ver- keerstunnel van Nederland. Bovendien is het de eerste tunnel die is aangelegd via de zogenaamde afzinkmethode en voor het eerst in de wereld is daarbij ge- bruik gemaakt van rechthoekige tunnel- elementen. De Maastunnel zelf bestaat uit twee zeven meter brede buizen met elk twee rijstroken voor het autoverkeer. Daartegenaan bevinden zich twee klei- nere gestapelde kokers van vijf meter breed die bestemd zijn voor fietsers en voetgangers en die bereikbaar zijn via acht enorme monumentale roltrappen. Samen met de markante ventilatiege- bouwen en toegangsgebouwen wordt de Maastunnel beschouwd als een in- drukwekkend civieltechnisch werk en is


daarom ook op de monumentenlijst ge- plaatst.


Uniek en gecompliceerd project “En dat maakt het hele renovatieproject extra gecompliceerd vergeleken met an- dere tunnels. We hebben dus met drie zaken tegelijk te maken: de renovatie, aanpassing van het veiligheidsniveau en restauratie”, zegt Henk van der Maas, sinds 2006 als technisch beheerder be- trokken bij de Maastunnel en sinds kort veiligheidsbeambte in dienst van de ge- meente Rotterdam. “Het unieke van dit project, bezien vanuit de tunnelveilig- heid, is dat we continu de balans moe- ten vinden tussen wat tunnelveiligheid vraagt, wat vanuit het oogpunt van be- schikbaarheid gewenst is en de be- perking dat we bezig zijn met een tun- nel die tot Rijksmonument is verklaard. Daaronder vallen niet alleen de tunnel en de karakteristieke ventilatiegebou- wen, maar in feite de hele traverse, in- clusief de viaductjes aan weerszijde en ook de roltrappen. De Maastunnel zit in het hart en ziel van de Rotterdammers, iedereen heeft er wel een verhaal bij uit het verleden. Dan moet de restauratie ook heel serieus worden opgepakt. We trekken daarom samen op met de afde- ling Monumenten.”


Geen standaardoplossingen “Het is ook een ongelooflijk mooie tun- nel, maar dat geeft tegelijkertijd aan dat


De tunnels voor fietsers en voetgangers zijn bereikbaar via enorme monumentale roltrappen. Foto: Marc Heeman.


‘DE MAASTUNNEL ZIT IN HET HART EN ZIEL VAN DE ROTTERDAMMERS’


je er niet allerlei standaardoplossingen in één keer op kunt loslaten”, vult Han Admiraal hem aan. Admiraal is veilig- heidsbeambte van de Kiltunnel, gelegen onder de Dordtsche Kil, tussen ’s Gra- vendeel en Dordrecht. Hij is tevens ei- genaar van Enprodes, een adviesbureau voor managementconsultancy en is door de tunnelbeheerder, de gemeente Rotterdam, aangetrokken om als onaf- hankelijke partij te adviseren op gebied van tunnelveiligheid en het opzetten van een beheerorganisatie die ervoor moet zorgen dat de tunnel in de toekomst aan alle wettelijke eisen en taken voldoet.


De Warvw Alle tunnels in Nederland die langer zijn dan 250 meter en waar auto’s door- heen rijden, vallen onder de Warvw, de Wet aanvullende regelgeving veiligheid wegtunnels, legt Admiraal uit. “Die wet zegt twee dingen: iedere tunnel moet een tunnelbeheerder - in dit geval de gemeente Rotterdam - hebben én een veiligheidsbeambte. De veiligheidsbe- ambte is in zijn werk onafhankelijk en toetst in feite de documenten, de acties die door de tunnelbeheerder genomen moeten worden om de tunnel op het juiste veiligheidsniveau te krijgen en te houden.”


Dat lijkt simpel, maar bij een tunnel in stedelijk gebied komen veel meer en ook heel verschillende factoren kijken vergeleken bij tunnels in het rijkswegen- net. Die complexiteit heeft alles te ma- ken met de omgeving waarin de tunnel zich bevindt en het stedelijk wegennet waar elke verstoring van de doorstroom elders tot nieuwe verstoringen kan lei- den. “Wat dat betreft is de Warvw voor- al afgestemd op tunnels in het rijkswe- gennet en vergt toepassing van de wet op stedelijke tunnels een totaal andere aanpak. De complexiteit van een ge- meentelijke tunnel zit hem vooral in het feit dat er verschillende verkeersstro- men doorheen gaan. De wet onder- kent dat onvoldoende, in die zin dat er hybride oplossingen kunnen ontstaan op stedelijk schaalniveau. Dat wil zeg- gen dat wij vaak ook in de geest van de


10 Nr.3 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56