This page contains a Flash digital edition of a book.
het zijn nooit wetten omdat het in de wereld van bouw altijd maatwerk is, om- dat er altijd kansen moeten zijn om ver- nieuwing door te voeren. Met wetten is dat weer lastig. Belangrijk is dat afwij- ken van de richtlijn samengaat met ar- gumenten. Bezint eer ge begint.


Bestuurders duidden de rol van de ‘bobo’, de beleidsmaker en bestuur- ders, in het spel van onderhoud en in- fra. Henk Plaizier (VVD-wethouder Beuningen), Charlie Aptroot (VVD-bur- gemeester Zoetermeer) en Ger Koop- mans (CDA-er, zelfstandig adviseur- bestuurder) gaven aan dat bestuurders alleen zinvol en passend beleid kunnen maken als de omgeving communiceert met de besluitvorming: de bestuurder. Zij speelden als het ware de bal richting de maatschappij. Het was een duidelijke oproep aan ambtenaar en ondernemer om niet bang te zijn de bestuurder uit zijn ivoren toren te lokken. “Wijs op de problemen en geef de varianten in op- lossingen. En breng daarbij andere as- pecten naar voren dan alleen het toe te passen steentje of bitumen….”. Ook al


is er sprake van het wikken en wegen in keuzes ten opzichte van andere be- leidsvelden, met de juiste en actuele in- formatie kan er een betere keuze voor onderhoud infra worden voorgelegd aan de bazen van de bestuurders, de geko- zen vertegenwoordigers in de raad, en die dienen altijd te worden overtuigd.


Tom van ’t Hek – voormalig topspor- ter en arts - maakte de vergelijking met sport en met de medische wereld. In conditie blijven, hoe dan? Een hot is- sue, preventie in plaats van genezen. Het besef dat nu uitgeven aan voorko- men (preventie) pas na jaren besparing oplevert is er bij iedereen, maar vooral het kortetermijndenken leeft en dus is er niets van preventie. De medische we- reld heeft het zicht op toekomst meestal niet verder dan morgen. Dat lijkt steeds meer op de houding die er is bij het be- heer van wegen. Van ’t Hek stelde dat presteren alleen kan als er passie en overtuiging is dat het beter kan. Vallen, opstaan en op- nieuw beginnen is de leidraad om uit- eindelijk te winnen.


Vernieuwing spelregels onderhoud CROW reikte op REDMIJNWEG publi- catie nr. 318 ‘Meerjarig onderhoud van wegen specificeren en contracteren’ uit. Dit gaat in op het anders uitbeste- den van het beheer en onderhoud van wegen. Doel is beter onderhoud met UAVgc-contract. Deze publicatie geeft tips over het waarom én het hoe van het uitbesteden van meerjarig onderhoud. Door te werken met een UAVgc-con- tract heeft de opdrachtgever minder uit- voerende taken, maar wel meer contro- lerende taak. De opdrachtnemer krijgt er, in de voorbereidings- en uitvoerings- fase, juist extra procestaken bij. De op- drachtnemer krijgt andere verantwoor- delijkheden en moet kennis hebben van het beheren van de weg. Een nieuwe kans door anders te kijken naar onder- houd. De publicatie past in de visie van REDMIJNWEG om nieuwe wegen te zoeken om kansen voor onderhoud be- ter vorm te geven.


TOK-Band en TOK-Staven


gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren


Voor een perfecte en duurzame waterdichte aansluiting van beton/staal en asfalt of tussen oud en nieuw asfalt.


Speciaal als een hogere verwerkingssnelheid gewenst is, kan gebruik gemaakt worden van de TOKOMAT®


-verwerkingsmachine.


www.imbemadenso.nl • T. 023 - 517 24 24 Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 51


T


O K


- A S


FA L


T DI


CHTI


NGE


N


VOORKOM SCHADE!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56