This page contains a Flash digital edition of a book.
DE AFWEGING TUSSEN VEILIGHEID EN BESCHIKBAARHEID WERD BIJ TWIJFEL VAAK IN HET VOORDEEL VAN VEILIGHEID BESLECHT


vares heeft 16 tunnels onder de loep genomen en alleen een exemplaar in de regio Amsterdam voldeed nog niet aan de gestelde eisen, maar die behoort nou net niet tot het Trans Europees Netwerk en heeft dus nog tot 2019 de tijd. Buis- man: “Op grond van onze ervaringen, hebben wij geen negatief gevoel over de veiligheid van tunnels in Nederland. Wat je wel ziet, is dat er voor bijna alle tun- nels aanbevelingen gedaan kunnen wor- den om het niveau nog iets te verbete- ren.”


Filevorming


daardisering gegeven, maar dat is niet zo gedetailleerd uitgewerkt. Daar zitten nog heel veel vragen in. Voor die tunnels is er dus wel degelijk nog heel veel dis- cussie mogelijk. Hoe gaan we daar mee om? Gaan we die allemaal weer indivi- dueel beoordelen en dus terug naar het vroegere stramien of maken we wel ge- bruik van de zaken die bepaald zijn om te toetsen in hoeverre die niet-wettelijk verplichte tunnels wel aan de standaard voldoen?”


QRA’s op orde De nieuwe Tunnelwet stelt een Kwanti- tatieve Risico Analyse (QRA) verplicht. De QRA geeft aan of er aan de veilig- heidsnorm kan worden voldaan met het uitrustingsniveau van de tunnel, maar toetst niet of het werkt zoals het moet werken. De QRA moet door een onaf- hankelijke partij worden uitgevoerd. Het is een bewijsstuk en onderdeel van het veiligheidsdossier. Voor de rijkstunnels zijn de QRA’s inmiddels uitgevoerd.Mo-


Een belangrijk punt wat nog kan wor- den verbeterd is volgens Buisman de manier waarop we omgaan met filevor- ming in tunnels. “Dat is een belangrijk ri- sico. Sowieso op de weg, maar zeker in een tunnel. We zouden scenario’s moe- ten bedenken waarbij de kans op een file in een tunnel zo klein mogelijk wordt. Dan komt je op het terrein van verkeers- management, maar ook op innovatie.” Collega Holthuis vult aan: “De voorspel- ling is, zowel voor Nederland als voor


Partner bij duurzame ontwikkeling Investeer NU in je toekomst!


BOB heeft een ruim aanbod aan Infra-opleidingen. Enkele voorbeelden zijn: Elementaire Infra Techniek Voorbereidend Kadermedewerker Infra Kadermedewerker Infra


T 079 325 24 50 www.bob.nl BOUWEN AAN TALENT


6 Nr.3 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56