This page contains a Flash digital edition of a book.
Hart van Rotterdam


Bouw Maastunnel, de opstellingen van de ventilatiemo- toren. Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat.


“Wellicht dat je het renovatieproject van de Maastunnel het best kunt karakteriseren met ‘de oude dame’ die enerzijds een nieuwe heup aangemeten krijgt en tege- lijkertijd vertrouwd wordt gemaakt met alle nieuwe so- ciale media”, zegt Han Admiraal. De term ‘oude dame’ is niet uit de lucht gegrepen, want veel Rotterdammers hebben iets met de Maastunnel. Iedereen kent wel ie- mand in de familie of uit de buurt die aan de bouw van de tunnel heeft meegewerkt in de periode dat de be- zetter de scepter over de stad zwaaide. “Veel Rotter- dammers zien in de bouw van de tunnel ook de eerste belangrijke wederopbouwactiviteit na het bombarde- ment op de stad, nota bene nog tijdens de bezetting en toen alles nog in puin lag.”, vertelt Henk van der Maas. “Rotterdammers volgden de bouw van de tunnel op de voet en waren er trots op. Logisch, want het was iets Nederlands dat tot stand kwam. De ontwerpfase was al in 1936 van start gegaan. De opening van de tunnel in 1942 was ook de allereerste keer dat er weer eens iets nieuws werd opgeleverd.”


Vanuit de overlevering beschrijft Van der Maas hoe die opening in zijn werk ging. “Aan de noordkant stond de toenmalige NSB-burgemeester samen met een aan- tal hooggeplaatste Duitse militairen. Die hadden toch maar besloten er geen grote feestelijke openingshan- deling van te maken. In die tijd was de fi ets- en voet- gangerstunnel voor de Rotterdammers het belangrijkst en dan met name voor de bewoners van Zuid die in Noord werkten. Op Zuid stonden de (foute) bobo’s niet. Daar stond de tunnelbeheerder en de Nederlanders


die aan de tunnel hadden gebouwd. Die hebben daar toen de hekken opengemaakt en de deur opengezet van het roltrappengebouw, wetende dat aan de an- dere kant de Duitse afgevaardigden stonden. Vervol- gens zijn drie Rotterdamse straatschoffi es uit Charlois (spreek uit op z’n Rotterdams: Sjaarloos) naar binnen geglipt en die kwamen op Noord naar boven. Daar- mee was de tunnel dus in gebruik genomen. Zo zijn er nog vele verhalen en anekdotes te vertellen, want de Maastunnel is het hart en de ziel voor vele Rot- terdammers. Het monumentengebeuren in het huidi- ge renovatieproject is een hele lastige voor ons, maar we staan er wel achter. Het monument is ook heel be- langrijk en we gaan er onze stinkende best voor doen daar echt iets moois van te maken.”


Aan het eind van de oorlog hadden de Duitsers nog explosieven in de tunnel aangebracht en een hevellei- ding klaar staan om de tunnel onder water te zetten. Daar is gelukkig niets ernstigs uit voortgevloeid.


14 Nr.3 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56