This page contains a Flash digital edition of a book.
Tunnels: de kritieke balans


tussen beschikbaarheid en veiligheid


Het maken van de afweging tussen veiligheid en beschikbaarheid voor tunnels, is een ingewikkelde keuze geworden. Om beheerders hierbij te ondersteunen heeft Covalent MUST ontwikkeld: een geautomatiseerde beslissingsondersteunende indicator. Samen met het assetmanagement informatiesysteem CONDOR vormt het een goed sturingsmiddel.


D


e aandacht voor de beschik- baarheid en veiligheid van onze infrastructuur is de afgelopen


jaren sterk toegenomen. De regelgeving over tunnelveiligheid is, sinds de gro- te ongevallen in de Alpentunnels, on- der Europese druk fors aangescherpt. Dit heeft, ook in Nederland, geleid tot merkbaar meer aandacht voor de vei- ligheid van onze (weg)tunnels. In ons dicht bevolkte land vraagt ook de be- schikbaarheid dagelijks aandacht. On- beschikbaarheid leidt al snel tot conges- tie, ernstige vertragingen en aanzienlijke economische schade. Geen wonder dus dat veiligheid en beschikbaarheid vaak op gespannen voet staan en vraagstuk- ken rond aanleg en onderhoud van in- frastructuren al snel complex zijn.


Met alleen aanleg en onderhoud zijn we er niet. Tijdens de exploitatie moe- ten beheerders voortdurend beslissin- gen nemen op grond van meldingen en rapportages. Een gemiddelde tunnel heeft tegenwoordig al snel 10.000 actie-


42 Nr.3 - 2014 OTAR


ve componenten, die een veelheid aan gegevens genereren. Het effect van de- gradatie of falen van een enkel onder- deel of installatie op het totale ´systeem´ is daardoor niet altijd snel en eenvou- dig vast te stellen. Dit maakt de afwe- ging tussen beschikbaarheid, al dan niet noodzakelijk onderhoud en veiligheid van het object extra ingewikkeld.


Veligheid vs beschikbaarheid Nederland heeft inmiddels heel wat tun- nels van zeer uiteenlopende leeftijd en samenstelling. Daar komt bij dat de ver- ouderingsprocessen per Tunnel Techni- sche Installatie (TTI) behoorlijk kunnen verschillen. Objectieve afweegmetho- den en –criteria om vast te stellen wan- neer welk veiligheidssysteem aan on- derhoud, renovatie of vervanging toe is, ontbreken. Ook de afweging of en hoe lang een veiligheidssysteem tijde- lijk door andere veiligheidsmaatregelen kan worden gecompenseerd is lastig. Het ontbreken van een objectieve af- weegmethode leidt tot onzekerheid over


het antwoord op de vraag of een bedie- nings- en besturingsconcept dermate is verzwakt dat een veilige exploitatie niet langer mogelijk is. Bij welke hoeveelheid falende componenten wordt nog aan de gestelde veiligheidseisen voldaan? Deze vraag, die dus niet zo eenvoudig te beantwoorden is, krijgt onder de vaak hoge beschikbaarheidsdruk extra la- ding. De druk op ‘de mens’ als operatio- neel beheerder is daarmee groot.


De oplossing van ProRail Onderzoek van ProRail uit 2006 maak- te scherp inzichtelijk dat verkeerslei- ders verschillend optraden bij falende componenten uit het besturingssys- teem. De afweging tussen veiligheid en beschikbaarheid werd bij twijfel vaak in het voordeel van veiligheid beslecht. Lo- gisch, maar in zekere zin ook discuta- bel omdat de beschikbaarheid daardoor, soms nodeloos, in het gedrang komt. Naar aanleiding van haar onderzoek heeft ProRail in 2007 aan Covalent ge- vraagd na te denken over een model om


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56