This page contains a Flash digital edition of a book.
Voor de in de afbouwfase verkerende Sluiskiltunnel in Terneuzen is eveneens voor een ‘private’ aanpak gekozen. Bron: BV KKS


toenmalige minis- terraad in 1995 tot oprichting van de NV Westerschelde- tunnel, een over- heids-NV waarin de


op basis van tolheffing geëxploiteerd zou moeten worden. Deze verbinding zou er niet alleen moeten komen met het oog op een betere verbinding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van de provincie Zeeland, maar ook als essen- tiële schakel in de wegentransportroute tussen de Rotterdamse haven enerzijds en de Noord-Franse havenindustriege- bieden en de Kanaaltunnel anderzijds.


Na de Europese aanbesteding van de bouw in 1989, kregen twee aannemers- combinaties het verzoek een basisont- werp te maken voor de oeververbinding. De Provincie Zeeland koos in 1992 voor de boortunnel-variant van de Kombina- tie Middelplaat Westerschelde (KMW), een samenwerkingsverband van BAM Infrabouw, Heijmans, Voormolen Bouw, Franki, Philipp Holzmann en Wayss & Freitag. Afzinken van tunnelsegmenten zou te grote hinder opleveren voor het drukke scheepvaartverkeer op de Wes- terschelde.


Overheids-NV


De markt bleek evenwel geen belang- stelling te hebben voor private investe- ringen in de tunnel. Daarop besloot de


20 Nr.3 - 2014 OTAR


Staat voor 95,4 procent en de Provincie Zeeland voor 4,6 procent participeer- den. Om dit mogelijk te maken, werd speciaal hiervoor de Tunnelwet Wester- schelde in het leven geroepen.


Hierin is vastgelegd dat de naamloze vennootschap de tunnel voor dertig jaar zal exploiteren en een deel van haar in- komsten genereert met tolheffi ng. Bij te- genvallende tolinkomsten kan het ex- ploitatierecht met maximaal twintig jaar verlengd worden. Na de exploitatieter- mijn wordt de tunnel voor een symbo- lisch bedrag aan de Staat overgedragen en is deze tolvrij.


In juni 1996 ging de Tweede Kamer ak- koord met deze speciale tunnelwet en in 1998 was de NV Westerscheldetunnel een feit. Met de Kombinatie Middelplaat Westerschelde werd een DCM-contract (Design, Construct & Maintain) gesloten, op basis waarvan de aannemingscom- binatie ook de eerste tien jaar onder- houd aan de tunnel en bijbehorende we- gen en bermen voor haar rekening nam. De bouwkosten werden geraamd op 588 miljoen euro (prijspeil 1995). Als op- drachtgever en uitvoerder van het pro-


ject werd de NV ondersteund door de Directie Zeeland en de Bouwdienst van Rijkswaterstaat.


Geslaagd project


Na een bouwperiode van zes jaar werd de tunnel op 14 maart 2003 opgeleverd met een vertraging van vier maanden. De kosten bedroegen 750 miljoen euro (prijspeil 2003) en bleven net binnen de begroting. Toen ook bleek dat het ge- middeld aantal verwachte (13.680) voer- tuigpassages per dag in 2004 meteen al bijna bereikt werd (13.140), kon ge- sproken worden van een geslaagd in- frastructuurproject. Zeker ook gelet op de technische prestaties. De bouw van de Westerscheldetunnel werd benut als proeftuin voor het vaststellen van mi- nimumveiligheidseisen voor verkeers- tunnels, in het kader van de Wet Aan- vullende Regels Veiligheid Wegtunnels (WARVW). Deze tunnelwet die sinds mei 2006 van kracht is, betreft de Neder- landse implementatie van de Europese richtlijn 2004/54/EG. De Westerschel- detunnel staat inmiddels model voor een veilige uitvoering van verkeerstun- nels in Nederland. De zelfstandige en speciaal voor dit project opgerichte NV speelt een belangrijke rol in het succes van de Westerscheldetunnel, zo blijkt uit de diverse analyses die van dit project gemaakt zijn. Op basis van korte com- municatielijnen, duidelijke bevoegdhe- den en heldere besluitvormingstrajec-


Foto: Ton Stanowicki


Foto: Hans Boer


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56