This page contains a Flash digital edition of a book.
Kennisplatform Tunnelveiligheid van start


Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in werking ge- treden. Daarmee is de Commissie Tunnelveiligheid opgeheven en wordt de adviestaak van de Commissie bij de veiligheidsbeambten ondergebracht. Om te voorkomen dat de kennis- taak van de Commissie verdwijnt, is het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) ingericht. Het KPT is eind 2013 van start gegaan.


Wat doet het KPT? Het KPT deelt op een laagdrempelige en proactieve manier bestaande Nederland- se en buitenlandse kennis over tunnels en tunnelveiligheid. Het KPT fungeert als de spil in de beantwoording van ge- stelde vragen, en maakt hierbij gebruik van gespecialiseerde kennisinstellingen en organisaties. Het KPT is onafhanke- lijk, werkt op een transparante wijze en is verbindend tussen diverse kennisin- stellingen, gebruikers van kennis en de kennisbronnen. Zo zal het KPT een ken- nisbibliotheek samenstellen met relevan- te documenten op het gebied van tun- nelveiligheid. De doelgroep van het KPT zijn alle personen en organisaties die be- roepshalve met tunnels en tunnelveilig- heid bezig zijn. Het KPT faciliteert de uit- wisseling van kennis en ervaringen, en stimuleert het gesprek tussen mensen


en organisaties. Dit doet zij naar gelang behoefte op een incidentele of structure- le wijze. Het KPT speelt een centrale rol in de signalering van trends, agendering van nader onderzoek en actie en de defi - nitie van kennis- en beleidsleemten.


Netwerkorganisatie Het KPT is een netwerkorganisatie en zoekt de samenwerking met diverse partners. Dit zijn partners die kennis en kunde aanleveren voor het beantwoor- den van vragen of die bijdragen aan de inventarisatie van de kennisbehoefte in de sector. Zo heeft het KPT raamcon- tracten met een team van experts voor de beantwoording van specialistische vragen en zijn er afspraken gemaakt met kennisorganisaties en tunnelbe- heerders om antwoorden en kennis te leveren.


Wie zijn de personen achter het KPT?


Roel Scholten – Coördinator Als directeur en pro- jectmanager bij Ned- Mobiel heeft Scholten veel kennis, ervaring en gevoel opgedaan met en voor de diverse actoren die bij een vei-


lige tunnel betrokken zijn, zoals aanne- mers, tunnelbeheerders, veiligheidsbe- ambten, beleidsmakers, hulpdiensten en bevoegd gezag. “Ik heb ervaring in zowel de publieke - als de private sec- tor en vind het leuk om deze werelden bij elkaar te brengen en goed op elkaar aan te laten sluiten”, aldus Scholten. Hij kent de taal van de politicus én die van de projectmanager, waardoor hij goed


Nr.3 - 2014 OTAR O Nr.3 - 2014 TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56