This page contains a Flash digital edition of a book.
De plunjebaal


traject. Het is nooit te laat om daar weer uit te komen, maar daar heb je twee partijen voor nodig.”


Homoseksualiteit


“Ik ben positief over de ontwik- keling van het beleid van Defen-


sie met betrekking tot homoseksuele militairen. Het heeft een tijd geduurd voor ik uitkwam voor mijn homoseksualiteit. Dat was in 1993 of 1994, ik was al 33 jaar. Dat zegt misschien iets over mij. Voor die tijd was ik niet open over mijn geaard- heid, dus was er ook geen probleem. Maar je merkt in je eigen ontwikkeling dat het misschien wel goed is om daar een punt achter te zetten. Toen ik zover was, hield ik er rekening mee dat er wellicht consequenties zouden zijn, maar dat was niet zo. De marine heeft mij geen strobreed in de weg gelegd. Dat heeft me geholpen om er vanaf dat moment altijd open over te zijn. Dat blijkt ook wel uit mijn loopbaan.”


Schout-bij-nacht Henk Itzig Heine bij de aftrap van de evaluatie van het veteranenbeleid: “Meer aandacht voor het thuisfront.” Foto: Erik Kottier


Zorgmijders


“Er is nog veel werk te doen. Het lukt ons nog steeds niet om alle veteranen


te bereiken en ze de zorg en aandacht te geven die ze nodig hebben. Ik doel ook op de zorgmijders. Je kunt zorg aanbieden en de drempel zo laag mogelijk maken, maar je kunt het nie- mand door de strot duwen. Om zorg moet je vragen, dat kan niet anders. Mensen die in een dusdanig isolement zitten dat ze zorgmijder zijn geworden, zijn moeilijk te bereiken. Dat is buitengewoon verdrietig, want ik gun ze de hulp die ze nodig hebben. Ik heb de grote ambitie om de evaluatie van het vete- ranenbeleid dit jaar goed af te ronden en ervoor te zorgen dat de bevindingen ook zullen leiden tot verbeteringen. Zoals meer aandacht voor de effecten van een uitzending op het thuisfront.”


Eenzijdig beeld


“De afgelopen zes jaar zijn al grote stappen gemaakt en daar


kijk ik met positieve gevoelens op terug. Maar probeer dat maar eens uit te leggen aan veteranen die iedere dag proble- men hebben, die ze wijten aan hun uitzending. Zij hebben daar – en dat begrijp ik goed – geen boodschap aan. Maar ik vind het niet terecht dat er in de media, zoals onlangs in De Groene Amsterdammer, een eenzijdig beeld wordt neergezet. Daarmee doe je veteranen tekort met wie het wel goed gaat, maar ook mensen die zich dag in, dag uit voor veteranen inzetten. Of het nu gaat om zorgcoördinatoren, de LZV-instel- lingen, onze collega’s van het Veteraneninstituut of onze vrienden van het Veteranen Platform.”


Schadevergoeding


“We worden nog steevast weg- gezet als een sterk juridiserend


apparaat, maar daar herken ik me niet in. We proberen juist niet direct in een juridische kramp te schieten, maar al pra- tend tot een oplossing te komen als veteranen zich melden, omdat ze vinden dat ze schade hebben geleden door een uitzending. Tegelijkertijd zie je een maatschappelijke trend waarin mensen sneller een advocaat inschakelen als ze vin- den dat ze in hun rechten worden aangetast. Op het moment dat er een advocaat bij betrokken is, zit je in een juridisch


52 september 2016 Canal Parade


“De Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht was en is heel functio-


neel. Ik ben ervan overtuigd dat het niet in alle onderdelen van de krijgsmacht gemakkelijk is om uit te komen voor je geaardheid. Voor een deel heeft dat natuurlijk te maken met de cultuur van de krijgsmacht, maar die verandert gaande- weg. De deelname van een Defensieboot aan de Canal Parade zou tien jaar geleden ongemakkelijk zijn geweest voor de Defensietop, maar dat is volstrekt omgedraaid. In de bestuursraad wordt besproken wie er van het bestuur met de gayboot meegaat. Ik vind dat belangrijk, omdat het bestuur daarmee laat zien dat de Defensietop dit beleid ondersteunt. De inclusiviteit wordt onderstreept door de aanwezigheid van heteroseksuele militairen aan boord. Hetero’s en homo’s die elkaar in de armen sluiten, is juist een goed signaal en een prachtig voorbeeld van hoe het zou moeten. Maar of het nu gaat over personeelsbeleid, veteranen of acceptatie van homo- seksualiteit, er is nog genoeg werk te doen. Gelukkig maar, anders had ik hier niets te doen! Maar je moet je ogen ook niet sluiten voor de stappen die we al gezet hebben.”


Schout-bij-nacht Henk Itzig Heine (1960) begon zijn militaire carrière in 1978 als adelborst aan het KIM. De rode draad in zijn marineloopbaan zijn diverse functies op grotere fregatten als Hr.Ms. Tromp en De Ruyter. Na de afronding van de opleiding Hogere Krijgskundige en Algemene Vorming op het Instituut Defensie Leergan- gen was hij onder meer Hoofd Nautische Vorming op het KIM, voerde het commando over het fregat Hr.Ms. Van Galen en werd in 2001 Chef Staf bij het Belgisch- Nederlands Eskader. Kort daarop werd hij uitgezonden als liaisonofficier voor de Chef Defensiestaf in Bahrein in het kader van de Operatie Enduring Freedom. Vanaf 2003 vervulde hij – onderbroken door de functie van commandant van het commandofregat Hr.Ms. Tromp – diverse personeelsfuncties bij de Koninklijke Marine. Dat leidde in 2008 tot zijn benoeming van Directeur Per- soneel bij het Commando Zeestrijdkrachten waarbij hij werd benoemd tot commandeur. Na een uitzending naar Afghanistan als Nederlands contingentscommandant werd hij Directeur Personeelsbeleid bij de Hoofddirectie Personeel van het ministerie van Defensie. In 2013 werd Itzig Heine bevorderd tot schout-bij-nacht in de functie van Hoofd Directeur Personeel van Defensie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65