This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kun- nen slechts enkele van de vele brieven die bin- nenkomen worden geplaatst. Brieven kunt u stu- ren naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of (o.v.v. uw huis- adres) tothepoint@veteranen.nu.


Reactie op klacht Veterans MC en Checkpoint Barry Twee artikelen in Checkpoint 6-2016 vielen mij op, de een betreft de klacht van de leden van Veterans MC die vol- gens minister Van der Steur worden gezien als een criminele organisatie, mede naar aanleiding van politierap- porten waaruit dit zou zijn gebleken. Ja, ik denk dat Van der Steur nooit in dienst is geweest, dus heeft hij geen enkele notie wat veteranen tijdens mis- sies hebben meegemaakt en dat er vete- ranen zijn die groepsgewijs door middel van motoren een club vormen. Je kunt ook grote vraagtekens zetten bij die politierapporten zoals je vaak vraagte- kens kunt zetten bij bepaalde handelin- gen door de politie. Het tweede artikel betreft de column die Barry Hofstede in Checkpoint schrijft en dit keer gaf hij een prima beeld van ene Giel Bee- len, de radio-dj die hij een oppervlak- kige en narcistische figuur noemt. Ook beschrijft hij de onwetendheid en oppervlakkigheid van deze man. Beter had hij deze Beelen niet kunnen type- ren, want de man heeft vaak de neiging om bepaalde groepen in de samenle- ving te beledigen of te vernederen. Je zou zo iemand eigenlijk nooit meer op de radio willen horen.


J. Hansen, Hoorn Eerste vrouwelijke sportofficier


een aanvulling hier op zijn plaats is. In 1961 en 1962 vervulde ik namelijk ook deze functie, als eerste? In 1957 studeerde ik als lerares Lichamelijke Opvoeding af aan de CALO in Rot- terdam (nu Zwolle). Na drie jaar met veel plezier les te hebben geven aan een huishoudschool waagde ik de overstap naar de militaire dienst. Van volledige integratie van de vrouw in het leger was toen nog geen sprake. De vrouwen die bij de landmacht werkten, behoorden allemaal tot het onderdeel Militaire Vrouwenafdeling van de Koninklijke Landmacht (Milva). Wanneer je al een beroepsopleiding achter de rug had voor de functie die je in het leger ging uitoefenen, kreeg je een versnelde opleiding. Zo werd ik na de basis- en officiersopleiding na korte tijd sport- officier Milva. Tevens bekleedde ik de functie van WZZ-officier en officier toegevoegd aan het hoofd Sectie 3, kapi- tein Rusius. Eind 1962 trouwde ik, wat het einde betekende van mijn militaire loopbaan, want het huwelijk hield toen nog ontslag in. Door het interessante verhaal over luitenant Van Lamsweerde realiseerde ik me dat ik wellicht de eerste vrouwelijke sportofficier van de landmacht ben geweest. Leuk om zoiets op je 80e te ontdekken!


Ita Gunnink-Tulp, via e-mail


Met veel interesse heb ik het artikel Dubbel Check in Checkpoint 6-2016 gelezen. Het viel mij op dat tweede luitenant Van Lamsweerde als eerste vrouwelijke sportofficier bij de land- macht werd omschreven. Ik denk dat


42 september 2016


AOW-gat (2) In Checkpoint 6-2016 stond in de rubriek To the Point een bijdrage van J. van Gent uit Assen over het AOW-gat. Ik onderschrijf die reactie helemaal. Ook ik moest met 56 jaar de dienst verplicht verlaten, ben uitgezonden


geweest en heb aan mijn diensttijd van bijna 39 jaar zelfs lichamelijk let- sel overgehouden. Hetgeen J. van Gent in zijn/haar bijdrage omschrijft over het AOW-gat, is overeenkomstig van toepassing op mij. Alleen hoef ik mijn huis niet te verkopen omdat het een huurhuis is. Maar er zijn zelfs collega’s die door de escapades van de regering tijdens de duur van het AOW-gat zullen worden veroordeeld tot de voedselbank. De UGM en straks het pensioen zijn immers afhankelijk van de doorlopen rangen (en daarmee het ontvangen salaris) van betrokkenen. En zij zullen wel degelijk de circa 20 procent aan afdracht van premies en loonheffing missen. Die afdracht is immers gere- lateerd aan de AOW-leeftijd, niet aan de pensioenleeftijd. Velen hebben dát nog niet eens door. Dan hoor ik men- sen zeggen: maar je kunt er toch voor sparen? Ja, waarvan dan? Van de UGM, waarvan je ook moet sparen omdat je op de leeftijd komt dat allerlei spullen aan vervanging toe zijn? Waarvan je ook moet sparen voor vakantie omdat je geen separaat vakantiegeld krijgt? Ook wij zijn sedert 2013 niet meer op vakan- tie geweest. En ja correct, vanwege het lichamelijk letsel krijg ik iets extra’s. Maar dat is geen vetpot en uiteraard heeft men wel weer iets uitgevonden om het je weer deels af te nemen. Het wordt bij je bruto inkomen gerekend en derhalve waren de zogeheten ‘inko- mensafhankelijke’ huurverhogingen in de afgelopen jaren van toepassing. Ook iets waar de rechter iets van gevonden heeft en waar noch de regering, noch de verhuurders iets mee doet.


P.H.M. Winands, Dieren


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65