This page contains a Flash digital edition of a book.
De Amerikaanse matroos der tweede klasse Jerrel Revel, geplaatst op de onderzeeboot USS New Mexico, vraagt zijn vriend ten huwelijk op 12 augustus 2013. Foto: Kristina Young/US Navy


leidde de Eulenburgaffaire (1907-'09) tot de zelfmoord van zes officieren en de veroordeling van twintig officieren voor de krijgsraad. Een aantal andere hoge officieren nam ontslag. Alle betrokken militairen behoorden tot de Liebenberger Kreis, een invloedrijke kring rondom de keizer. Liebenberg was de naam van het slot van prins Philipp von Eulenburg-Hertefeld. Het publiek maken van diens vermeende homoseksualiteit door journalist Maximilian Harden leidde in 1906 tot de eerste grote publieke discussie over homoseksualiteit in het Duitse Keizerrijk. Harden betoogde dat homoseksue- len softies waren en een verkeerde invloed uitoefenden op de keizer, waardoor te snel zou worden toege- geven aan de eisen van Frankrijk. Het verlies van de hegemonie over Marokko aan Frankrijk in 1906 was voor hem genoeg bewijs. De affaire, die ook wel wordt vergeleken met de Dreyfusaffaire in Frankrijk, speelde in de jaren voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. Volgens veel historici en publicisten was met de elimina- tie van de Liebenberger Kring het pad naar oorlog geëffend. Na afloop zouden in Duitsland homoseksuelen worden aangewezen als verantwoor- delijk voor de dolkstoot die leidde tot de Duitse nederlaag. Toch waren er juist in die periode ook stemmen die, net als Plato, beweerden dat homoseksuele mannen betere soldaten zijn. Veteraan en auteur


Bruno Vogel diepte in zijn boek Alf uit 1929 het thema uit dat zij beter konden omgaan met de trauma’s van de oorlog, omdat zij gewend waren aan onderdrukking van hun liefde. Dit was in Duitsland, het land dat destijds nog voorop liep als het ging om de acceptatie van homoseksuelen. Sindsdien zijn de kaarten in Europa opnieuw geschud.


Seks met mannen Opvallend is wel hoe een natie als het Verenigd Koninkrijk in 2005 bijna teleurgesteld reageerde bij de ver- schijning van de biografie van Max Egremont over Siegfried Sassoon. Egremont toonde hierin aan dat de met het Military Cross gedecoreerde oorlogsheld en dichter uit de Eerste Wereldoorlog wel degelijk homosek- sueel was. Sassoon was erin geslaagd dit geheim te houden. Was dat niet gelukt, dan zou hij vrijwel zeker niet zijn gedecoreerd. In de Eerste Wereld- oorlog stonden 22 officieren en 270 manschappen voor de Britse krijgs- raad, omdat ze waren betrapt op seks met mannen. De legerleiding en andere homofobe personen in het Verenigd Konink- rijk hadden behoorlijk wat boter op hun hoofd. De Britse kostschoolcul- tuur zorgde ervoor dat vrijwel alle officieren in die periode te maken hadden gehad met een of andere vorm van mannenliefde. De met Sas- soon bevriende schrijver, dichter en veteraan Robert Graves verwoordde


het zo: “In de Engelse scholen voor voorbereidend onderwijs en de daar- opvolgende particuliere kostscholen is romantiek noodzakelijkerwijs van homoseksuele aard. Het ‘andere geslacht’ is verachtelijk en wordt beschouwd als de onzedelijkheid zelve. Veel jongens komen nooit meer over deze perversie heen. Tegenover elke geboren homoseksueel staan tenminste tien door het kostschool- systeem gemaakte pseudo-homosek- suelen.”


De cover van het boek Alf van veteraan en homoseksueel Bruno Vogel uit 1929.


september 2016 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65