This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Sophie Baak, Kiki Janssen, Gerrie Koops, Jos Morren en Hein Scheffer


Erkenning, waardering en reputatie


In de week na de Veteranendag was er in de media veel aandacht voor claims die een aantal veteranen tegen Defen- sie heeft ingediend voor het krijgen van schadevergoeding wegens ervaren reputatieschade. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de minister van Defensie dat de opdracht waarmee Dutchbat op missie werd gestuurd op voorhand onuitvoerbaar was. Dat intrigeert mij. Wat doet een claim voor reputatieschade van twaalf vete- ranen met de waardering voor en de reputatie van de 852 veteranen van Dutchbat III die het draaginsigne ‘III’ hebben toegekend gekregen? Uit de Stelling van de Dag van De Telegraaf blijkt nadrukkelijk steun voor eerher- stel voor Dutchbat. Zo’n 84 procent vindt dat Dutchbat III destijds is ’ver- raden’ door de bondgenoten. Meer respondenten zijn het oneens met een compensatie voor reputatieschade dan respondenten die het daarmee eens zijn. En uiteraard leidt zo’n vraagstel- ling naast positieve ook tot allerlei ver-


velende reacties en gaat de discussie over erkenning en waardering (weer) de verkeerde kant op. De Amerikaanse claimcultuur komt steeds meer op in Nederland. Door de toegenomen mondigheid en emancipa- tie van de burger wordt hij zich steeds beter bewust van zijn rechtspositie. Dat is een groot goed, maar tegelijkertijd worden relaties steeds meer verzakelijkt en gejuridiseerd. Terwijl het hier gaat om emoties en oprechte erkenning en waardering. Defensie heeft tegenwoor- dig een eigen stelsel voor zorgverlening voor veteranen, materieel en immateri- eel. Veteranen die schade hebben gele- den als gevolg van hun uitzending en onvoldoende (na)zorg hebben gekregen worden daarvoor door Defensie gecom- penseerd. Dit was in het verleden niet zo. Het Veteranen Platform heeft zich sinds de oprichting daarvoor ingespan- nen en de regelingen zijn met de Vetera- nenwet geborgd. In de uitvoering echter gaat het weleens fout. Mijns inziens heeft dat te maken met het opzoeken


van de grenzen, zowel aan de kant van veteranen als aan de kant van Defensie. De claims die een klein aantal Dutchbat III-veteranen nu heeft ingediend voor reputatieschade zie ik als het opzoeken van een nieuwe grens. Een legitieme actie, maar wat mij zorgen baart is het effect op de waardering die deze vete- ranen verdienen en de reputatie die zij willen herstellen. De veteranen van Dutchbat III vragen zeer terecht om excuses en rehabilitatie, waarheidsvinding, nazorg en aanspra- kelijkheid. Een werkgroep van Dutchbat III-veteranen en Defensie zijn in nauw overleg hoe daar invulling aan te geven. Ik roep alle Dutchbat III-veteranen op deze werkgroep te steunen.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Henk Mergler stopt als vrijwilliger Vi


Op 31 juli 2016 is Henk Mergler op 82-jarige leeftijd gestopt als vrijwilliger bij het Veteraneninstituut (Vi). Als vrijwilliger documentatie/ dienstverlening zette hij zich maar liefst 22 jaar in voor het Vi en zijn rechtsvoorgangers. De veteranenwereld was Mergler niet vreemd toen hij bij het Vi begon. Tussen 1952 en 1960 werkte hij als beroepsmilitair bij de Koninklijke


Marine als elektromonteur. In 1959 diende hij anderhalf jaar in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea op Hr.Ms. Piet Hein. In 2011 werd hij op een bijzondere wijze in het zonnetje gezet voor zijn harde werken. Voor zijn inzet voor veteranenorganisaties en de Stichting Cogis werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij bedanken Henk Mergler voor zijn inzet en wensen hem alle goeds! (GK)


Foto: Rob ter Bekke september 2016 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65