This page contains a Flash digital edition of a book.
OUD-IGK LEX OOSTENDORP VOORZITTER STICHTING GEZAMENLIJKE MILITAIRE FONDSEN


Ruim 200 jaar steun voor (oud-)militairen


Opgericht door Amsterdamse bankiers ten behoeve van militairen die Napoleon in de Slag bij Waterloo moesten verslaan, bestaat het Fonds 1815 meer dan 200 jaar na dato nog steeds. Inmiddels maakt het met andere fondsen voor behoeftige militairen deel uit van de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen. Voorzitter van beide instellingen is sinds kort oud-IGK en voormalig Inspecteur der Veteranen, generaal b.d. Lex Oostendorp.


Voorzitter van de GMF en Fonds 1815 Lex Oostendorp.


Door: Fred Lardenoye Foto: Erik Kottier


“R


ecent kregen we een aanvraag van een mili- tair van de NATRES die spontaan een dwarslaesie


had gekregen. We hebben zijn lig- fiets gefinancierd waardoor hij weer onder de mensen komt en zo weer deel uitmaakt van de maatschap- pij. Dat vind ik mooi”, zegt oud-IGK, generaal b.d. Lex Oostendorp. Sinds juni is hij voorzitter van het Fonds 1815 dat geld verstrekt, als gift of lening, aan (oud-)militairen die in de problemen zijn geraakt. “Afgelopen jaar hadden we zo’n 61 aanvragen.”


Ontstaan GMF In 1951 besloten het Fonds 1815 voor oud-militairen en nagelaten betrek- kingen, de Stichting Ereschuld en Dankbaarheid, het Karel Doorman Fonds, de Prins Bernhard Stich- ting en Stichting Het Van Weerden Poelman Fonds om de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (GMF) op te richten. “De GMF houdt zich vooral bezig met het inzamelen van geld, wat met een verdeelsleutel wordt verdeeld over de verschillende fondsen. De GMF behandelt dus geen steunaanvragen, dat doen de ver- schillende fondsen.”


Oostendorp wijst erop dat de inkom- sten teruglopen. “Vroeger gingen dienstplichtigen langs de deur voor de jaarlijkse collecte van de GMF. Het Fonds 1815 bestaat nog steeds uit het geld dat bankiers in 1815 bijeenbrachten om te stimuleren dat Napoleon verslagen zou worden. Wij proberen dat geld niet uit te putten, maar het wordt steeds moeilijker.” Het Fonds 1815 wordt overigens nog steeds beheerd door bankiers. Voor- heen werd er met de zogeheten dis- trictscommissarissen, die ieder een deel van Nederland onder hun hoede hebben, vergaderd in het stadhuis en sinds kort in het Stadsarchief, het oude hoofdkantoor van ABN-Amro in hartje Amsterdam.


Vrijwilligers Als kracht van Fonds 1815 noemt Oostendorp het feit dat er heel snel kan worden gehandeld. “Als een oud- militair wordt bedreigd met huisuit- zetting, kunnen wij binnen een dag besluiten om de huur te betalen. Om te voorkomen dat een heel gezin in de ellende wordt gestort.” De schul- denproblematiek is volgens hem een belangrijke reden voor de aanvragen. Het is een probleem waarmee ook


veteranen vaak te kampen hebben. De aanvragen komen binnen via de Maatschappelijke Dienst Defensie, de Basis en het Veteraneninstituut, maar het kan ook via de gemeenten. “We bieden hulp bij een acuut pro- bleem in de hoop dat we iemand op weg helpen om het structureel op te lossen.” Oostendorp noemt het een eer om dit werk te doen. “Als oud-IGK kun je niet zeggen: ik doe na drie jaar niets meer met veteranen. Ik vind dat ik een bepaalde verplichting heb aan die doelgroep.” Behalve de oproep om geld te storten voor de GMF roept Oostendorp ook vrijwilligers op zich te melden voor onder meer de taak van districtscommissaris. “Zij vor- men de spil in het doorgeleiden van aanvragen en we hebben nu een ver- grijsde populatie. Militairen die net de dienst hebben verlaten, op welke leeftijd dan ook, en die nog veel con- tact hebben met hun collega’s en veteranen uit die tijd, zijn zeer wel- kom!”


Voor meer info, kijk op www.militai- refondsen.nl. Geld storten voor de GMF kan via de in deze Checkpoint bijgesloten acceptgirokaart.


september 2016 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65