This page contains a Flash digital edition of a book.
infecţio ro


opţiuni terapeutice


Managementul pneumoniei comunitare la adult


Liana Cătălina Gavriliu


Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti


Abstract Pneumonia is one of the major causes of


morbidity and mortality in adults. The largest category of pneumonia is community acquired pneumonia. The guidelines for management of community acquired pneumonia are quite


Rezumat


Pneumonia reprezintă şi astăzi una din cele mai importante boli ale adultului, constituind o sursă majoră de costuri şi de letalitate. Cel mai mare grup de pneumonii este reprezentat de pneumonia comunitară. Ghidurile de conduită clinică pentru acest sin- drom au recomandări asemănătoare, cu diferenţe datorate profilului de rezistenţă al germenilor implicaţi în epidemiologia locală şi de resursele sistemului medical respectiv. Cuvinte-cheie: pneumonie comunitară, adult, etiologie, conduită clinică


Pneumonia comunitară (PCA)


a adultului rămâne o afecţiune frecventă şi posibil severă în ciu- da introducerii în uz a unor an- tibiotice noi şi a unor vaccinuri eficiente; pentru SUA, pneumonia este a şasea cauză de deces şi se situează pe primul loc în rândul de- ceselor prin cauză infecţioasă(1, 2)


.


Rata mortalităţii prin PCA rămâne scăzută pentru acele cazuri care nu sunt evaluate şi se îngrijesc am- bulatoriu (sub 1%), însă atinge 10- 12% pentru pacienţii care necesită spitalizare (chiar mai mult pen- tru unele grupuri de pacienţi - de exemplu, cei cu bacteriemie) şi ajunge la 35-40% pentru cazurile care necesită spitalizare în secţii de terapie intensivă (TI)(3-7)


. pag. 34


similar, with several differences due to suscep- tibility of etiological germs and to healthcare system resources. Keywords: community acquired pneumo- nia, adults, etiology, management


Etiologie 1. Pacienţi nespitalizaţi -


tabelul 1(11) Pentru pacienţii cu PCA care sunt


trataţi ambulator, diagnosticul etio- logic al pneumoniei este stabi lit în relativ rare cazuri: 10-50%(8,9,10)


; pen-


tru cazurile în care este identificată etiologia, aceasta este dominată de: Streptococcus pneumoniae (9-20%), Mycoplasma pneumoniae (13-37%)(8,10) niae (17%)(9)


, Chlamydia pneumo- , Haemophilus influen-


zae, virusuri respiratorii, Legionella spp, Mycobacterium tuberculosis şi fungi. Mai rar, la anumite categorii spe-


cifice de pacienţi sunt im pli caţi şi: n bacili gram negativi enterici - la cei care au urmat tratament anti- biotic în ultimele 3 luni, cu boală cardio-pulmonară cronică (mai ales BPOC şi insuficienţă cardiacă) sau cu multiple comorbidităţi;


n germeni cu multirezistenţă la an- tibiotice - la cei cu vârsta de peste 65 de ani, alcoolism, comorbidităţi multiple(12)


.


2. Pacienţi spitalizaţi, dar care nu ne cesită terapie intensivă - tabelul 2(11)


Mundi(11)


O analiză efectuată de Bartlett şi asupra a 15 studii publicate


în America de Nord de-a lungul a trei decade a evidenţiat faptul că principa- la etiologie pentru aceşti pacienţi este


reprezentată de Streptococcus pneu- moniae (20-60%), urmat de Haemo- philus influenzae (3-10%), stafilococ auriu, enterobacterii gram negative, Legionella spp, Mycoplasma pneumo- niae, Chlamydia pneumoniae, virusuri respiratorii (până la 10% fiecare); rata cazurilor în care etiologia nu a putut fi stabilită a fost de 20-70%. Enterobac- teriile reprezintă cel mult 10% din totalul acestor cazuri, fiind regăsite cu frecvenţă crescută la pacienţii cu comorbidităţi asociate (boli cardiace, boli pulmonare cronice, insuficienţă renală, boli neurologice cronice, diabet zaharat, boli maligne active în ultimul an, pacienţi care au urmat tratamente antibiotice orale anterior)(4,13)


. Deşi


implicarea Pseudomonas aeruginosa nu a fost importantă, el a fost regăsit drept agent etiologic în 4% dintre ca- zuri.


3. Pacienţi spitalizaţi în terapie intensivă - tabelul 3(11)


Aproximativ 10% dintre pacienţii


cu PCA spitalizaţi necesită îngrijire în secţii de terapie intensivă. Pentru aceşti pacienţi, agenţii etiologici cel mai frecvent identificaţi sunt: Strep- tococcus pneumoniae, Legionella, Haemophilus influenzae, stafilococ auriu(4,6,14)


moniae şi Chlamydia pneumoniae pot determina boală severă, într-un studiu aceste microorganisme dovedindu-se a fi chiar mai frecvente decât Legio-


nr. 20 • 4/2009


. În plus, Mycoplasma pneu-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52
Produced with Yudu - www.yudu.com