This page contains a Flash digital edition of a book.
6H06 Dodenherdenking Nationaal Indië-monument 1945-1962.


Datum: 6 september 2014. Locatie: stadspark Hattem te Roermond.


Info: Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, Postbus 1302, 6040 KH Roermond, tel: 0475-330357, e-mail: secretariaat@ nim-roermond.nl, website: www.nim-roermond.nl.


6H07 Herdenking gesneuvelde Dalfser en Nieuwleusener mili- tairen in Nederlands-Indië. Datum: 6 september 2014. Locatie: Indiëmonument Algemene Begraafplaats te Dalfsen (aanvang: 14.00 uur). Info: Veteranen Contact Dalf- sen, e-mail: veteranencon- tact.dalfsen@gmail.com.


6H08 Herdenking gesneu- velde Apeldoornse militairen in Ned.-Indië, Korea en Ned. Nieuw-Guinea.


Datum: 13 september 2014. Locatie: begraafplaats aan de Soerenseweg te Apeldoorn. Info: Stichting Indisch Erfgoed, George van Hoogeveen, e-mail: geveha@veteranen.nl.


6H09 Herdenking ter ere van de Papoeastrijders die in 1942- ’62 de Nederlandse militairen in Nederlands Nieuw-Guinea ondersteunden. Datum:1 oktober 2014. Locatie: Papoea-monument op Landgoed Bronbeek te Arnhem.


Info en aanmelding (na uw aanmelding, vóór 20 aug,


ontvangt u nadere mede- delingen over deze bijeen- komst): Jaap van Hensber- gen, Ravelstraat 4, 6815 HB Arnhem, e-mail: hensarad- vies@jaapvanhensbergen.nl.


Tentoonstellingen


en musea 6T01 Onlangs zijn er in het Verzetsmuseum Amsterdam 57 nieuwe portretfoto’s van weggevoerde kinderen toe- gevoegd aan de namenwand in de expositie Alle kinderen, ze zijn weg. Het kindertrans- port uit Kamp Vught, over het transport op 6 en 7 juni 1943 van bijna 1300 joodse kinde- ren vanuit Kamp Vught naar vernietigingskamp Sobibor (zie Checkpoint 1-2014 1T04). De expositie is t/m 31 augus- tus te zien. Geopend: di t/m vr 10.00-17.00 uur, za, zo, ma en feestdagen 11.00- 17.00 uur. Entree met vete- ranenpas: € 4,50 (i.p.v. € 8,-). Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam, tel: 020- 6202535, website: www.verzetsmuseum.org.


Varia 6V01 Het is 100 jaar geleden


dat de Vliegbasis Deelen in gebruik werd genomen en 25 jaar geleden dat het museum Vliegbasis Deelen ontstond. Op 26 juli wordt dit in de Museumnacht met een uit- gebreid programma gevierd van 11.00 tot 23.00 uur. De opzet van het programma bestaat uit een buitenpro- gramma met tentoonstel- lingen van oude voertuigen


6V02 In Museum Bronbeek kan iedereen van 16 t/m 19 sep- tember tussen 13.30 en 17.00 uur terecht met vragen over eigen familiefoto’s uit Nederlands-Indië. Bronbeek biedt deze gelegenheid in het kader van de landelijke Fotoweek, een initiatief van het Nederlands Fotomuseum en het Foam, dit jaar met het thema Kijk! Mijn geluk. Vooraan- melding (gewenst): e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl. Meer informatie over de Fotoweek op http://www.defoto- week.nl/. Entree met veteranenpas: gratis. Museum Bron- beek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, tel: 026-3763555, website: www.bronbeek.nl.


en modelvliegtuigen, ‘living history’, demonstraties en rondritten en een binnenpro- gramma met filmvoorstellin- gen, determinatie en taxatie van militaria en een tentoon- stelling ‘25 jaar museum’. De toegang is gratis, behalve voor de excursies per bus (inschrijving noodzakelijk), zie de website voor het actu- ele programma. Museum Vliegbasis Deelen, Hoenderloseweg 10, 6816 SW Arnhem, tel: 026- 3707138, website: www.museumvlbdeelen.nl.


6T01


6V03 Het Rondje Stelling, de vrije fietstoertocht door redelijk ongerept natuurge- bied rond de stad Amster- dam, krijgt op zaterdag 30 augustus een vervolg. Naast de route van 170 km (langs alle forten) en 85 km (langs twaalf forten) is er nu ook een route van 45 km. Deze route loopt langs vijf forten ten zuidoosten van de Stelling van Amsterdam. Deze afstand is geschikt


voor recreatieve fietsers en e-bikers en start in Uithoorn. Meer informatie: www.rond- jestelling.nl. Hier kunt u zich ook inschrijven.


6V04 Op 5 september is de 14e uitvoeringsdag van de Stichting Militaire Prestatie- tocht te Paard (MPTTP). Deze wordt verreden op het Nati- onale Park Hoge Veluwe van 07.30 (aanmelding) tot 19.30 uur. Start: 09.30 uur: Oranje- kazerne, Clement van Maas- dijklaan 5, Arnhem. Tijdens de pauze (11.00 uur) is de locatie, op het terrein van het Nationale Park de Hoge Veluwe, toegankelijk voor publiek. Hier vindt o.a. een static show plaats en kan een rit gemaakt worden in een van de opgestelde legervoer- tuigen. De dag wordt afge- sloten met een demonstratie vrijheidsdressuur, een prijs- uitreiking, muziek en een maaltijd in de Fly-Inn van de Koninklijke Luchtmacht. Zie voor het actuele programma de website: www.mpttp.nl.


JULI-AUGUSTUS 2014 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66