This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen met een missie


Ik ben de rechtstreekse adviseur van de commandant Koninklijke Mare- chaussee en vertegenwoordig het onderofficierskorps.”


Namibië


Net als in zijn vorige functie als districtsadjudant bij het District Lan- delijke en Buitenlandse Eenheden bezoekt Schuur regelmatig KMar- personeel op missie. Zo was hij onder meer in Afghanistan en Soedan en gaat hij binnenkort naar Mali. In 1989 werd hij zelf acht maanden uitgezonden naar Namibië, een overwegend christelijk land tus- sen Angola en Zuid-Afrika. Namibië zou korte tijd later zelfstandig wor- den en de UNTAG (United Nations


Transition Assistance Group, de overgangshulpgroep van de VN) moest ervoor zorgen dat er vrije en eerlijke verkiezingen konden plaats- vinden.


Schuur werd geplaatst in Oshakati, in het noorden van Namibië. “We waren de eerste club die ging. Het was een heel bijzondere missie met heel veel indrukken. Ik was 28 jaar jong en nog wachtmeester. Samen met zeven marechausseecollega’s en enkele Ieren moesten we ons district van de UNTAG opbouwen. En dan praat je over een gebied bijna zo groot als Nederland.” Later groeide de missie en zaten er in het district van Schuur een paar honderd mensen. Vooral de eerste drie maanden was het nog onrustig in het gebied door vrijheidsstrijders vanuit buurland Angola. De marechaussees gin- gen regelmatig als waarnemer op patrouille met het politiekorps in Namibië dat door Zuid-Afrika was opgezet en nog onder invloed van dat land stond. De Nederlanders bleken ten opzichte van hun col- lega’s uit andere landen een belang- rijk voordeel te hebben: ze konden zich tegenover de Zuid-Afrikanen verstaanbaar maken. Schuur is heel tevreden over zijn missie. “Er zijn vrije verkiezingen geweest en het land is zelfstandig geworden. Het is dan ook de enige VN-missie die uit- eindelijk geheel is geslaagd.”


War Child


Door zijn uitzending en de latere bezoeken aan missiegebieden heeft Schuur een duidelijk beeld van kin- deren in een oorlogsgebied. “Zij zijn vaak de dupe, verliezen hun ouders, broertjes, zusjes of vriendjes, leven in een kamp. De tere positie van kinde- ren is wel het meest schrijnende van een missie en blijft je het meest bij. Zij verdienen het gewoon om geholpen te worden. Vandaar dat we gezegd heb- ben: dat is onze missie, die kids gaan we gewoon helpen”, aldus Schuur.


Ed Schuur tijdens zijn uitzending in Namibië in 1989. Foto: privécollectie Ed Schuur


In de aanloop naar de verjaardag van de KMar op 26 oktober vonden en vinden allerlei activiteiten plaats om geld voor War Child in te zamelen. Soms kleinschalig, bijvoorbeeld door een collectebus bij een afscheids- receptie neer te zetten, maar vaak ook meer uitgebreid. Zo is er op 19 september een survivalrun in het Amsterdamse Bos voor KMar-mede- werkers van het district Schiphol en een dag later is er een speciale dag voor medewerkers (kader en studen- ten) van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Mare- chaussee in Apeldoorn met een spin- ningmarathon en een muziekavond. Deze activiteit is ook toegankelijk voor landelijke KMar-leden. De inza- melingsactie voor War Child eindigt op 26 oktober, de datum waarop tweehonderd jaar eerder het toenma- lige Corps de Marechaussée werd opgericht.


KMar voor War Child


Wie: Ed Schuur Wat: KMar voor War Child Waar: Nederland Wanneer: tot 26 oktober 2014 Info: www.marechaussee.nl of www.warchild.nl (zoek op marechaussee). Donaties kunt u overmaken naar rekeningnummer NL24INGB0000006669, War Child Amsterdam, betalingskenmerk: 7720 0100 0001 0983, omschrijving: KMar actie wapenadjudant.


JULI-AUGUSTUS 2014 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66