This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek Bijdrages: Gielt Algra, Anne Salomons en Jan Schoeman


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


ingelezen lezer’ ten aanzien van de Eerste Wereldoorlog. (GA)


Het dramatische jaar 1914 en de uitbraak van de Grote Oorlog – Henk van der Linden en Perry Pierik (red.)


307 pagina’s, geïllustreerd € 24,95


Neutraal?


Recent verscheen de studie Nederland neutraal van de hand van Wim Klinkert, Samuël Kruizinga en Paul Moeyes. In dit boek schetsen de auteurs aan de hand van negen portretten van meer en minder bekende landgenoten de positie van Nederland tij- dens de Eerste Wereldoorlog. Dat zijn bijvoorbeeld konin- gin Wilhelmina, opperbevel- hebber generaal C.J. Snijders, maar ook de toenmalig hoofdredacteur van dagblad De Telegraaf J.C. Schröder.


zee veel slachtoffers door mijnen en torpederingen. Daarnaast biedt het boek boeiende en soms ook opval- lende doorkijkjes in de denkwereld van de hoofdper- sonen. Zo blijkt dat generaal Snijders militaire weerstand tegen een onverhoopte Duitse inval als ‘doelloos’ beschouwde, dat prins- gemaal Hendrik zich ontwik- kelde van een maatschappe- lijk randfiguur tot een flink politiek risico en dat Wilhel- mina meer oog had voor de wensen en behoeften van de militairen dan voor die van de Nederlandse bevolking in het algemeen.


De auteurs doen dit met oog voor detail, maar zonder de grote lijn uit het oog te verliezen en dat alles in een prima leesbare stijl en fraaie vormgeving. Een militair- historische prestatie van formaat! (JS)


Nederland neutraal. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 – Wim Klinkert, Samuël Kruizinga en Paul Moeyes


Die positie van Nederland was lastig, want in naam waren we neutraal, maar tegelijk deden de strijdende partijen hun uiterste best die Nederlandse neutraliteit naar hun eigen oorlogsstrategie af te buigen. Via een scala aan verschillende invalshoeken wordt duidelijk dat we dan weliswaar neutraal waren, maar dat Nederland zeker geen afzijdige partij kon zijn tijdens ‘de Grote Oorlog’. Zo liep de economie enorme schade op omdat de handel en visserij min of meer stil- lagen en vielen er vooral op


28


534 pagina’s, geïllustreerd € 29,90


Uitgeverij Boom, Amsterdam (tel: 020-5218938) www.uitgeverijboom.nl ISBN 9789461053510


Het dramatische


jaar 1914 De publicatie Het dramati- sche jaar 1914 met bijdrages van meerdere publicisten, onder wie professor Andries- sen, is eigenlijk een bundel waarin achtergronden en de daadwerkelijke strijd van het jaar 1914 aan bod komen.


JULI-AUGUSTUS 2014


Uitgeverij Aspekt, Soester- berg (tel: 0346-353895) www.uitgeverijaspekt.nl ISBN 9789461533050


1914, het jaar waarin de oor- log begon, zou eigenlijk ook het jaar zijn waar deze con- tinentale oorlog zou moeten eindigen. Het had eigenlijk zelfs bij een korte regionale oorlog moeten blijven, maar in plaats daarvan werd het een jarenlange wereldoorlog. Eigenlijk verraste dit ieder- een en in dat kader spreekt het verhaal van Frans Lith over de toeristen die nog uitgezwermd waren over Europa in deze publicatie boekdelen.


De oorzaken, wat eraan voor- afging en de schuldvragen komen uitgebreid voor het voetlicht in deze bundel. Zo zijn het Russisch-Franse verdrag uit 1893 en de geza- menlijke stafvergaderingen van deze landen zonder meer aan te wijzen als een van de belangrijkste oorzaken van de dramatische ontwikkelin- gen in 1914 en moet er bij de schuldvraag verder gekeken worden dan alleen de rol van Duitsland. De belangrijke beleidsbeslissingen die hun schaduw over 1914 wierpen, komen uitgebreid aan de orde. Maar ook de strijdto- nelen van 1914, zoals Luik en de slag aan de grenzen met hun daadwerkelijke gevechten, komen aan bod. De publicisten die aan deze bundel meewerkten, hebben allen hun strepen al verdiend als het gaat om publicaties over de Eerste Wereldoorlog. Deze publicatie is dan ook vooral aan te raden aan ‘de


Mobilisatie van een huisvader


Over de mobilisatiejaren tij- dens de Eerste Wereldoorlog verscheen in 1928 de roman Frank van Wezels roem- ruchte jaren. De hoofdfiguur in het boek is de 29-jarige auteur A.M de Jong zelf (ook de auteur van o.a. Merijntje Gijzen). Hij was onderwijzer en huisvader, maar werd toch voor dienst opgeroepen en in Amsterdam-Noord gelegerd. Als basis voor het boek dienden zijn ‘Notities van een landstormman’ uit de laatste jaren van de mobi- lisatie. Deze dagboeknotities, met kritische stukjes over het leger, werden toentertijd door de legerleiding niet met groot enthousiasme ontvan- gen. De roman bevat brave humoristische stukjes waarin flink geklaagd wordt over superieuren en de alledaagse bekommernissen in de tot kazerne omgedoopte barak-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66