This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die dagelijks binnen- komen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of tothepoint@veteranen.nl (o.v.v. uw huisadres).


Eten in Nederlands-Indië (slot) Het is geen fantasie wat de heer Stan-


daar uit Amsterdam schreef over insec- ten in het eten in Nederlands-Indië. Wij hebben het ook gehad dat ons brood vol zat met kleine kevertjes. Zoveel mogelijk probeerden we ze eruit te plukken, maar dat lukte maar gedeel- telijk. ‘Sweepen’ noemden wij dat. We hebben er noodgedwongen heel wat naar binnen gewerkt. Er was geen alter- natief! Enfin, we hebben er geen scha- delijke gevolgen van ondervonden.


H. van Ginkel, Barneveld Morgenster


Hoewel het een zonnige dag was op 28 juni hing er over de stad Den Haag een donkere wolk. Voor het eerst in tien jaar mocht de Morgenster niet meege- dragen worden door Nieuw- Guineaveteranen tijdens het officiële


beloofde het volk van Papoea de onaf- hankelijkheid en gaf hen de vlag, het volkslied en al eerder een parlement vooruitlopend op de onafhankelijk- heid. En wij waren er trots op dat Nederland zijn woord zou houden. Echter, de internationale politiek besloot anders. Nog geen jaar na die 1e december werd er een akkoord getekend in New York en werden de Papoea’s overgedragen aan hun vijand, de Indonesiërs. Dat was een slag in het gezicht van het volk dat zo rekende op Nederland, maar ook voor de andere inwoners van Nieuw-Guinea, burgers en militairen.


Nederland vergat de Papoea’s totaal, maar juist Nieuw-Guineaveteranen hebben dat nooit gedaan en hebben het volk van Papoea dikwijls met huma- nitaire hulp gesteund tot heden ten dage. Zij bleven de Papoea’s trouw, mede omdat de Papoea ook trouw was en bleef aan hen. En die vlag van hen, die daar nu verboden is en waarvoor men zelfs 5 à 15 jaar gevangenisstraf riskeert, wordt door de Nieuw-Guinea- veteranen en de Papoea’s in Nederland in ere gehouden als trots symbool van vrijheid en vriendschap. Zo werd de vlag meegedragen tijdens defilés, maar dat bleek een doorn in het oog van Indonesië. Zijn ambassade liet weten er niet van gediend te zijn dat Nederland het toeliet om de Papoeavlag in een officieel defilé mee te laten dragen en de koning ervoor te laten salueren. De betrekkingen tussen Neder- land en Indonesië zouden wel eens in het geding kunnen komen. Dat heb- ben we eerder gehoord. De Nieuw-Guineaveteranen voelen zich behoorlijk geschoffeerd en gaan zich beraden. Geluiden gaan al op om volgend jaar dan maar niet mee te lopen in het defilé. En ze heb- ben veelal aan sympathie gewonnen als men de hon-


defilé en dat was een behoorlijk ern- stige klap in hun gezicht. Deze vlag, eens aan het volk van Papoea gege- ven bij Koninklijk Besluit, wapperde voor het eerst in Nieuw-Guinea op 1 december 1961 naast de Nederlandse vlag. Trotse Papoea’s en Nederlanders, onder wie duizenden militairen die daar dienden om het land en volk te beschermen tegen Indonesië, dat het land graag wilde inpikken vanwege de grote rijkdommen. Maar Nederland


derden Papoeavlaggen zag op 28 juni in Den Haag, stad van recht en vrede. Nieuw-Guineaveteranen blijven trouw aan vlag en volk van Papoea en het zou een goede zaak zijn als de Morgenster officieel erkend zou worden als regi- mentsvlag zodat de Nieuw-Guineavete- raan de komende jaren weer trots mee kan lopen in het defilé. Politici moeten zich schamen voor hun optreden tij- dens en na de overdracht van Nieuw- Guinea aan Indonesië, maar de Nieuw-


Guineaveteraan kan trots zijn op zijn rol toentertijd en nu. En dat wordt niet vergeten door de Papoea. Die band zal niet verbroken worden. Vriendschap voor altijd.


Piet Zevenbergen, Den Haag


Jeugd van tegenwoordig Op tijd met de trein vanaf Heerlen, de bussen stonden klaar in Roermond. Nog even een terrasje nemen en dan naar de goed georganiseerde herden- king bij het monument voor slachtof- fers van vredesoperaties. Toen we terugkwamen bij het station waren de bussen vertrokken. Mijn man, Indië- veteraan en 87 jaar oud, vroeg een van de taxichauffeurs om mee te mogen rijden richting Park Hattum. Zonder enige aarzeling werden we verzocht in te stappen, maar in geen geval te betalen. De opa van de chauffeur was ook Indiëveteraan geweest en bleek ook in Heerlen te hebben gewoond. Opa had hem beloofd alles over de oorlog te vertellen als hij groot was, wat ook gebeurde. Dat zijn opa mede Soekarno had gevangengenomen en ook weer vrij moest laten en wat dat voor hem bete- kende. Opa had zijn onderscheiding geweigerd omdat die aan vijftien kame- raden toebehoorde die gesneuveld waren. De jonge chauffeur stopte zo dicht mogelijk bij de ceremonie van de dodenherdenking. We hebben niet veel gemist en hadden alsnog, door de jeugd van tegenwoordig, een geweldige veteranendag!


Dhr. en mevr. Lejeune, Heerlen


Aanvullingen en correcties


Checkpoint 5-2014 Check Up (pag. 5)


Het nieuwsbericht van de Rijksover- heid meldt ten onrechte dat twee mariniers en twee commando’s een dapperheidsonderscheiding hebben ontvangen. In werkelijkheid gaat het om twee mariniers, één commando en één genist van de Luchtmobiele Brigade.


Van Doorn tot Den Haag (pag. 50-53) De veteraan op de foto van het speeddaten is Fons Aarendonk.


JULI-AUGUSTUS 2014 41


Foto: William Moore


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66