This page contains a Flash digital edition of a book.
Vrijwilligersbijeenkomst Veteraneninstituut groot succes


Het Veteraneninstituut (Vi) prijst zich gelukkig met de belangeloze inzet van meer dan driehonderd vrijwilligers. Een deel van hen zet zich in voor het scholenproject Verhalen van veteranen als gastspreker op basis- en middelbare scholen of als regiocoördinator. Anderen helpen bij het bemannen van de stand van het Vi, bijvoorbeeld op lokale vete- ranendagen of beurzen. Een derde groep vrijwilligers wordt gevormd door de geestelijk verzorgers. Zij worden ingezet wanneer een veteraan of het thuisfront behoefte heeft aan het delen van erva- ringen.


Op 8 maart vond de jaarlijkse vrijwil- ligersbijeenkomst plaats in Doorn. De bijeenkomst, onder leiding van dagvoor- zitter en tevens Vi-medewerker kapitein John Serton, was een groot succes. Aller- eerst spraken bestuursvoorzitter Gerrit Valk en directeur Frank Marcus hun waardering uit voor het werk dat de vrij- willigers verrichten: “Dankzij jullie inzet zijn wij als Veteraneninstituut nog beter in staat om datgene te doen waar wij


De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst in Doorn. Foto: Charlene Cloo


Overleg tijdens de beurstraining voor voorlichtingsvrijwilligers. Foto: Charlene Cloo


voor zijn: erkenning en waardering voor, en dienstenverlening aan veteranen.” Daarna werden de vrijwilligers opge- splitst. De gastsprekers en regiocoördi- natoren van het scho- lenproject Verhalen van veteranen kregen een introductie van de VIP-portal, een platform waarop zij onderling informa- tie, presentaties en andere zaken kun- nen uitwisselen. De vrijwilligers die voorlichting geven, kregen een beurstrai- ning: “Néé, met je handen over elkaar in een stand staan, nodigt mensen níet


uit om in gesprek te gaan. En wat is nou een goede openingszin?” De geestelijk- verzorgersgroep verdiepte zich verder in posttraumatische stress stoornis (PTSS). Zij bogen zich op interactieve wijze over vragen als: wat is PTSS precies, hoe herken je een veteraan met PTSS en wat kun je als geestelijk verzorger het beste doen om een veteraan met PTSS te ondersteunen? De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel en een presentje, om de vrijwilligers nogmaals hartelijk te danken. Het Vi wil zijn vrijwilligers ook in deze rubriek nogmaals hartelijk danken voor hun inzet voor de veteranen en het instituut. Dankzij deze inzet kan het Vi meer bekendheid geven aan het werk dat veteranen doen en gedaan hebben voor vrede en vrijheid wereldwijd. Vrijwilli- gers, bedankt! (CC)


Belangrijke mededeling voor veteranen militaire luchtvaart


Bij het meinummer van Checkpoint ontvangen de veteranen van de Militaire Luchtvaart dit jaar de uitnodiging voor de Vetera- nendag van de Koninklijke Luchtmacht (KLu-Veteranendag). Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, toen de uitnodiging naar het huisadres werd verstuurd. De KLu-Veteranendag vindt plaats op woensdag 10 september 2014 op Vliegbasis Eindhoven. U kunt zich aanmelden via de inschrijfkaart, die is bijgesloten bij het meinummer van Checkpoint. Alle reden om Checkpoint goed in de gaten te houden! Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bureau Veteranen KLu op tel: 076-5447134 (bron: Bureau Veteranen KLu).


APRIL 2014 51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64