This page contains a Flash digital edition of a book.
MINISTER HENNIS: 24 UUR PER DAG, ZEVEN DAGEN IN DE WEEK BEREIKBAAR ‘Veteranenloket op 11 juni open’


Door: Fred Lardenoye Foto: William Moore


Het Veteranenloket wordt op woensdag 11 juni door minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert officieel geopend. Het loket kent één telefoonnummer en is 24 uur per dag en zeven dagen in de week bereikbaar. De minister benadrukte in de Tweede Kamer dat dankzij dit loket ook buiten kantooruren acute hulp kan worden geboden aan veteranen met klachten als gevolg van een oorlogs- of vredesmissie.


D


e oprichting van het Vetera- nenloket maakt deel uit van de Veteranenwet, die inmid- dels al twee jaar geleden is


aangenomen. Daarover debatteerde op 6 maart de vaste Kamercommissie voor Defensie aan de hand van het zogeheten Veteranenbesluit, waarin de uitvoerings- regels van de wet zijn vastgelegd. Tijdens het debat stelden sommige Kamerleden kritische vragen over dat besluit. Alle Kamerleden maakten zich zorgen over het tempo waarmee de wet wordt uitgevoerd. Kamerlid Jasper van Dijk van de Socialistische Partij: “Het veteranenbesluit heeft te lang op zich laten wachten. Veteranen maken zich daar zorgen over. Het aanvankelijke enthousiasme dreigt daardoor weg te ebben.”


Inkomensgarantie Van Dijk vroeg ook aan de minister


waarom er een termijn van twee jaar geldt voor de inkomensgarantie voor veteranen die in een re-integratietraject zitten. Minister Hennis gaf aan dat deze termijn parallel loopt aan al bestaande regelingen. “Twee jaar zou ook vol- doende moeten zijn, maar als een re- integratietraject langer duurt, dan kan ook de termijn van de inkomensgarantie verlengd worden.” PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink, een van de initiatiefnemers van de Veteranenwet, vroeg zich af hoe de kwaliteit van het Veteranenloket gegarandeerd en gecontroleerd zal wor- den. De minister sprak alle vertrouwen uit in de projectgroep van alle betrokken partijen onder leiding van oud-Hoofd Directie Personeel, luitenant-generaal b.d. Hans Leijh, die zich met de rea- lisering en inrichting van het loket


Minister Hennis-Plasschaert: “Veteraan in nood moet 24 uur per dag op hulp kunnen rekenen.’’


bezighoudt. Voorts zegde de minister toe dat in de Veteranennota, die in juni verschijnt, een plan van aanpak zal staan waarmee de kwaliteitseisen aan het Veteranenloket kunnen worden bewaakt.


Buiten kantooruren


Eijsink wilde ook van de minister weten of het Veteranenloket gaat werken vol- gens het adagium ‘één man één plan, één vrouw één plan’, zodat veteranen en hun partners met een (zorg)vraag niet


van het kastje naar de muur worden gestuurd. Volgens de minister van Defensie is dat goed geregeld via de zoge- heten zorgcoördinatoren die veteranen begeleiden. Meerdere Kamerleden vroe- gen zich af of veteranen of hun partners aan de telefoon ook ‘met een warme stem’ ontvangen zouden worden. Volgens minister Hennis is het loket onwerkbaar als niet eerst een keuzemenu wordt doorlopen waarbij (acute) zorgvragen worden gescheiden van vragen over de dienstverlening die het Veteraneninstituut verzorgt, zoals de gratis vervoersbewij- zen voor reünies en herden- kingen. Hennis: “Maar dan komt ook die warme stem die bovendien kan beoorde- len of iemand snel geholpen moet worden.” De minister benadrukte dat via het tele- foonnummer van het Vetera- nenloket ook na kantooruren en in de weekends acute hulp verleend kan worden aan


veteranen die in (psychische) nood zijn vanwege uitzendinggerelateerde klach- ten. “Als iemand in het weekend dreigt door te draaien, kan hij natuurlijk niet wachten totdat de maatschappelijk wer- ker maandag bereikbaar is.” De vaste Kamercommissie toonde zich tevreden over de toezeggingen van de minister en reageerde ook positief op haar mededeling dat zij het Veteranen- loket op woensdag 11 juni ‘ruim voor de viering van de tiende veteranendag’ persoonlijk zal openen.


APRIL 2014 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64