This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Jos Morren, Hein Scheffer, Jos Weerts


Veteranen in beeld


Op 6 maart heeft het Algemeen Overleg van de Tweede Kamercommissie voor Defensie met de minister van Defensie over het Veteranenbesluit plaatsgevonden. In de aanloop naar dit Algemeen Overleg heeft de commissie ronde- tafelgesprekken gevoerd met materiedeskundigen, in dit geval uit de veteranengemeenschap. In die hoedanigheid heb ik hierbij het Veteranen Platform (VP) vertegen- woordigd. Ik heb aangegeven dat het VP blij is met wat er in het Veteranenbesluit voor de veteranengemeenschap is geregeld, maar heb wel aandacht gevraagd voor de financiële ondersteuning van de verenigingen, omdat zij een belangrijke toegangspoort vormen naar de veteranengemeenschap. De minister heeft tijdens het overleg onder meer aangegeven dat zij haar verantwoordelijkheid zal nemen als het gaat om het faciliteren van de nuldelijnsondersteuning. Wat betreft de gevraagde ondersteuning van de veteranenverenigingen zal zij reageren in de binnenkort te verschijnen Veteranennota. Met de instemming van de Tweede Kamer met het Veteranen- besluit is het wetgevingstraject rond de Veteranenwet afgerond. Conform de daarvoor geldende procedure wordt het Veteranenbesluit voor advies aangeboden aan de Raad van State. Vanaf dat moment gaat het om de uitvoering van de wet. De minister heeft in dat kader bekendgemaakt dat het Vetera- nenloket – een belangrijke schakel in de zorgverlening – op 11 juni aanstaande zal worden geopend. Vanaf deze plaats wil ik iedereen danken die heeft bijgedragen en nog zal bijdragen aan de uitwerking van deze wet.


Op dit moment is er in de media de nodige commotie rondom drie moorden, die gepleegd zouden zijn door een veteraan. Opvallend is dat in de media nogal snel wordt geconcludeerd dat uitzending vrijwel altijd leidt tot een posttraumatische stress stoornis (PTSS) en dat PTSS bij veteranen bijna automatisch leidt tot geweld. U en ik weten dat dit beeld absoluut onjuist is. De overgrote meerderheid van de uitgezonden militairen heeft geen enkel probleem na de uitzending en ervaart die juist als een verrijking van zijn of haar leven. Een klein deel van de uitgezonden militairen krijgt problemen die met uitzen- ding te maken hebben, met soms PTSS als gevolg. PTSS kan in uitzonderlijke gevallen tot geweldsdelicten leiden, maar dat is, zo blijkt uit onderzoek, absoluut geen automatisme. Onderzoek door de Politieacademie in samenwerking met het Veteraneninstituut wijst uit dat veteranen zelfs minder met de politie in aanraking komen dan vergelijkbare groepen. Vanuit mijn positie probeer ik dit beeld in de media zoveel mogelijk te corrigeren en bij te stellen en vertrouw erop dat u allen dat ook doet. Het is immers in het belang van de vetera- nengemeenschap dat er een juist beeld bestaat over veteranen in de maatschappij.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn


e-mail: info@veteranenplatform.nl Nieuwe film over veteranenzorg


Er staan grote dingen te gebeuren in de veteranenzorg: het nieuwe Veteranenloket gaat in juni open, het Lan- delijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) is geëvalu- eerd en binnenkort verschijnt een nieuwe film over het LZV. Vorig jaar heeft documentairemaker Coen Verbraak met een camera in de hand het wel en wee van enkele veteranen binnen drie LZV-instellingen gevolgd. Het resul- taat was een hele hoop filmmateriaal, dat in de maanden erna door de filmmaker is bekeken en teruggebracht tot een film van 90 minuten. Onlangs heeft het LZV de ruwe mon- tage mogen bekijken en we kunnen zeggen dat het resultaat indrukwekkend is. De maker is erin geslaagd om van mensen bij wie PTSS voor derden nauwelijks waarneembaar is, toch een indringend beeld te schetsen. Bovendien heeft Verbraak de inspanningen en strijd waarmee een behandeling vaak gepaard gaat, op knappe wijze weten vast te leggen. We kun- nen haast niet wachten op het eindresultaat van de film, dat deze maand wordt verwacht.


Na de première van de film komen we er nog uitgebreid op terug, maar nu is al duidelijk dat dit een belangrijke mijlpaal is voor het LZV, waar we heel trots op mogen zijn. Het is niet eerder gebeurd dat een onafhankelijke journalist mee mocht kijken binnen de praktijk van de professionele veteranenzorg. De documentaire heeft enige jaren aan voorbereiding gekost, niet alleen vanwege de onderhandelingen met verschillende omroepen, maar ook omdat we zeker wilden weten dat er zorgvuldig met onze cliënten werd omgegaan. Want behandelingen zijn en blijven veilig, ook als er een camera bij is. Veteranen die belangstel- ling hebben krijgen volop mogelijkheden om de film te bekij- ken. Houd Checkpoint in de gaten! (JM)


Meer informatie over het LZV: www.lzv-groep.nl. Informatie en directe hulp kun je 24 uur per dag aanvragen via het Centraal Aanmeldpunt Veteranen, tel: 0343-474148 of e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl.


APRIL 2014 49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64