This page contains a Flash digital edition of a book.
smaak. 45 procent van de panelleden geeft aan dat zij van alle voorgelegde voordelen juist over die aanbie- dingen het minst tevreden zijn. De aanbiedingen zouden ook meer afge- stemd moeten worden op de jongere veteraan. Een suggestie die door een panellid wordt gedaan: ‘Ik vind dat elke veteraan vrij reizen moet heb- ben, net als studenten. En de kortin- gen kunnen beter, ook op pretparken en musea.’


veteranenpas oplevert. De rest heeft geen oordeel (19 procent) of zegt de voordelen van matige of zelfs slechte kwaliteit te vinden (22 procent). Met name de jongste groep veteranen oordeelt negatief over de voordelen van de veteranenpas. Zij vinden ook veel vaker dat deze voordelen niet goed genoeg onder de aandacht van de veteranen worden gebracht. De best gewaardeerde voordelen zijn het gratis ontvangen van Checkpoint (74 procent) en het recht op de gratis treinkaarten voor het bezoeken van veteranenevenementen (67 procent). De regelmatig in Checkpoint en op de website gepresenteerde aanbie- dingen die gelden op vertoon van de veteranenpas vallen het minst in de


Het Vi moet blijven Tot grote vreugde van eenieder


in Doorn vindt 95 procent van de panelleden het belangrijk dat het Veteraneninstituut (Vi) bestaat. Voor veel panelleden draagt het Vi bij aan hun gevoel van erkenning (76 pro- cent) en waardering (74 procent). 94 procent heeft in algemene zin een positief oordeel over de dienstver- lening van het Vi. De helft vindt die dienstverlening zelfs ‘goed’ of ‘uit- stekend’. Slechts 6 procent van de panelleden oordeelt negatief. Vier op de tien panelleden had ooit persoonlijk contact met een mede- werker van het Vi en maar liefst 86 procent van hen beoordeelt dat contact als goed of uitstekend. De telefonische dienstverlening van het Vi wordt door 92 procent ook als (zeer) positief beoordeeld. Twee derde vindt dit zelfs goed of uitste- kend. Over het contact via e-mail is men iets minder tevreden. 13 pro- cent oordeelt hierover zelfs negatief. Hun ontevredenheid wordt vooral veroorzaakt door het soms (lang) uit- blijven van antwoord op e-mails. Een belangrijk ander signaal is ook dat 20 procent van de ruim 100 panelleden die ooit zorg of steun zochten via het Centraal Aanmeldpunt van het Vi ontevreden is over de wijze waarop men is geholpen. Hoewel het Vi zich volgens de meeste panelleden via de website, het Handboek Veteraan en anders- zins op een prima manier naar bui- ten presenteert, vindt een derde dat de presentatie van het Vi in de media onvoldoende is. Met name de jongste groep veteranen vindt dat hieraan nog wel wat verbeterd mag worden. Niet alleen op dit punt, maar ook op andere punten is de jongste groep veteranen kritischer dan de rest. Het meer betrekken en aanspreken van jonge veteranen wordt dan ook als een algemeen verbeterpunt genoemd.


Tot slot


Al met al is duidelijk dat het vete- ranenpanel gunstig oordeelt over de dienstverlening van het Vi. Wel kan er volgens de veteranen op onderde- len nog winst behaald worden. Een panellid gaf het Vi alvast een mooie handreiking, waarin hij meteen verbeterpunten uit dit panelonder- zoek noemt: ‘Communiceer (nog) beter. Laat zien wat het instituut concreet en pragmatisch te bieden heeft. Eigenlijk geldt dit ook voor het gebruik van de veteranenpas. Nu moet er te veel worden gezocht waarvoor en/of wanneer je deze kunt gebruiken. (…) Verder petje af voor het goede werk dat uw instituut doet!’


‘Ik vind dat elke veteraan vrij reizen moet hebben’


Frank Marcus, directeur van het Vi, is blij met zowel de complimenten als de opbouwende kritiek: “Het is natuurlijk prettig te lezen dat de meeste veteranen nu al erg tevreden zijn over onze dienstverlening en de wijze waarop mijn medewerkers zich voor hen inzetten. Het is echter net zo belangrijk dat veteranen ons via dit panel een spiegel voorhouden, waarin we zien op welke onderdelen die dienstverlening beter kan en ook beter moet. Een deel van de vetera- nen is kritisch over onze communi- catie of over de wijze waarop zij in Doorn werden geholpen. We zijn er nog niet, maar werken intussen wel hard aan verbeteringen. De opening van het Veteranenloket op 11 juni aanstaande is wat dat betreft een prachtige en belangrijke stap naar een nog professionelere zorg- en dienstverlening aan veteranen!”


Het volledige onderzoeksrapport van de in dit artikel besproken peiling van het veteranenpanel vindt u op de website van het Vi: www.vetera- neninstituut.nl. Op deze website is ook te vinden hoe u de digitale versie van Checkpoint kunt bekijken.


APRIL 2014 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64