search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
erhaal de


eteraan at niet


voor het onderzoeksprogramma. Bij Getuigen & Tijdgenoten hebben we aanvullende interviews gehouden met verschillende mensen en onlangs hebben we het eerste getuigensemi- nar gehouden met drie deelnemers die in 1945/1946 als tiener in Ban- dung woonden. Zij maakten mee hoe de stad waarin ze leefden ineens veranderde en hoe ze op een gegeven moment niet meer zoals daarvoor voorbij de spoorlijn konden komen omdat daar de demarcatielijn liep. In dit getuigenseminar werd duidelijk dat het heel goed werkt om mensen in een klein groepje te interviewen. Door met elkaar te praten kunnen soms herinneringen opgeroepen worden waar je zelf al lange tijd niet meer aan gedacht hebt. Ook kunnen mensen in een gesprek met elkaar een nog completer beeld schetsen van hoe het leven er in een bepaalde periode uitzag. We willen binnen- kort ook graag getuigenseminars met veteranen organiseren en in het kader hiernaast kunt u een oproep lezen voor een thema waar we in geïnte- resseerd zijn. Mocht u zelf ideeën hebben voor een geschikt onderwerp voor een groepsseminar, dan horen we dat graag.


Waardevolle verhalen Vaak horen we van mensen dat zij


zelf eigenlijk helemaal niets bijzon- ders hebben meegemaakt, veteranen vertellen ons over periodes die vooral werden gekenmerkt door verveling. Dat zijn verhalen die we ook willen


horen, zij horen net zo goed bij de ervaringen die militairen hadden als de spannende patrouilles. Elk verhaal is waardevol voor ons onder- zoeksprogramma, ook als het om de schijnbaar bekende verhalen gaat. We vinden het belangrijk om te laten zien dat hét verhaal van de Indië- veteraan niet bestaat, elk verhaal is op zijn eigen wijze uniek en heeft de destijds jonge mannen gevormd voor het leven. Achter elk verhaal gaat een scala aan ervaringen schuil en eigen- lijk zijn bijna alle verhalen op hun eigen wijze complex. Doordat we alle verhalen opnemen in onze database kunnen we aan het eind van het pro- ject een veel vollediger beeld krijgen van wat het betekende om soldaat in Indië te zijn. Vanzelfsprekend zijn we daarnaast ook nog steeds op zoek naar de min- der bekende ervaringen, naar de ver- halen die niet zo vaak verteld zijn. Die minder bekende verhalen helpen ons eveneens de gelaagdheid en de diversiteit van de ervaringen van militairen duidelijk te maken. Alle dagboeken en brieven van veteranen die wij ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk door om ze daarna onder de aandacht te brengen van de onder- zoekers in de verschillende deelpro- jecten. De informatie uit de egodocu- menten is voor ons project inspire- rend omdat die ons regelmatig op andere ideeën brengt. Wij hopen dan ook van harte dat u ons deelgenoot wil maken van uw persoonlijke documenten en eigen ervaringen.


Oproep seminar dienstbevelen In dagboeken van veteranen lezen we


dat soldaten soms helemaal niet zo blij waren met sommige bevelen van hun superieuren en dat het voorkwam dat die bevelen niet helemaal zo uitgevoerd werden als eigenlijk de bedoeling was. Voor een getuigenseminar zijn we op zoek naar veteranen die ons kunnen vertellen over hoe er in de praktijk omgegaan werd met dienstbevelen. Werden deze bevelen wel eens actief geweigerd of was dat ondenkbaar bin- nen de militaire structuur? Hadden soldaten andere manieren om bevelen van hun superieuren die ze liever niet wilden uitvoeren te omzeilen? Gebruik- ten ze openlijk verzet of kwam het wel eens voor dat er zonder dat expliciet te melden toch obstructie gepleegd werd? Werden dit soort zaken met elkaar besproken of werd hier helemaal niet over gesproken? Als u persoonlijk nog herinneringen heeft aan het niet of maar gedeeltelijk opvolgen van dienst- bevelen horen we graag of u bereid bent daarover in een groepsinterview te spreken. We zijn voor volgende semi- nars ook op zoek naar geestelijke en medische verzorgers. U kunt zich aan- melden via s.welvaart@niod.knaw.nl of op het telefoonnummer 020-5233892.


www.ind45-50.org


mei 2018


53


Nederlandse troepen in Nederlands-Indië.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65