search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
missie?


contact opneemt met de betreffende militair. Dat duidt dan weer niet op een diep gebrek aan vertrouwen.” Trouwens, eigenlijk vreest niemand dat de gegevens uit de vragenlijst misbruikt zullen worden. Toch een opvallend gegeven in deze tijd van social media-lekkages, Facebook- sores en Twitter-dipjes. Dat de timing van de vragenlijst – zes maanden na terugkeer van de uitzending – in bepaalde gevallen kritiek oproept, snapt Kleinreesink wel. Soms staat de volgende uitzen- ding alweer op stapel of heeft men de dienst al verlaten. “De keuze voor zes maanden is echter een bewuste, vooral om medisch-psychologische redenen. Na zes maanden open- baren zich de symptomen van een onverhoopte posttraumatische stressstoornis.”


Project NOVA Hoe dan ook, zowel militairen als


het thuisfront geven als hoofdreden voor het niet retourneren van de vragenlijst aan dat er geen wezen- lijke problemen zijn. Het antwoord


op de Kamervragen is dus dat een duidelijke meerderheid van de zogenoemde non-respondenten geen zorgmijder is. “We proberen waar mogelijk verbeteringen door te voe- ren, zoals kortere vragenlijsten of het aanbieden van een Engelstalige versie”, verduidelijkt Kleinreesink. Een betrekkelijk nieuwe reden is dat het thuisfront geen Nederlands beheerst. Dit probleem speelt vooral bij de Romaanse talen als Spaans, Portugees en Frans. Een andere verbetering is dat het thuisfront vanaf 2017 niet meer via de militair, maar rechtstreeks benaderd wordt. Voorheen vulde 14 procent van de militairen in ‘geen thuisfront’ te hebben. Intussen wordt de vragen- lijst automatisch naar de primaire contactpersoon gezonden. Dat zal het percentage van thuisfronters dat de vragenlijst invult (hopelijk) ver- der verbeteren. Non-respondenten zijn dus niet per definitie zorgmijders, integendeel. Deze vaststelling neemt uiteraard niet weg dat het belangrijk blijft zorgmijders zoveel mogelijk uit te


filteren. Kleinreesink: “Veteranen hebben vaak een specifiek zelfbeeld. Ze zien zichzelf eerder als zorggevers dan als zorgvragers. Sommigen zit- ten echt rock bottom, zijn dakloos of worstelen met schuldsanering.” Kleinreesink putte inspiratie uit de Britse praktijk, meer in het bijzonder Project NOVA: daar vraagt de politie bij aanhouding van een persoon niet alleen of deze militair is, maar ook of hij militair was. Een vinkje bij de laatste vraag leidt automatisch tot inschakeling van een van de vetera- nenorganisaties. Een elegante oplos- sing waarvoor Kleinreesink ook in Nederland mogelijkheden ziet. “Een eenvoudige aanpassing in de arres- tantenboeking kan zo positief uit- pakken”, aldus Kleinreesink. Ze hoopt op verwezenlijking van het project binnen enkele jaren waar- door nog vaker ‘verborgen’ zorgmij- ders gevonden worden. Het Vetera- neninstituut in Doorn ten slotte is nu al bezig zorgmijders via de eigen netwerken te vinden en schat Project NOVA in als een mogelijk bruikbare toevoeging.


mei 2018 25


Afghanistanveteraan Esmeralda Kleinreesink.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65