search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
METEN EN WETEN Zorgmijding na de


Zorgmijding onder veteranen is uiteraard een kwestie van belang. Maar hoeveel veteranen mijden eigenlijk bewust of onbewust zorg die de overheid aanbiedt? Een


gegeven is in elk geval dat ruim veertig procent van de militairen de nazorgvragen- lijst, die ze zes maanden na terugkeer van hun uitzending toegezonden krijgen, niet retourneert. Veteraan en programmaleider ‘Na de missie’ Esmeralda Kleinreesink: “Dat zestig procent wél retourneert, is een behoorlijk goed resultaat.”


Door: Christ Klep Foto: privécollectie Esmeralda Kleinreesink


Kamerleden aan de minister van Defensie: duidde het percentage mogelijk op een behoorlijk hoge zorgmijding? (Het thuisfront ont- vangt een aparte lijst, waarover later meer.) Checkpoint zocht het antwoord bij luitenant-kolonel KLu Esmeralda Kleinreesink, program- maleider ‘Na de Missie’ bij de afde- ling Trends, Onderzoek en Statistiek van het ministerie van Defensie. Om te beginnen benadrukt Klein- reesink dus dat de bijna zestig pro- cent die wél de vragenlijst retour- neert al een behoorlijk goed resultaat is – en in elk geval een aanzienlijke verbetering ten opzichte van enkele jaren geleden. De Nederlandse nazorgvragenlijst is hoe dan ook redelijk bijzonder: er zijn maar twee andere landen die consequent iets soortgelijks doen. Er is voor de lijst en bijbehorende methodiek dan ook behoorlijk wat internationale belang- stelling. Om een indruk te geven van de omvang, in 2016 ging het om ongeveer 7200 nazorgvragenlijsten voor militairen en thuisfront.


D


Honderd procent “Toch begrijp ik heel goed dat


die ruim veertig procent vragen oproept”, stelt Kleinreesink. “Het liefst wil je natuurlijk honderd


24 mei 2018


e veertig procent die de vragenlijst niet retour- neert, leidde onder meer tot vragen van Tweede


procent.” Nader onderzoek was dus geboden. Dit gebeurde de afgelopen twee jaar onder meer door het toe- voegen van een open vraag aan de vragenlijst en in de begeleidende brief: als u niet wilt reageren op de vragenlijst, wilt u dan aangeven wat daarvoor de reden is? Kleinreesink vult aan: “We benadrukken tegelijk nog eens extra het belang van de vragenlijst. Niet alleen om het beleid te kunnen verbeteren, maar uitein- delijk vooral om mensen te vinden die mogelijk in de problemen zijn geraakt. Om hun gezinnen samen te houden. Heel concreet, om mensen te redden.” Wat waren de resultaten? De res- pons was in ongeveer tweederde van de gevallen positief: men rea- geerde niet op de nazorgvragenlijst simpelweg omdat er geen problemen waren, omdat andere nazorgacti- viteiten voldeden of omdat de uit- zending niet als zwaar genoeg werd ervaren om een nazorgvragenlijst noodzakelijk te maken. Ongeveer een kwart reageerde neutraal (‘geen behoefte’) en ruim tien procent voerde negatieve redenen aan. In de


laatste categorie vallen antwoorden als: de timing van de vragenlijst is niet goed (te vroeg, te laat) of gebrek aan vertrouwen in het nut van het invullen van deze vragenlijst.


Thuisfront Interessant genoeg voerde het thuis-


front ruwweg even vaak positieve redenen aan als de militairen om de vragenlijst niet in te vullen, maar was de kritiek van het thuisfront op de vragenlijsten wat negatiever en vaker sterker verwoord. Onder militairen vond 22 procent dat er al genoeg nazorg wordt geboden, bij het thuisfront was dit slechts 7 procent. Een significant verschil, passend in de bredere conclusie dat het thuisfront kritischer tegen- over het hele nazorgproces en Defensie staat. Programmaleider Kleinreesink vult aan: “Misschien speelt hier de grotere afstand van het thuisfront tot het instituut Defensie een rol. Immers, wiens brood men eet… Overigens geeft onder het thuisfront slechts een op tien aan er bezwaar tegen te hebben als Defensie rechtstreeks


Na zes maanden openbaren zich de symptomen van een onverhoopte posttraumatische stressstoornis


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65