search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GEMEENTEN WORDT STEEDS BELANGRIJKER VOOR BEREIKBAARHEID


derde grote ontwikkeling, naast klimaat- adaptatie en V&R, is informatievoorzie- ning. Denk dan aan data/ICT, cyber- security, maar ook de toename van elek- tronica in de netwerken. Een vierde ont- wikkeling is smart mobility. Het intelligen-


ter worden van vervoersmiddelen, het autonoom rijden en varen en de verschui- ving van autobezit naar autogebruik. Er spelen vragenals: wat zit er aan data in auto’s, wat komt er aan data uit en wat hebben ze nodig van de wegkantsyste-


SAMENWERKING MET PROVINCIES EN


men om veilig over de wegen te rijden? In publiek-private samenwerking zie je dat er gezocht wordt naar de balans tussen enerzijds het intelligente voertuig en an- derzijds de intelligentie van de infra, zoals intelligente verkeerslichten, die kunnen communiceren met voertuigen. Mijn ver- wachting is dat de komende vijf tot tien jaar de auto nog niet zo intelligent is dat hij in staat zal zijn om de rol van het ver- keersmanagement over te nemen.”


Hoe verhoudt OAM 2.0 zich tot doorstroming en bereikbaarheid? “Het netwerk is ingedeeld in schakels, die bepalend zijn voor de doorstroming en de bereikbaarheid van een gebied. Daar stellen we de vraag: wat is de pres- tatie/beschikbaarheid die deze schakel in het netwerk moet leveren? De ringweg rond Amsterdam of Utrecht zijn belangrij- ke schakels, waar je hoge eisen aan stelt ten aanzien van beschikbaarheid. Vanuit die netwerkvisie maken we onderhouds- plannen voor de komende jaren. Voor de complexe objecten, zoals beweegbare bruggen en tunnels, proberen we ons onderhoud risicogestuurd te doen door middel van prestatiegerichte instand- houdingsplannen. In die plannen bepa- len we wat preventief nodig is om de be- schikbaarheid te kunnen waarborgen tot het moment dat groot of extra groot on- derhoud uitgevoerd wordt. In modellen kunnen we berekenen welke consequen- ties het heeft voor beschikbaarheid als een (extra) groot-onderhoudsmaatregel niet op het geplande moment uitgevoerd kan worden. Over zo’n scenario kun je je dan voorbereiden en gebiedsgericht met provincie en gemeenten afspraken ma- ken over het omleiden van verkeer.”


https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rijkswaterstaat


Is de Rijkswaterstaatsopgave verrijkt met de Omgevingsvisie van provincie en gemeenten? “Je ziet dat samenwerking met provin- cies en gemeenten steeds belangrijker wordt om een gebied bereikbaar te hou- den. Vandaar dat omgevings- en asset- management ook aan elkaar gekop- peld zijn. De ontwikkeling om te komen tot meerjarige onderhoudsplannen zie je gelukkig ook bij andere wegbeheerders, zoals gemeenten, provincies en water- schappen. Daardoor komt de afstem- ming tussen beheerders op een steeds


8 Nr.1 - 2020 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48