search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 1-2020, jaargang 101 Verschijnt 7x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht,


Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd Eindredactie


Dietske van der Brugge Redactie


Edith Andriesse, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd, Wilma Schreiber, Hans van Eerden.


Advies en begeleiding


leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk, Rob van der Plaat, Jos Peltenburg.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws,


evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar redactie@otar.nl


Vormgeving en druk Jessica Dales, Dock35Media,


Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen


(bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl


redactioneel


Asset- management 2.0


In deze eerste editie in 2020 van OTAR staat assetmanage- ment centraal. En dat is terecht, want er gebeurt veel in de professionalisering van assetmanagement. Helaas is asset- management niet bepaald een onderwerp dat veel politieke aandacht krijgt. Dit staat in schril contrast met de aanleg van nieuwe infra. Als assetmanagement al de voorpagina haalt, is het vaak negatief. Ik denk bijvoorbeeld aan de Merwedebrug, die een tijdje minder belast mocht worden, maar recent ook de werkzaamheden aan Galecopperbrug. Als je je echter realiseert dat Nederland een heel goed infra- netwerk heeft, dat een hoge vervoersprestatie levert en de ruggengraat is van onze welvaart, dan is die beperkte aan- dacht niet terecht. Professioneel assetmanagement zorgt ervoor dat de investeringen in onze infrastructuur optimaal kunnen renderen en dat grote, maar vooral onverwachte ver- keershinder wordt beperkt. En hinder betekent directe maat- schappelijke kosten.


Bladmanagement


en advertentieverkoop AcquiMedia Henno Ploeg T 0184-481045 Info@otar.nl


Traffi c AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl


AcquiMedia is uitgever van:


In de keten van assetmanagement manifesteert zich nu een nieuw fenomeen, namelijk vervanging en renovatie. Een soort hybride vorm tussen bouwen en onderhouden. Het Rijkswegenplan 1968 was het meest uitgebreide wegen- plan in de geschiedenis, waarin de bouw van meer dan 3.000 kilometer autosnelweg is ge- realiseerd. Ook bij andere wegbeheerders is in die periode veel geïnvesteerd. De objecten uit die tijd hebben nu de leeftijd bereikt van 50 jaar of ouder. De vraag is nu: moet een object worden vervangen of gereno- veerd of is een combinatie van die twee mogelijk? Omdat alle infrabeheerders op min of meer hetzelfde moment met deze opgave worden gecon- fronteerd zal vervanging en renovatie vragen om een optimale ambtelijke en bestuurlijke samenwerking om regio’s bereikbaar te houden. Een interessante uitdaging! Ik wens u veel leesplezier.


OTAR Nr.1 - 2020


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48