search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VERDER VERBETEREN VAN AREAALBEHEER ÉN ZORG VOOR


MAATSCHAPPELIJKE ISSUES


tie verzamelen over de onderhoudstoe- stand van een object. We hebben tools om dit te meten en we worden in het OAM minder verrast. Daarmee wordt de informatie steeds actueler, betrouwbaar- der en completer.”


naar OAM 2.0


vens en aanvullende informatie over het gebruik aan toe te voegen, ontstaat in- zicht in de onderhoudsbehoefte voor een aantal jaren vooruit. Daar wordt een pro- grammering aan gekoppeld, passend binnen het budgettaire kader en maak- baar voor de Rijkswaterstaat-organisa- tie. Voor het vaste onderhoud zijn daar prestatie- en grootonderhoudscontrac- ten voor ontwikkeld, waarbij een wegvak over een aantal kilometers wordt over- laagd. Het doorlopen van de waarde- keten van assetmanagement beheerst Rijkswaterstaat nu goed.”


Wat zijn de ontwikkelingen naar OAM 2.0? “In feite zijn er twee sporen, die we in- zetten in de ontwikkeling van OAM, na- melijk het verder verbeteren van de stap-


pen in de waardeketen en het toevoegen van grote maatschappelijke issues aan de waardeketen. Het implementeren van die twee sporen kan je OAM 2.0 noemen. Het eerste spoor begint met het verbete- ren van de basis, namelijk de areaalge- gevens. Met de areaalgegevens hebben we te maken met een legacy-probleem: het probleem dat data zijn verwerkt in vele verschillende systemen. Zo kan een object Coentunnel in meerdere systemen voorkomen en dat is niet handig. De rich- ting is ingezet om tot uniforme vastleg- ging van informatie te komen, waarbij een object maar in één systeem voorkomt. Daarnaast zijn we in staat om meer en kwalitatief betere informatie te verzame- len door technische ontwikkelingen op het gebied van inspecties. Tegenwoordig kunnen we ook non-destructief informa-


Over welke maatschappelijke issues hebben we het? “Het tweede spoor betreft de maat- schappelijke issues, die uiteindelijk een plek moeten krijgen in de waardeketen van OAM 2.0. Je moet dan denken aan de duurzame leefomgeving. Vraagstuk- ken als: hoe gaan we om met energie- gebruik, materiaalgebruik, circulariteit? Hoe kunnen we het areaal van Rijkswa- terstaat meer gebruiken om energie op te wekken door windmolens en zonnepa- nelen te plaatsen in bermen, op water of op dijken? En bijvoorbeeld de klimaatbe- stendigheid van de netwerken. Door kli- maatverandering zien we steeds vaker lokaal heftige regen met overstromingen. Dat werpt de vraag op hoe wij ons hoofd- watersysteem hebben ingericht. Maar ook: hoe ligt het hoofdwegennet erbij als er in hele korte tijd heel veel regen valt? Kan je er dan nog overheen en welke maatregelen moet je eventueel nemen? Ook de droogte wordt een nieuw feno- meen. De vraag wordt dan: hoe kunnen we het water zo goed mogelijk vasthou- den? Een tweede ontwikkeling is de grote vervangings- en renovatieopgave (V&R), oftewel de levensduurproblematiek van onze objecten. Vele objecten bij rijk, pro- vincie en gemeenten dateren uit de jaren 1950 en 1960. Die zijn in de fase van ‘ein- de levensduur’ gekomen. Daar moet de vraag beantwoord worden of een object in zijn geheel moet worden vervangen of moet worden gerenoveerd, of misschien een combinatie van die twee. Actuele voorbeelden van grote V&R-projecten zijn de renovatie van de Velsertunnel, die volledig is gestript en opnieuw ingericht, de renovatie van de Wantijbrug (N3). Een


OTAR Nr.1 - 2020 7


OAM 2.0:


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48