search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Assetmanagement verbeteren Het meten van betonconstructies met sensoren geeft realtime informatie over deze indicatoren, zo vult Van Casteren aan. Hij vertelt dat de realtime gerappor- teerde informatie als doel heeft het asset- management te verbeteren. Het stelt een beheerder in staat de juiste beslissin- gen te nemen om de betonconstructie zo goed mogelijk te onderhouden tegen de laagst mogelijke kosten. “Met de sen- soren is de beschikbaarheid van assets beter te garanderen. Het onderhouds- budget is beter beheersbaar, want de manier van onderhoud plegen is zowel effectiever, sneller als voordeliger uit te voeren. Daar bovenop komt nog dat de veiligheid van gebruikers van de kunst- werken is gewaarborgd. Zo’n ongeluk als het instorten van de tuibrug in Genua zou met onze sensoren makkelijk te voorko- men zijn geweest.” Hij voegt toe dat de maatschappelijk kosten immens zijn als een brug, viaduct of andere betoncon- structie niet beschikbaar is vanwege de- gradatie van beton. “Het verkeer heeft de afgelopen jaren al flink wat hinder onder- vonden van afgesloten bruggen en via- ducten. Het ontwricht de bestaande in- frastructuur. Voorbeeld, stel dat in de Rotterdamse haven bepaalde kademu- ren niet meer zijn aan te meren door con- tainerschepen. Dan heb je toch echt een megaprobleem.”


Sensoren in nieuwbouw en bestaande bouw De sensoren zijn zowel te plaatsen in nieuwbouw als in bestaande betoncon- structies en blijven daar zitten tijdens de gehele levensduur van een kunst- of bouwwerk. “Nieuwbouw is het gemak- kelijkste”, vertelt Blagojevic. “We plaat- sen dan de sensoren op strategische plekken van het object op basis van een worst case scenario, ofwel op plaatsen waar de belasting het hoogst is. We be- vestigen de sensoren aan de bekisting en storten vervolgens het beton eromheen, zodat een goede hechting ontstaat.” Van Casteren geeft aan dat er bij nieuwbouw de eerste jaren waarschijnlijk niets aan de hand is met een betonconstructie. Anders is dat bij bestaande bouw. Juist dán is het efficiënt de sensoren te beves- tigen in het beton en met de verkregen realtime informatie een nieuwe manier van assetmanagement toe te passen.


24 Nr.1 - 2020 OTAR


“We boren dan kleine gaatjes in het be- ton, opnieuw op strategische plekken, en bevestigen de sensoren met bepaalde pasta – een mortel – met een vooraf ge- definieerde kwaliteit waarvan wij de ma- teriaalparameters exact kennen. Beton en mortel kalibreren, zodat bijvoorbeeld vocht in zowel het beton als de mortel nivelleren. De sensoren zijn dan in staat accuraat te meten hoe de betoncon- structie zich voelt.”


Realtime informatie Vraag is uiteraard waarmee de metin- gen van de sensoren worden vergele- ken. Volgens Blagojevic wordt de real- time verkregen informatie getoetst aan door Concrefy ontwikkelde algoritmes, die voorspellen wat de impact is van een bepaalde indicator – zoals vocht en tem- peratuur – op een betonconstructie. Hij vertelt dat deze algoritmes zijn vastge- steld op basis van internationaal erken-


de normen, die alle voorkomende scha- demechanismen van beton beschrijven, zoals de British Standard, de European Standard, FIB modelcode en de Ameri- can Standard. “We koppelen de metin- gen aan deze algoritmes, wat leidt tot een betrouwbare voorspelling van de ge- voeligheid van een constructie voor de- gradatie. Een algoritme is bijvoorbeeld als volgt te omschrijven: als het vocht- gehalte in beton een X-percentage heeft bereikt of een Y-diepte heeft bereikt, dan is er een Z-percentage kans dat de wa- pening gaat corroderen.”


Gebruik in de praktijk Maar hoe zit dat er in de praktijk uit? Hoe werkt dat voor een beheerder van een betonconstructie? Van Casteren licht het toe: “Stel, een beheerder ziet alle brug- gen die onder zijn beheer vallen op een scherm, dat is een soort app op zijn mo- biele telefoon. Ziet hij op zijn scherm al-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48