search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Met de eenvoudig te plaatsen CoVadem Box worden de gegevens geheel automatisch verzameld


In het CoVadem-initiatief zijn de water- standsgegevens gecombineerd met ac- tuele informatie, afkomstig van schepen die tezamen met rivierkundige kennis, numerieke voorspelmodellen en metho- den wordt vertaald tot een unieke en betrouwbare vaarwegdekkende infor- matiedienst. Deze dienst bevat voor de verschillende vaarwegbeheerders en ge- bruikers waardevolle informatie, die leidt tot optimalisatie in bedrijfsvoeringen en hiermee efficiëntie en besparing van kos- ten en investeringen op de korte en lan- ge termijn.


Enkele specifieke toepassingen Pilot Havenbedrijf Rotterdam In een samenwerking tussen het haven- bedrijf Rotterdam, Deltares, MARIN en CoVadem Services BV zijn twee verken- nende studies uitgevoerd. In deze stu- dies is gekeken naar de haalbaarheid en bruikbaarheid van CoVadem data voor de bedrijfsvoering van het havenbedrijf, waaronder de real-time ontwikkeling in de bodemligging en luchtemissie. Ten behoeve van de verkenning is een aan- tal patrouilleschepen van het Havenbe- drijf Rotterdam aangesloten op de Co- Vadem-vloot. Er is onderzocht hoe de CoVadem-informatie kan worden gecom- bineerd met externe factoren als getijde, wisselende zoutgehalten en watertem- peratuur. Voor de belangrijkste factoren die de CoVadem-meting (geluidssnelheid door water) beïnvloeden, namelijk wisse- lende saliniteit en watertemperatuur, is


40 Nr.1 - 2020 OTAR


een correctie voorgesteld en gevalideerd. De studies hebben aangetoond dat Co- Vadem-data in potentie de aanslibbing in de havenbekkens kunnen voorspellen, indien er voldoende nauwkeurige en ge- biedsdekkende data voor handen zijn.


Pilot Waal In een gezamenlijke pilot met Van Oord, MARIN en Deltares is verkend in hoever- re CoVadem data tot bruikbare informatie


kan leiden om het vaargeulonderhoud te optimaliseren. Dit al dan niet in combina- tie met hulpmiddelen zoals data-analyse en modellen. Hierbij is onder meer geke- ken naar de mogelijkheid om in de toe- komst op basis van slimme voorspellin- gen te komen tot inzichten die een meer pro-actief baggerbeheer mogelijk kunnen maken. Voor zowel de Waal als een rivier- locatie op de Nederrijn kon aangetoond worden dat de CoVadem-data inder- daad nuttig kunnen zijn voor het vroegtij- dig signaleren van groeiende ondieptes. Op die manier kunnen de CoVadem-da- ta gebruikt worden als ‘early warning-in- formatie’ op basis waarvan onderhouds- inspanningen efficiënter kunnen worden gepland. In het pilotgebied zijn het vooral de rivier- duinen die voor ondieptes zorgen. Een eerste verkenning, waarbij een numeriek morfologisch voorspelmodel wordt ge- combineerd met duinhoogtes afgeleid uit de metingen van CoVadem, liet hoopge- vende resultaten zien en biedt hiermee perspectief voor verder onderzoek en modelverbetering.


Pilot Rijkswaterstaat – MGD 2.0 Rijkswaterstaat heeft als vaarwegbeheer- der velerlei taken en verantwoordelijkhe- den op het gebied van beheer en pu-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48