search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actueel Zandhonger van de Roggenplaat voorlopig gestild


De zandsuppletie op de Roggenplaat in de Oosterschelde, waaraan Boskalis op 1 oktober 2019 was begonnen, is begin januari afgerond. Dankzij de zandsup- pletie is de zogeheten ‘zandhonger’ voor tenminste 25 jaar gestild en kunnen trek- vogels en zeehonden er foerageren. De zandhonger ontstaat doordat er sinds de bouw van de stormvloedkering min- der stroming is in de Oosterschelde. Daardoor is er niet langer een natuur- lijke opbouw van zandplaten. Met name tijdens stormen verdwijnt er zand in de naastgelegen geulen. Zodoende werd de Roggenplaat steeds lager en kleiner. Door de ophoging blijft de zandplaat ook de komende 25 jaar in stand en kunnen vogels er terecht om voedsel te vinden en zeehonden om er te rusten.


Smartsediment Het suppletieproject is een samenwer- king van verschillende landelijke en regi- onale partijen, die ook hebben bijgedra- gen in de financiering: het ministerie van


Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmo- numenten, LNV, provincie Zeeland, Het Zeeuwse Landschap, zeven Oosterschel- degemeenten en burgers (via crowdfun- ding). De ophoging van de Roggenplaat is onderdeel van het in 2016 gestarte project Smartsediment, in het kader van het Europese subsidieprogramma Inter- reg V Vlaanderen-Nederland.


Protest tegen ophoging Roggenplaat Tegen het ophogen van de Roggenplaat is overigens veel verzet geweest. Mos- selkwekers hebben tot aan de Rand van State geprobeerd om te voorkomen dat er zand werd gestort. De kwekers zijn bang dat er zand op hun mosselpercelen terechtkomt. Rijkswaterstaat en Natuur- monumenten brengen daar tegenin dat de Roggenplaat van groot belang is voor de natuur in de Oosterschelde en de vei- ligheid van de dijken in de omgeving. “Met het suppleren van 1,4 miljoen m3 zand is de Roggenplaat nu weer toege-


rust voor de toekomst en behoudt zij haar functie als wegrestaurant voor trek- vogels en rustplaats voor zeehonden”, stelt Rijkswaterstaat. De ontwikkeling van de Roggenplaat, en met name ook het herstel van het bodemleven dat te lijden heeft gehad onder de storting van een nieuwe zandlaag, wordt de komen- de jaren nauwgezet gevolgd.


Bron: Waterforum


Winnaars innovatieprijs De Vernufteling 2019


Op 30 januari reikte Koninklijke NLinge- nieurs de jaarlijkse innovatieprijs De Ver- nufteling uit. Met de inzending ‘De Water- fabriek Wilp’ sleepten Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV de juryprijs in de wacht. Het project ‘Ontwerp je eigen Kli- maat Schoolplein via serious gaming’ van Tauw werd verkozen tot publieksfavoriet.


Waterfabriek “paradigmashift in zuiveringsland” Het Gelderse Wilp (gemeente Voorst) is in 2022 een toekomstbestendige water- fabriek rijker. Onder de naam The Dutch Water Refinery realiseren advies- en ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV samen met Water- schap Vallei en Veluwe ‘De Waterfabriek Wilp’. De Waterfabriek is een nieuw zui- veringsconcept waar kraakhelder water wordt gemaakt om het huidige en toe-


44 OTAR Nr.1 - 2020


komstige zoetwatertekort tegen te gaan en waar grondstoffen worden gewonnen zonder negatieve impact op de leefom- geving.


Kinderen ontwerpen Klimaat Schoolplein


Ook advies- en ingenieursbureau Tauw viel in de prijzen. Met de inzending ‘Ont- werp je eigen Klimaat Schoolplein via serious gaming’ sleepten zij de publieks- prijs in de wacht. De game draagt niet alleen bij aan het vergroenen van school- pleinen, kinderen hebben zelf inspraak over hoe het schoolplein eruit moet komen te zin en leren direct over de ont- werpeffecten op het klimaat. De game is ontwikkeld in samenwerking met IVN, provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Stichting Springzaad en Natuur&Milieu Overijssel.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48