search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Succesvolle Kennisdag Pilz over de ontwikkelingen van bruggen en sluizen


Hoe bouw je veilige en functionele bruggen?


Nederland is als waterland een bruggenland bij uitstek. Ons land vervult op dit gebied wereldwijd een voortrekkersrol. Dat bruggen naast een verbinding tussen verschillende (land-) delen ook machines zijn, brengt enige complexiteit met zich mee. Vele bruggen en sluizen in Nederland zijn aan het verouderen. Overheden en waterschappen staan vaak voor de vraag of ze de brug moeten vervangen of aanpassen. Voldoen aan verscherpte veiligheidseisen is een van de hoofdvoorwaarden hierbij. Om een brug te slaan tussen de verantwoordelijken op dit gebied organiseerde Pilz Nederland op 12 december jl. de kennisdag ‘Bewegende kunstwerken veilig naar 2020’. Met diverse vertegenwoordigers van overheden, waterschappen, ingenieursbureaus en leveranciers werd kennis en ervaringen gedeeld.


waren op 12 december aanwezig bij Pilz in Vianen. Daar startte de dag met een aantal theoretische onderdelen. Onder- werpen als Wet- en regelgeving en nor- men, verschillende soorten aanbeste- dingen zoals RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en We- genbouw) of Best Value, de Machine- richtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn kwamen aan de orde. Na de lunch ver- plaatste het gezelschap zich naar een praktijklocatie, waar onderwerpen als functioneel ontwerp, fi losofi e achter een ontwerp en monitoring aan bod kwamen.


V 16 Nr.1 - 2020 OTAR


ertegenwoordigers van verschil- lende disciplines uit het werkveld


Welke regels en normen Bruggen zijn ingewikkelde kunstwerken. Alle nieuwe en gewijzigde bruggen moe- ten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving voldoen, zoals de Machine- richtlijn als de Arbeidsmiddelenrichtlijn. De complexiteit rondom deze materie is enorm en de geldende normen bij deze richtlijnen zijn zeer uitgebreid. De regels/richtlijnen met betrekking tot het eigenaarschap, CE-markering en aansprakelijkheid zijn vastgelegd in vele documenten. Robert Romijn, consultant en trainer bij Pilz, leidde de bezoekers in de ochtendsessie soepel door de wirwar van geldende normen en regelgeving.


Deelnemers kregen antwoord op de vra- gen: ‘Wie is de fabrikant?’, ‘Is CE marke- ring verplicht?’, ‘Wat als bestaande ob- jecten gereviseerd worden?’ en ‘Waar ligt de aansprakelijkheid?’. “Het is een vrij complex geheel en elke brug is anders,” aldus Romijn. “Daardoor zijn keuzes ook juridisch van belang en is het vastleggen van de gevolgde weg noodzakelijk. Hier- bij moeten diverse normen gevolgd wor- den. Ik heb in een korte tijd laten zien wat vooral belangrijk is. Om dergelijke theo- rieën echt goed uit te leggen is meer tijd nodig. De bezoekers hebben nu in ieder geval een duidelijker beeld van de be- langrijkste onderdelen.”


Grote Puntbrug


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48