search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ZAL BESCHIKBAAR KOMEN VOOR ALLE BELANGHEBBENDEN


automatisch met elkaar te verbinden. De ruimtelijke geografi sche dekking van de gegevens is dus afhankelijk van de routes van de aangesloten schepen. Naast het meten en delen van beladingsinformatie (diepgang) en diepte-informatie (kielspe- ling) is een beperkt maar groeiend ge- deelte van de vloot uitgerust met brand- stofverbruikssensoren en meten deze dus ook de effi ciency-performance.


Hoe werkt het? CoVadem brengt actuele waterdiepten in kaart door een ‘varend meetnet’ van schepen te combineren met slimme Big- Datatechnieken. In een netwerk aan aan- gesloten schepen (momenteel circa 120 vaartuigen) worden volautomatisch diep- temetingen en performancedata verza- meld. Op basis van allerlei algoritmen, wiskundige modellen, data assimilatie- methoden en bestaande gegevens wor- den deze data bewerkt tot bruikbare en betrouwbare informatie. Zo kunnen de in- gewonnen data verwerkt worden tot con- tinu beschikbare en meest dekkende ac- tuele bodemligging en waterdiepten voor het vaarweg(rivier)systeem. Het is na- drukkelijk de bedoeling dat de informatie uiteindelijk gebruikt kan en gaat worden


door derden, voor bijvoorbeeld de toe- passing van de performance en slimme diepte-informatie (bENC) in navigatiepro- gramma’s. Daarnaast wordt de informa- tie via moderne digitale services, zoals gebruiksvriendelijke webapplicaties en mobiele apps toegankelijk gemaakt voor vaarwegbeheerders – en gebruikers.


Momenteel is informatie over perfor- mance–indicatoren en actuele en voor- spelde watersysteemgegevens zoals waterdiepten en bodemligging, niet of slechts beperkt publiekelijk beschikbaar. De website van Rijkswaterstaat geeft in- formatie voor een beperkt aantal meet- stations over waterstandsmetingen en Minst-Gepeilde-waterDiepte (MGD). Van- uit de Duitse overheid (deelstaten) wordt ook voor een beperkt aantal meetstati- ons informatie afgegeven omtrent actu- ele waterstanden. Performance–data zijn tot op heden zelden in continu gemeten vorm beschikbaar en al helemaal niet in relatie tot de actuele riviercondities. Dat laatste is echter cruciaal voor slimme verbetering, omdat elk schip anders is en dus verschillend reageert op verandering in de vaarwegcondities.


DE COVADEM-VAARWEGINFORMATIE


CoVadem: meten en delen CoVadem (Coöperatieve Vaardiepte- en performancemeting) is een gezamen- lijk initiatief dat in 2012 is gestart vanuit kennisinstellingen, overheid en bedrijfs- leven voor een betrouwbare en moderne data- & informatiedienst voor het (Euro- pese) binnenvaarwegennetwerk ten dien- ste van alle vaarwegbeheerders – en ge- bruikers. De informatie is gebaseerd op een netwerk van schepen die conti- nu waterdiepten en performance meten door echolood, beladingsmeter en GPS


OTAR Nr.1 - 2020 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48