search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Onderhoud sluizen. In kanaal van Gent naar Terneuzen.


Is Rijkswaterstaat met de organisatie van OAM al ingesteld op de toekomst? “De organisatie is ingericht volgens het concept dat ruim 10 jaar geleden is be- dacht. De procedure is dat de Tweede Kamer afspraken maakt met de minister over de prestaties van de (vaar)wegen en het watersysteem. Het ministerie maakt vervolgens afspraken met de uitvoerings- organisatie Rijkswaterstaat. Rijkswater- staat zet die afspraken intern weer door naar de verschillende regio’s. De regio’s kijken wat deze afspraken betekenen voor de netwerkschakels en vertalen die door naar de prestatie- en grootonder- houdscontracten. Deze werkwijze is vol- ledig geïmplementeerd en er wordt ge- werkt volgens de waardeketen, dus de OAM-organisatie staat! Dat we nu met prestatie- en grootonderhoudscontrac- ten werken is heel gewoon. V&R gaat nu als nieuwe werksoort aan dit programma worden toegevoegd. Of we geheel inge- steld zijn op de toekomst is een andere vraag. Daarvoor moet er nog wel veel ge- beuren. Onze werkwijze willen we verder verbeteren. Daarnaast neemt de druk op ons (vaar)wegennetwerk en het watersys- teem nog steeds toe, maar door aanleg groeit ook het netwerk (vaar)wegen nog steeds. Ik heb al de nieuwe maatschap- pelijke issues geschetst, die uiteinde- lijk zullen landen in de waardeketen van OAM 2.0. Dat betekent al met al ook een


10 Nr.1 - 2020 OTAR


grotere druk op de budgetten. De over- heid en de markt hebben ook te maken met personeelsverloop als gevolg van de vergrijzing. Dus om de netwerken goed te kunnen beheren en onderhouden is het nodig dat de budgetten meegroeien met de ontwikkelingen.”


Hoe zijn de fi nanciën geborgd? “Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt met fondsen, het Del- tafonds voor de waterkant en het Infra- fonds voor de wegen en de vaarwegen. Dat zijn meerjarige fondsen, waar meer- jarige budgetten in zitten. Het geld is dus geborgd, maar is het genoeg om over tien tot vijftien jaar de instandhouding te kunnen doen op het niveau, waarop we


Bronvermelding: Beeldbank Rijkswater- staat / Chris Platteuw Imaging YCbCr Positioning


het nu doen? Daar heeft de minister van gezegd dat ze dat in kaart gaat brengen. Er wordt nu voor tien tot twintig jaar voor- uitgekeken naar de benodigde fi nanciële middelen en personeel om ook in de toe- komst gesteld te staan. Wat uit die ana- lyse komt weten we pas over een paar jaar. Dan weten we ook of het kunnen op- lossen binnen de fondsen, of er geld bij moet komen of dat er met geld gescho- ven moet worden. Belangrijk is dat er stabiliteit komt in onderhoud en dat lukt steeds beter.”


Wie is Bob Demoet? Bob Demoet is sinds 2017 Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Dit organisatieonderdeel beheert, onderhoudt en ontwikkelt het areaal in Noord-Holland. Het gaat om de rijkswegen, het Noordzeekanaal en de kust,inclusief kunstwerken als bruggen, sluizen, een gemaal en spuicomplex en vijf tunnels. Daarvoor werkte Bob bij Rijks- waterstaat in Den Haag (bestuursstaf). In de periode 2005 - 2012 was hij werkzaam bij verschillende beleidsdirecties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het gebied van wegen en spoor. Binnen Rijkswaterstaat is Bob Demoet verantwoordelijk voor het optimaliseren van omgevings- en assetmanagement. Centraal in dit werkproces staat het - met het bestaande areaal - realise- ren van maatschappelijke doelen voor veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid, in interactie met partijen in de omgeving.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48